Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: Teksty dla dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S23WT01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium: Teksty dla dzieci
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Warsztaty translatorskie; Zajęcia dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich przeznaczonych dla dzieci.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na tłumaczeniu tekstów przeznaczonych dla szczególnej grupy odbiorców – dzieci i

młodzieży.

Zajęcia obejmują tłumaczenia tekstów literackich, popularnonaukowych i audiowizualnych.

Uczestnicy zajęć poznają narzędzia leksykograficzne przydatne w podczas tłumaczenia tego typu

tekstów (słowniki, glosariusze, bazy danych, polskie i włoskie korpusy językowe).

Literatura:

Adamowicz-Grzyb, Grażyna, Tłumaczenia filmowe w praktyce, Warszawa, 2013.

Bazzocchi, Gloria, Tonin, Raffaella, Mi traduci una storia? Riflessioni sulla traduzione per l’infanzia e

per ragazzi. Bologna, 2015.

Jankowski, Jakub, O przekładzie komiksu, czyli uwagi teoretyczno-praktyczne o tłumaczeniu

graficznym, Między Oryginałem a Przekładem, v. 25, 2014, s. 67-85.

Tomaszkiewicz, Teresa, Przekład audiowizualny, Warszawa, 2006.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu

różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności

badawcze w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, w szczególności przekładoznawstwa w

zakresie tłumaczeń tekstów dla dzieci

K_U07 zrealizować projekt translatorski poświęcony przekładowi dla dzieci w ramach warsztatów;

K_U11 planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań przy realizacji projektu

tłumaczeniowego;

K_U12 współpracować w zespole przy projekcie tłumaczeniowym

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności w zakresie tłumaczeń tekstów dla dzieci

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania dorobku zawodu tłumacza;

K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność podczas tłumaczenia na zajęciach (ocena ciągła);

- projekt końcowy, który będzie polegał na dokonaniu przekładu fragmentów tekstu dla dzieci.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Wielgosz
Prowadzący grup: Aneta Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Wielgosz
Prowadzący grup: Aneta Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)