Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: Kulinaria w przekładzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S23WT02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium: Kulinaria w przekładzie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Warsztaty translatorskie; Zajęcia dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów zawierających słownictwo związane z kulturą kulinarną np. nazwy potraw, tradycyjnych produktów i typowych lokali.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na tłumaczeniu tekstów zawierających słownictwo związane z kulinariami.

Zajęcia obejmują tłumaczenia tekstów literackich i użytkowych.

Uczestnicy zajęć poznają narzędzia leksykograficzne przydatne w podczas tłumaczenia tego typu tekstów (słowniki, glosariusze, bazy danych, polskie i włoskie korpusy językowe).

Literatura:

https://www.atliteg.org/

Alborghetti, Claudia “Gianni Rodari’s grammar of food: Translating Italian food language into

English in children’s literature in the UK and the US”, mediAzioni 22, 2017,

http://mediazioni.sitlec.unibo.it.

Lefevere, André, Translation, History and Culture, London, 2002.

Łukaszewicz, Justyna, Motywy kulinarne w „Pinocchiu” i w jego polskich wersjach, Pamiętnik

Literacki, 45 (3), październik 2018, s. 191-216.

Masiola Rosini, Rosanna, Trilogia: Tematiche in traduzione. Vol. 1, La traduzione è servita ovvero

Food for thought : analisi di corpora paralleli in traduzione costruiti su topos descrittivi e tematici

incentrati sul cibo, Trieste, 2004.

Tomaszkiewicz, Teresa, Przekład audiowizualny, Warszawa, 2006.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu

różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności

badawcze w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, w szczególności przekładoznawstwa w

zakresie tłumaczeń tekstów związanych z kulturą kulinarną

K_U07 zrealizować projekt translatorski poświęcony przekładowi tekstu dotyczącego kuchni w

ramach warsztatów;

K_U11 planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań przy realizacji projektu

tłumaczeniowego;

K_U12 współpracować w zespole przy projekcie tłumaczeniowym

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności w zakresie tłumaczeń tekstów związanych z

kulinariami

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania dorobku zawodu tłumacza;

K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność podczas tłumaczenia na zajęciach (ocena ciągła);

- projekt końcowy, który będzie polegał na dokonaniu przekładu fragmentów tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Wielgosz
Prowadzący grup: Aneta Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)