Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoska literatura kobieca XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S24HL01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Włoska literatura kobieca XX w.
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 3 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Prezentacja i lektura fragmentów dzieł włoskich pisarek XX i XXI wieku także w ujęciu porównawczym i w kontekście obowiązujących poetyk historycznych (Literaturę przedmiotu udostępnia prowadząca).

Pełny opis:

Zajęcia obejmują prezentację historycznego ruchu i „fal” myśli feministycznej we Włoszech oraz lekturę wybranych fragmentów dzieł włoskich pisarek XX i XXI wieku w poszukiwaniu dominant tematycznych, formalnych i ideologicznych w kontekście obowiązujących poetyk

historycznych oraz uwarunkowań i założeń kanonu historyczno-literackiego. Ewent., w zależności od zainteresowań i lektur uczestników zajęć, planowana jest także analiza porównawcza omawianych tekstów z twórczością kobiet w Polsce i in. kręgach kulturowych.

Omawiane teksty pisarek obejmują cały XX wiek od Sibilli Aleramo po 2024 rok – teksty Chiary Valerio, Donatelli Di Pietrantonio i Laury Pugno, Heleny Janeczek … (Teksty opracowań oraz wybór fragmentów tekstów włoskich pisarek omawianego okresu udostępnia prowadząca).

Literatura:

Wybrana bibliografia opracowań:

A Hitory of Women’s Writing in Italy, a cura di S. Wood, L. Panizza.

A. Bianchini, Voce donna. Momenti strutturali dell’emancipazione femminile.

M.R. Cutrufelli, Scritture, scrittrici. L’esperienza italiana, in Donne e scrittura a c. di D.Corona.

M.R. Cutrufelli, Nella città proibita. Quattordici scrittrici italiane narrano l’erotismo…

L. Fortini, Donne scrittrici nella letteratura italiana. Un percorso critico (1970-1993), «FM annali del Dipartimento

di Italianistica» della Facoltà di lettere, Università “La Sapienza”.

N.Ginzburg, La condizione femminile, inVita immaginaria, Opere, IIvol., pp. 647-53.

C. Lazzaro-Weiss, From margins to mainstream: some perspectives on women and literature in Italy in the 1980s,

in ContemporaryWomenWriters in Italy: A Modern Renaissance.

C. Lonzi, Sputiamo suHegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti.

S. Lucamante, A multitude of women. The challenges of the contemporary Italian novel.

D.Maraini, Nota critica, in Donne in poesia, a cura di B. Frabotta, pp. 29-30.

G. Morandini, La voce che è in lei.Antologia della narrativa femminile italiana tra ’800 e ’900.

E.Morante, Intervista, in Cronologia delle Opere, a c.a di C. Cecchi, C. Garboli.

A. Nozzoli, Sul romanzo femminista degli anni settanta, «Nuova DWF. Donna woman femme», 1977, 5, nr.

monografico: Donna e letteratura, pp. 55-74.

A. Nozzoli, Tabù e coscienza. La condizione femminile nella letteratura italiana del Novecento.

A. Nozzoli, La parete di carta. Scritture al femminile nel Novecento italiano.

E. Rasy, Ritratti di signora.

E. Rasy, Le donne e la letteratura. Scrittrici, eroine e ispiratrici nel mondo delle lettere.

H. Serkowska, Scrittrici del Novecento, voce nell’Enciclopedia Treccani.

Women and Italy: Essays on gender, culture and history, ed. Z. Barański, S. W.Vinall.

S. Wood, Italian Women’s Writing 1860-1994.

M. Zancan, Il doppio itinerario della scrittura. La donna nella tradizione letteraria italiana.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W02 zaawansowane metody analizy dzieł literackich, w szczególności z XX i początku XXI wieku;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim, w szczególności literatury XX i XXI wieku;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim dotyczące literatury XX-XXI wieku;

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów w języku włoskim, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (oraz szczególnie w kontekście prozy włoskiej XX-XXI wieku) oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z zakresu współczesnego literaturoznawstwa włoskiego z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 napisać oraz zredagować pisemną pracę semestralną w języku włoskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł z zakresu literaturoznawstwa włoskiego na przełomie XX i XXI wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Na ocenę końcową składają się: aktywny udział

w zajęciach (50% oceny) oraz pisemna praca zaliczeniowa (50% oceny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Serkowska
Prowadzący grup: Hanna Serkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)