Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego-programy rozwiązywania i przeciwdziałania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS-PPNSz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego-programy rozwiązywania i przeciwdziałania
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zainteresowanie studentów lokalną polityką społeczną w zakresie rozwiązywania problemów społecznych dzieci i młodzieży. Prezentowane będą programy związane z zagadnieniami polityki społecznej wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i przejawiającej zachowania patologiczne. Problematyka zajęć obejmowała będzie profilaktykę społeczną, resocjalizację, pomoc socjalną.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości podstawowej literatury przedmiotu i ukazywanie sposobów rozwiązywania problemu niedostosowania społecznego i przestępczości nieletnich. Poruszane będą zagadnienia związane z ogólną charakterystyką dzieci i młodzieży, trudnościami wychowawczymi, niedostosowaniem społecznym i przestępczością nieletnich. Prezentowane będą również zagadnienia związane z etiologią procesu niedostosowania społecznego, uwarunkowaniami kulturowymi, rodzinnymi, rówieśniczymi. Zaprezentowany zostanie system instytucjonalnej opieki nad dziećmi i młodzieżą, systemy profilaktyczne i resocjalizacyjne. Zadaniem przedmiotu jest zainteresowanie studentów lokalną polityką społeczną w zakresie rozwiązywania problemów społecznych dzieci i młodzieży. Charakterystyka wybranej grupy młodzieży niedostosowanej społecznie w różnych środowiskach .Wzory i wartości społeczne przyjęte w tych grupach. Podkultura, subkultura - pojęcia teoretyczne. Podkultura nędzy, wzory i wartości funkcjonujące w grupach tej podkultury. Polityka profilaktyczna państwa.. Instytucje i organizacje (rządowe i pozarządowe) realizujące programy i oddziaływania prewencyjne i profilaktyczne.

Prezentowane będą programy związane z zagadnieniami polityki społecznej wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i przejawiającej zachowania patologiczne. Problematyka zajęć obejmowała będzie profilaktykę społeczną, resocjalizację, pomoc socjalną. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest opanowanie literatury przedmiotu uwidocznione w projekcie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich

Literatura:

1. Ćwiczenia z polityki społecznej, red. A.Rejzner, IRSS, Warszawa 2007

2. Dojrzewanie, red. A.Jaczewski, B. Woynarowska, WsiP, Warszawa 1982

3. Dzieci i młodzież Raciborza, analiza biomedyczna i pedagogiczno-społeczna, red. A. Szecówka, Wyd. ALTA, Wrocław 1994

4. Kozłowski S., Granice przystosowania, WP, Warszawa 1988

5. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, red. M. Racław-Markowskiej, ISP, Warszawa 2005

6. Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja, poszukiwanie nowych rozwiązań, red. A.Rejzner, IPSiR UW, Warszawa 2007

7. Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce, red. J.Krzyszkowski, K.Piątek, OKSPiS, Częstochowa 2006

8. E.Moczuk Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, Wyd URz, Rzeszów 2003.

9. J.Kmita, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.B.Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Wyd.UW, Warszawa 1999.

10. Społeczeństwo w transformacji (red.) A.Rychard, M.Fedorowicz, PAN, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

Wiedza

• definiuje podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania społeczności lokalnych

• identyfikuje trudności wychowawcze i przejawy niedostosowania społecznego w społeczności lokalnej

• rozróżnia instytucjonalne metody i system pomocy społecznościom lokalnym, a także metody tworzenia stosownych programów oddziaływań profilaktycznych.

Umiejętności

• potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do efektywnej pomocy rodzinie i dziecku, wybranym grupom społecznym

• umie wykonać diagnozę społeczną wybranego środowiska lokalnego i sporządzić odpowiedni program

Kompetencje społeczne

• potrafi pracować w zespole i twórczo rozwiązywać problemy społeczne oraz pełni rolę formalnego lidera społeczności lokalnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, bieżące przygotowanie do zajęć i ocena aktywności.(25p.)

Śródsemestralne pisemne prace kontrolne (25p.)

Projekt działań profilaktycznych dla wybranego środowiska lokalnego (50p.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)