Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11MBS Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W semestrze zimowym odbywają się tylko ćwiczenia, w semestrze letnim ćwiczenia i wykład. Uczestnictwo w wykładzie jest obowiązkowe.

Ćwiczenia:

● Metody i techniki stosowane w badaniach społecznych-ogólny zarys

● Specyfika badań ilościowych i jakościowych

● Problemy i kodeksy etyczne w badaniach społecznych

● Struktura procesu badawczego

● Badania reprezentacyjne – istota, rodzaje prób, hipotezy, pytania badawcze, pytania skierowane do respondentów

● Kwestionariusz wywiadu – struktura, rodzaje pytań, wady pytań, efekt kontekstu

● Przygotowanie materiału do analizy - instrukcja kodowa, kodowanie, zakładanie zbioru danych

● Funkcje badań pilotażowych

● Zasady pisania raportu z badań oraz prezentacji wyników sondaży w prasie

● Techniki survey’owe – zalety i ograniczenia

● Badania dynamiczne - kohort demograficznych, panelowe i treckingowe. Analiza trendów i przepływów

● Technika socjometrii

● Badania jakościowe – analiza znaczeń, analiza kontekstów

● Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji

● Wywiad swobodny, pogłębiony, narracyjny

● Zogniskowany wywiad grupowy

● Pola semantyczne

● Dokumenty urzędowe

Literatura:

Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź 1994

●rozdz. IV - Ankieta i jej rodzaje na tle podziału technik otrzymywania materiałów, str. 110 – 150.

Babbie E. Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2004,

●rozdz. 4 – Plan badań, str. 109 – 138,

●rozdz. 5 – Operacjonalizacja, konceptualizacja, pomiar, str. 140 – 171

●rozdz. 9 – Badania sondażowe, str. 267 – 307

●rozdz. 10 – Jakościowe badania terenowe, str. 308 – 339

●rozdz.18 – Etyka i polityka w badaniach społecznych, str. 511-536

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Warszawa 2001

●rozdz. 10 – Badania sondażowe, str. 241 – 265

●rozdz. 11 – Konstruowanie kwestionariusza, str. 266 – 296

●rozdz. 12 – Badania jakościowe, str. 297 – 319

●rozdz.14 – Przygotowanie i analiza danych, str. 350 – 368

●Dodatek B – Zasady pisania raportu z badań, str. 568 - 576

Lutyńska K, Wywiad kwestionariuszowy, Ossolineum, Wrocław 1984.

Sułek A., Sondaż Polski, IFiS PAN, Warszawa 2001

● Socjologia a badanie opinii publicznej, str. 13 -33

● Jak działa kwestionariusz? Forma pytania jako źródło zmienności odpowiedzi ankietowych, str. 143 – 173

● Ilu jest Żydów w Polsce? Eksperymentalne studium wpływu skali na odpowiedzi ankietowe, str. 175 - 187

● Konsultacje, telesondy, referenda. Z folkloru badań opinii społecznej w Polsce, str.237 – 255

● Zasady prezentacji wyników sondaży ze szczególnym uwzględnieniem sondaży wyborczych, str. 273 – 281

Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002

● rozdz. 2 – Polska socjologia ankietowa wobec nowych doświadczeń, str. 27 – 45

● rozdz. 5 – Badania dokumentarne, str. 100 - 145

Robin R., Badanie pól semantycznych; doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, w: Głowacki M. ( red.) Język i społeczeństwo, Czytelnik, Warszawa 1980, str. 252 – 281

Kłosiński M., Obraz bezrobocia i bezrobotnych w polskiej prasie, w: „Kultura i społeczeństwo”, nr 3, 1994, str. 151 – 161

Dukaczewska – Nałęcz A., Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza, w: Domański H., Lutynska K., Rostocki A., (red.) Spojrzenie na metodę, IFiS PAN, Warszawa 1999, str. 149 -161

Przybyłowska I. Wywiad swobodny ze standaryzowana lista poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, w: Przegląd socjologiczny nr XXX, 1978, str. 53 – 63

Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa, 1980

● rozdz. 9 – Technika socjometrii, str. 287 – 308

Coleman J.S., Metody analizy panelowej, w: Sułek A. (red.) Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów. UW, Warszawa 1979, str. 227 – 237

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007

●Rozdz. 3 – Wywiady, s. 111-142.

Lofland J., Snow D., Anderson L., Lofland L., Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszwa 2009,

● Rozdz. 7- Stawianie pytań s. 206-232,

●Roz. 9 - Opracowywanie analizy 269-295.

Rubin H., Rubin I., „Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych” w: Korporowicz L. (wyb.) Ewaluacja w edukacji, Warszawa 1997, s. 201-222

Uzupełniająco:

Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.) Fieldwork jest sztuką, PAN, Warszawa 2005 ( wybrane fragmenty )

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

● rozróżnia podstawowe procedury przygotowania i realizacji badań sondażowych, oraz ograniczenia interpretacyjne danych uzyskanych w tych badaniach

● rozróżnia procedury przygotowania i realizacji podstawowych metod badań jakościowych oraz ograniczenia interpretacyjne danych uzyskanych w tych badaniach

● przygotowuje projekt badawczy, z uwzględnieniem zastosowania zarówno podstawowych metod badań ilościowych, jak i jakościowych

● przygotowuje i posługuje się podstawowymi technikami badań ilościowych i jakościowych

● odpowiednio dostosowuje metody badawcze do pytań badawczych i hipotez

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z kolokwium w semestrze zimowym i letnim oraz z oceny projektu badawczego.

Wykład - egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kłosiński, Marcin Sińczuch
Prowadzący grup: Marek Kłosiński, Marcin Sińczuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kłosiński, Marcin Sińczuch
Prowadzący grup: Marek Kłosiński, Marcin Sińczuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.