Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia działania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-FDZ-F Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia działania
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę współczesnej filozofii działania – zarysowanie zarówno podstawowych podejść teoretycznych jak i zagadnień podejmowanych przez filozofów działania.

Pełny opis:

Pojęcie działania stanowi swoisty pomost między sferą fizyczną a sferą racjonalną. Gdy Jan wychyla się, by nacisnąć przełącznik, w jego fizycznym ruchu ucieleśniona może być masa przemyśleń, rozważań, co do tego, co najlepiej zrobić, od wyników tego ruchu mogą zależeć losy całej ludzkości, ruch ten może być dobrowolny, a Jan może ponosić zań odpowiedzialność. Pojęcie działania uwikłane jest w siatkę pojęciową teorii moralnych, psychologicznych, społecznych, biologicznych, fizycznych. Nie dziwi zatem też rozpiętość poglądów na naturę działań.

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę współczesnej filozofii działania – zarysowanie zarówno podstawowych podejść teoretycznych jak i zagadnień podejmowanych przez filozofów działania.

Wprowadzenie: naiwna teoria działania. Kontekstualizm; argument ze związku logicznego. Teoria Anscombe. Teoria Davidsona. Spór o indywiduację działań: minimalizm, maksymalizm, moderacjonizm. Hiperinternalizm, wolicjonalizm: teoria Hornsby. Spór o naturę wyjaśnień działań: kauzalizm vs. teleologizm; dziwaczne ciągi przyczynowe. Spór o naturę intencji. Teorie przyczynowości sprawczej. Teorie kontroli sprawczej. Responsybilizm. Perspektywa osobowa/subosobowa/superosobowa. Spór o naturę racji. Logika działania: stit.

Literatura:

- Stout R., 2005, Action, Chesham: Acumen.

- Davis L.H., 1979, Theory of Action, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

- Moya C.J., 1990, The Philosophy of Action, Cambridge: Polity Press.

- Hyman J., Steward H. (red.), 2004, Agency and Action, Cambridge: Cambridge University Press.

- Mele A.R. (red.), 1997, The Philosophy of Action, Oxford: Oxford University Press.

- O'Connor T., Sandis C. (red.), 2010, A Companion to Philosophy of Action, Oxford: Basil Blackwell.

- Sandis C. (red.), 2009, New Essays on the Explanation of Action, New York: Palgrave Macmillan.

- White A.R. (red.), 1968, The Philosophy of Action, Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w ramach współczesnej filozofii działania

- zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla współczesnej filozofii działania

Umiejętność

- rozpoznaje związek filozofii działania z innymi dziedzinami filozofii: etyką, ontologią oraz epistemologią

- potrafi zwięźle przedstawić problem na piśmie wraz z argumentacją na rzecz jego rozwiązania

- przytacza główne tezy czytanych tekstów i potrafi krytycznie odnieść się do zawartej w nich argumentacji

- czyta i interpretuje tekst filozoficzny

Kompetencje społeczne

- potrafi w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje poglądy grupie

- potrafi wysłuchać osobę o odmiennych poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej przekonań

Metody i kryteria oceniania:

Punktualna i przytomna obecność na wykładach jest warunkiem zaliczenia wykładu.

100% - zaliczenie pisemne (ostatni dzień zajęć).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.