Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy socjalizacji w teorii i w praktyce (CPS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL141 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy socjalizacji w teorii i w praktyce (CPS)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami socjologicznej teorii socjalizacji i wychowania a także z wynikami badań empirycznych dotyczących ich przebiegu i społecznych kontekstów. Tematyka konwersatorium koncentruje się wokół procesów socjalizacji z teoretycznej perspektywy komunikacji oraz z perspektywy teorii systemów społecznych.

Pełny opis:

Wykład ma na celu omówienie wybranych teoretycznych koncepcji socjalizacji oraz badań empirycznych z nich wyrastających. Analizowany będzie przebieg procesów socjalizacji w cyklu życia jednostki oraz wpływ rodziny, rówieśników, szkoły i mediów masowych.

Tematyka wykładu koncentruje się zwłaszcza wokół procesów socjalizacji z teoretycznej perspektywy komunikacji społecznej oraz z perspektywy teorii systemów społecznych. Po ukończeniu kursu student powinien posiadać umiejętność rozumienia i analizowania procesów socjalizacji i wychowania oraz potrafić opisać wybrane aspekty zróżnicowania kulturowego tych procesów.

Literatura:

Podstawowa literatura:

H. R.Schaffer „Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość”, 2006, r. 5-7;

S.A. Denham, H. Bassett, T. Wyatt „The Socialization of Emotional Competence”, F. Rothbaum, G. Trommsdorff “Do Roots and Wings Complement or Oppose One Another?”, E.F. Dubow, L.R. Huesmann, D. Greenwood “Media and Youth Socialization: Underlying Processes”, M. Gauvain, S.M. Perez “The Socialization of Cognition” w: J.E. Grusec, P.D. Hastings (ed.) “Handbook of Sozialisation”, 2006;

M. Marody, A. Giza-Poleszczuk „Przemiany więzi społecznych”, 2004, r.3; B. Bernstein “Odtwarzanie kultury”, 1990, s. 72-125;

J. Bielecka-Prus „Transmisja kultury w rodzinie i w szkole”, 2010;

P. Bourdieu, J.C. Passeron “Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania”, 2006, s. 153-192;

P. Bourdieu „Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia”, 2005;

J. Habermas „Teoria działania komunikacyjnego” T.2, 2002, s. 638-668; T. Parsons "Struktura społeczna a osobowość", 1969, r.6;

N. Elias „Społeczeństwo jednostek”, 2008;

E.H. Erikson „Tożsamość a cykl życia”, 2004;

K-J. Tillmann „Teorie socjalizacji”, 2005;

K. Hurrelmann „Struktura społeczna a rozwój osobowości”, 1994;

J. Dewey „Demokracja i wychowanie, 1972;

F. Znaniecki „Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości”;

N. Luhmann „Systemy społeczne”, 2007, ss. 189-194, 223-227;

A. Giddens „Nowoczesność i tożsamość”, 2001;

E. Goffman „Człowiek w teatrze życia codziennego”, 2000.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student powinien:

posiadać pogłębioną wiedzę na temat obustronnych zależności między grupą a jednostką;

posiadać wiedzę na temat podstawowych socjologicznych teorii socjalizacji;

umieć zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa;

opisać procesy socjalizacji i wychowania w języku wybranych teorii socjologicznych;

analizować socjalizacyjne funkcje rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej i mediów masowych w kontekście ich społecznych uwarunkowań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – aktywność na zajęciach

Przygotowanie prezentacji

Egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.