Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania korpusowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Badania korpusowe
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Ćwiczenia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają elementarną wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym


Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką badań korpusowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i analizowania korpusów językowych do przeprowadzania badań nad komunikacją międzyludzką i dyskursami społecznymi.

Program obejmuje wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego i jego problematyki; omówienie głównych kierunków badań i reprezentatywnych studiów przypadku na przykładzie dyskursu prasowego, politycznego i prawnego; praktyczne zajęcia z projektowania i budowania korpusów na potrzeby badań; rozwijanie umiejętności analizy korpusowej z wykorzystaniem programów komputerowych oraz interpretacji uzyskanych danych ilościowych na potrzeby oceny zjawisk społecznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką językoznawstwa korpusowego oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania narzędzi korpusowych do celów badawczych w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych. Studenci nabędą umiejętności projektowania i budowania korpusów na potrzeby badań z uwzględnieniem ich reprezentatywności, zrównoważenia i porównywalności. Następnie studenci będą ćwiczyć umiejętność pracy z korpusami za pomocą programów do analizy korpusowej (np. Wordsmith, Antconc, Sketchengine), w tym formułowania pytań badawczych, analizy i interpretacji danych ilościowych oraz triangulacji metodologicznej w celu interpretacji i krytycznej oceny zjawisk społecznych. Przykładowe analizy oraz studia przypadków obejmować będą badania korpusowe głównie nad dyskursem prasowym, politycznych i prawnym.

Treści kształcenia:

1) Podstawy teoretyczne językoznawstwa korpusowego i zagadnienia metodologiczne związane z badaniami korpusowymi (korpus jako metoda i korpus jako teoria).

2) Główne kierunki badań korpusowych: badania synchroniczne i diachroniczne

3) Zastosowanie badań korpusowych w analizie dyskursu, socjolingwistyce i przekładoznawstwie

4) Rodzaje korpusów: korpusy porównawcze i równoległe; korpusy jednojęzyczne i wielojęzyczne

5) Praca z korpusami narodowymi

6) Tworzenie własnych korpusów

7) Analiza korpusu z wykorzystaniem oprogramowania - korzystanie z funkcji listy słów, słów kluczowych, konkordancji i zbitek leksykalnych

8) Triangulacja metodologiczna: łączenie metod ilościowych z jakościowymi.

Literatura:

1. Baker, Paul (2010). Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

2. Biber, Douglas and Susan Conrad (2009). Register, Genre, and Style. Cambridge: Cambridge University Press.

3. McEnery, Tony, Andrew Hardie. (2011). Corpus Linguistics. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Gruszczyńska E., Leńko-Szymanska A. (red.), Polskojęzyczne korpusy równoległe / Polish-language Parallel Corpora, WLS UW, Warszawa, 2016.

5. Karpiński Ł., Systemy leksykalno-komunikacyjne, Campidoglio, Warszawa, 2017.

6. "Prace filologiczne", tom. LXIII, WP UW, Warszawa 2012 (tom zawierający zbiór prac dot. lingwistyki korpusowej)

Literatura uzupełniająca:

- Celiński P., 2013a, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

- Hebal-Jezierska M., Podstawowe zasady korzystania z korpusów przy badaniu języka, [w:] "Prace Etnograficzne", 2018, Tom 46, Numer 1, s. 30-49

- Karpiński Ł., 2012, Analiza parametryczna tekstu a translacja maszynowa – wybrane zagadnienia, [w] „The Linguistic Journal of Applied Linguistics”, (red.), Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa.

- Karpiński Ł., 2017, Maszynowa charakterystyka tekstów specjalistycznych na potrzeby terminologicznych baz danych, [w:] "Komunikacja Specjalistyczna", t. 14/2017, s. 139-163.

- Lewandowska-Tomaszczyk B., Podstawy językoznawstwa korpusowego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

- McEnery T., Wilson A., Corpus Linguistics: an Introduction, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2001

- Pawłowski A., 2001, Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, Uniwersytet Warszawski Katedra Lingwistyki Formalnej, Warszawa.

- Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B., Narodowy Korpus Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2012

- Sambor J., 1969, Badania statystyczne nad słownictwem. Na materiale „Pana Tadeusza”, Wrocław-Warszawa.

- Świdziński M., 2006, Lingwistyka korpusowa w Polsce – źródła, stan, perspektywy, [w:] „LingVaria”, nr 1, Wydział Polonistyki UJ, Kraków.

- Tognini-Bonelli E., Corpus Linguistics at Work, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2001

Author's materials, collections of analyses, visualizations of stylometric data.

Efekty uczenia się:

K2_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i

metodologicznej językoznawstwa korpusowego

K2_W06 Ma szczegółową wiedzę o wybranych ośrodkach i szkołach badawczych w dziedzinie językoznawstwa korpusowego oraz o ich współczesnych dokonaniach.

K2_W07 Zna zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo korpusowe, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska zachodzące w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych.

K2_U01 Wykorzystując różne źródła, w tym samodzielnie zbudowane korpusy, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować dane dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

K2_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie analizy dyskursu z wykorzystaniem narzędzi korpusowych, potrafi dobrać narzędzia, opracować i zaprezentować wyniki. Pozwala to na rozwiązywanie – z uwzględnieniem perspektywy lingwistycznej - złożonych problemów występujących w dziedzinie komunikacji i dyskursów społecznych.

K2_K08 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dotyczących komunikacji i dyskursów społecznych i potrafi przewidywać społeczne skutki swoich działań.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta

- ocena aktywności i bieżące przygotowanie do zajęć;

-praca z projektem (tematyczny korpus tekstowy);

- końcowe zaliczenie pisemne (test lub ocena stylometryczna korpusu).

Kryteria oceniania (komponenty oceny końcowej):

- ocena ciągła z zajęć: 20%

- projekt (tematyczny korpus tekstowy): 30%

- zaliczenie końcowe: 50%

Zaliczenie końcowe na ocenę:

W przypadku testu wielokrotnego/jednokrotnego wyboru wiążąca jest liczba uzyskanych punktów.

W przypadku analizy stylometrycznej korpusu wiążąca jest liczba uzyskanych punktów za prawidłową kompilację korpusu oraz poszczególne parametry stylometryczne.

Zasady punktacji dla oceny bieżącej i egzaminu/zaliczenia:

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

1. Nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (jest to zgodne z regulaminem).

2. Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu projektu oraz otrzymania pozytywnej oceny ciągłej z zajęć.

3. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego. Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Biel
Prowadzący grup: Łucja Biel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Karpiński
Prowadzący grup: Łukasz Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.