Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele analizy dyskursu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-3-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Modele analizy dyskursu II
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

"Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem, 8 dodatkowych miejsc jest przeznaczonych dla studentów z Instytutu Socjologii"

Skrócony opis:

Wykład przedstawia związki badań nad dyskursem z problematyką nauk społecznych i nauk o kulturze. Ma na celu zapoznanie z wybranymi modelami zorientowanej socjologicznie analizy dyskursu (SAD) I ich zastosowaniem w praktyce badawczej. Wykład jest też wprowadzeniem do głównych zagadnień teoretycznych analizy dyskursu. Dyskurs rozpatrywany będzie jako użycie języka naturalnego w sytuacjach społecznych I kontekście kulturowym – jako tekst i mowa. Dyskurs jako użycie języka jest jednocześnie komunikacją i interakcją społeczną, które implikują społeczne poznanie, wiedzę i władzę. Przedstawione zostaną badania nad dyskursem w socjologii życia codziennego, rozmowy o motywach w interakcjach społecznych, analiza konwersacyjna, a także analiza dyskursu organizacyjnego i dyskursu publicznego. Pokazane zostaną związki podejścia narratologicznego w badaniach nad dyskursem z socjologiczną metodą biograficzną.

Pełny opis:

Wykład przedstawia związki badań nad dyskursem z problematyką nauk społecznych i nauk o kulturze. Ma na celu zapoznanie z głównymi modelami zorientowanej socjologicznie analizy dyskursu. Ich przedstawienie opierać się będzie na analizie związków języka, społeczeństwa i kultury. Dyskurs rozpatrywany będzie jako użycie języka naturalnego – tekst i mowa. Dyskurs jako użycie języka jest jednocześnie komunikacją i interakcją, które implikują społeczne poznanie, wiedzę i władzę. Przedstawione zostaną badania nad dyskursem w socjologii życia codziennego, rozmowy o motywach, analiza konwersacyjna, a także analiza dyskursu organizacyjnego i dyskursu publicznego. Na gruncie socjologii życia codziennego rozwinęły się badania nad interakcją konwersacyjną. Zostaną one omówione ze względu na ich znaczenie dla badania użycia języka w interakcjach interpersonalnych oraz w organizacjach i instytucjach. Pokazane zostaną związki podejścia narratologicznego w badaniach nad dyskursem z socjologiczną metodą biograficzną. Przedstawiony zostanie rozwój badań praktyk komunikacyjnych od etnografii mówienia do współczesnej kulturowej analizy dyskursu. Omawiane będą metody analizy pragmatycznej, semantycznej i retorycznej dyskursu. Ze względu na trwałość modelu dramaturgicznego w analizie komunikacji społecznej omawiana będzie dramaturgiczna pentada. 


Literatura:

1. Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 214-241.

2. Czarniawska B., Słowa, czyny i kontrola, w: taż, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa 2010: POLTEX, s. 103-116.

3. Goffman E., Twarz: analiza rytualnych aspektów interakcji społecznej, w: tenże, Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 5-46.

4. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; a. Dramatyzm Kennetha Burke’a, s. 315-323; b. Gerry Phillipsen: Teoria kodów językowych (etnografia komunikacji), s. 458-469.

5. Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa 2012: Wydawnictwo Naukowe PWN, a. s. 98-111; b. 189-207.

6. Kohli M., Biografia: relacja, tekst, metoda, w: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków 2012: NOMOS, s. 125-137.

7. Myers G., Analiza interakcji w debatach telewizyjnych, w: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Łośgraf, s. 187-221.

8. Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007: Wydawnictwo Trio, s. 11-58.

9. Tomlin R.S. i in., Semantyka dyskursu (Tematyczna i rematyczna organizacja dyskursu), w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.

10. Van Dijk T.A., Badania nad dyskursem, w: tenże, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-44.

11. Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, w: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Łośgraf, s. 11-48.

Efekty uczenia się:

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o językowych aspektach komunikacji publicznej, międzykulturowej oraz

specjalistycznej.

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o związkach językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej z szeroko pojętą humanistyką oraz z naukami społecznymi, w zakresie pozwalającym na integrowanie perspektyw właściwych dla tych dyscyplin naukowych.

K_W10 Ma rozszerzoną wiedzę o specyfice nauk społecznych - zwłaszcza socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją społeczną, o ich miejscu w systemie nauk i relacjach z naukami humanistycznymi, zwłaszcza z lingwistyką.

K_W11 Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, w tym o aspektach komunikacyjnych

i dyskursywnych ich funkcjonowania.

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz

społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnych i grupowych.

K_W15 Ma pogłębioną wiedzę o komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi

społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w komunikacji dla trwałości więzi społecznych.

K_W20 Ma pogłębioną wiedzę na temat historycznych przemian struktur, instytucji oraz więzi społecznych,

wypracowaną w obszarze badań nad komunikacją społeczną oraz socjologicznej analizy dyskursu.

K_K09 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swą wiedzę i umiejętności, łącząc perspektywę

socjologiczną i lingwistyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładzie, znajomość problematyki, opanowanie lektur, egzamin pisemny – 3 pytania w zestawie z przedstawionego wcześniej wykazu zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałas
Prowadzący grup: Elżbieta Hałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład przedstawia związki badań nad dyskursem z problematyką nauk społecznych i nauk o kulturze. Ma na celu zapoznanie z wybranymi modelami zorientowanej socjologicznie analizy dyskursu (SAD) I ich zastosowaniem w praktyce badawczej. Wykład jest też wprowadzeniem do głównych zagadnień teoretycznych analizy dyskursu. Dyskurs rozpatrywany będzie jako użycie języka naturalnego w sytuacjach społecznych I kontekście kulturowym – jako tekst i mowa. Dyskurs jako użycie języka jest jednocześnie komunikacją i interakcją społeczną, które implikują społeczne poznanie, wiedzę i władzę. Przedstawione zostaną badania nad dyskursem w socjologii życia codziennego, rozmowy o motywach w interakcjach społecznych, analiza konwersacyjna, a także analiza dyskursu organizacyjnego i dyskursu publicznego. Pokazane zostaną związki podejścia narratologicznego w badaniach nad dyskursem z socjologiczną metodą biograficzną. Przedstawiony zostanie rozwój badań praktyk komunikacyjnych od etnografii mówienia do współczesnej kulturowej analizy dyskursu. Omawiane będą metody analizy pragmatycznej, semantycznej i retorycznej dyskursu.

Pełny opis:

Wykład przedstawia związki badań nad dyskursem z problematyką nauk społecznych i nauk o kulturze. Ma na celu zapoznanie z głównymi modelami zorientowanej socjologicznie analizy dyskursu. Ich przedstawienie opierać się będzie na analizie związków języka, społeczeństwa i kultury. Dyskurs rozpatrywany będzie jako użycie języka naturalnego – tekst i mowa. Dyskurs jako użycie języka jest jednocześnie komunikacją i interakcją, które implikują społeczne poznanie, wiedzę i władzę. Przedstawione zostaną badania nad dyskursem w socjologii życia codziennego, rozmowy o motywach, analiza konwersacyjna, a także analiza dyskursu organizacyjnego i dyskursu publicznego. Na gruncie socjologii życia codziennego rozwinęły się badania nad interakcją konwersacyjną. Zostaną one omówione ze względu na ich znaczenie dla badania użycia języka w interakcjach interpersonalnych oraz w organizacjach i instytucjach. Pokazane zostaną związki podejścia narratologicznego w badaniach nad dyskursem z socjologiczną metodą biograficzną. Przedstawiony zostanie rozwój badań praktyk komunikacyjnych od etnografii mówienia do współczesnej kulturowej analizy dyskursu. Omawiane będą metody analizy pragmatycznej, semantycznej i retorycznej dyskursu. Ze względu na trwałość modelu dramaturgicznego w analizie komunikacji społecznej omawiana będzie dramaturgiczna pentada. 


Literatura:

1. Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 214-241.

2. Czarniawska B., Słowa, czyny i kontrola, w: taż, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa 2010: POLTEX, s. 103-116.

3. Goffman E., Twarz: analiza rytualnych aspektów interakcji społecznej, w: tenże, Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 5-46.

4. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; a. Dramatyzm Kennetha Burke’a, s. 315-323; b. Gerry Phillipsen: Teoria kodów językowych (etnografia komunikacji), s. 458-469.

5. Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa 2012: Wydawnictwo Naukowe PWN, a. s. 98-111; b. 189-207.

6. Kohli M., Biografia: relacja, tekst, metoda, w: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków 2012: NOMOS, s. 125-137.

7. Myers G., Analiza interakcji w debatach telewizyjnych, w: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Łośgraf, s. 187-221.

8. Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007: Wydawnictwo Trio, s. 11-58.

9. Tomlin R.S. i in., Semantyka dyskursu (Tematyczna i rematyczna organizacja dyskursu), w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.

10. Van Dijk T.A., Badania nad dyskursem, w: tenże, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-44.

11. Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, w: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Łośgraf, s. 11-48.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałas
Prowadzący grup: Elżbieta Hałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład przedstawia związki badań nad dyskursem z problematyką nauk społecznych i nauk o kulturze. Ma na celu zapoznanie z wybranymi modelami zorientowanej socjologicznie analizy dyskursu (SAD) I ich zastosowaniem w praktyce badawczej. Wykład jest też wprowadzeniem do głównych zagadnień teoretycznych analizy dyskursu. Dyskurs rozpatrywany będzie jako użycie języka naturalnego w sytuacjach społecznych I kontekście kulturowym – jako tekst i mowa. Dyskurs jako użycie języka jest jednocześnie komunikacją i interakcją społeczną, które implikują społeczne poznanie, wiedzę i władzę. Przedstawione zostaną badania nad dyskursem w socjologii życia codziennego, rozmowy o motywach w interakcjach społecznych, analiza konwersacyjna, a także analiza dyskursu organizacyjnego i dyskursu publicznego. Pokazane zostaną związki podejścia narratologicznego w badaniach nad dyskursem z socjologiczną metodą biograficzną. Przedstawiony zostanie rozwój badań praktyk komunikacyjnych od etnografii mówienia do współczesnej kulturowej analizy dyskursu. Omawiane będą metody analizy pragmatycznej, semantycznej i retorycznej dyskursu.

Pełny opis:

Wykład przedstawia związki badań nad dyskursem z problematyką nauk społecznych i nauk o kulturze. Ma na celu zapoznanie z głównymi modelami zorientowanej socjologicznie analizy dyskursu. Ich przedstawienie opierać się będzie na analizie związków języka, społeczeństwa i kultury. Dyskurs rozpatrywany będzie jako użycie języka naturalnego – tekst i mowa. Dyskurs jako użycie języka jest jednocześnie komunikacją i interakcją, które implikują społeczne poznanie, wiedzę i władzę. Przedstawione zostaną badania nad dyskursem w socjologii życia codziennego, rozmowy o motywach, analiza konwersacyjna, a także analiza dyskursu organizacyjnego i dyskursu publicznego. Na gruncie socjologii życia codziennego rozwinęły się badania nad interakcją konwersacyjną. Zostaną one omówione ze względu na ich znaczenie dla badania użycia języka w interakcjach interpersonalnych oraz w organizacjach i instytucjach. Pokazane zostaną związki podejścia narratologicznego w badaniach nad dyskursem z socjologiczną metodą biograficzną. Przedstawiony zostanie rozwój badań praktyk komunikacyjnych od etnografii mówienia do współczesnej kulturowej analizy dyskursu. Omawiane będą metody analizy pragmatycznej, semantycznej i retorycznej dyskursu. Ze względu na trwałość modelu dramaturgicznego w analizie komunikacji społecznej omawiana będzie dramaturgiczna pentada. 


Literatura:

1. Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 214-241.

2. Czarniawska B., Słowa, czyny i kontrola, w: taż, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa 2010: POLTEX, s. 103-116.

3. Goffman E., Twarz: analiza rytualnych aspektów interakcji społecznej, w: tenże, Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 5-46.

4. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; a. Dramatyzm Kennetha Burke’a, s. 315-323; b. Gerry Phillipsen: Teoria kodów językowych (etnografia komunikacji), s. 458-469.

5. Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa 2012: Wydawnictwo Naukowe PWN, a. s. 98-111; b. 189-207.

6. Kohli M., Biografia: relacja, tekst, metoda, w: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków 2012: NOMOS, s. 125-137.

7. Myers G., Analiza interakcji w debatach telewizyjnych, w: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Łośgraf, s. 187-221.

8. Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007: Wydawnictwo Trio, s. 11-58.

9. Tomlin R.S. i in., Semantyka dyskursu (Tematyczna i rematyczna organizacja dyskursu), w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.

10. Van Dijk T.A., Badania nad dyskursem, w: tenże, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-44.

11. Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, w: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Łośgraf, s. 11-48.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.