Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pakiet obliczeniowy typu SPSS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-LIC2-SPSS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Pakiet obliczeniowy typu SPSS
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku licencjatu
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynający kurs powinien znać podstawowe pojęcia statystyki oraz metodologii badań społecznych.

Skrócony opis:

Zajęcia służą przyswojeniu praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem wiedzy statystycznej do podstawowych analiz danych sondażowych - weryfikacji hipotez i stwierdzania zależności. Umożliwiają studentowi zetknięcie się z typowymi sytuacjami jakie socjolog napotyka przy analizie danych statystycznych. Podstawowe cele to utrwalenie umiejętności posługiwania się pakietem obliczeniowym SPSS - stanowiących podstawowe techniki analizy danych. Tematyka zajęć to nauka podstawowych technik analizy i interpretacji danych sondażowych przy użyciu komputerowego oprogramowania. Raport końcowy, będący podsumowaniem, zajęć służy opanowaniu zasad pisania raportu z analizy danych sondażowych.

Pełny opis:

Zajęcia służą przyswojeniu praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem wiedzy statystycznej do podstawowych analiz danych sondażowych – opisu zjawisk (statystyki opisowe) i stwierdzania zależności (zależności między zmiennymi). Zajęcia są realizowane przy komputerze przy użyciu danych sondażowych. Pokazują typowe sytuacje, jakie socjolog napotyka przy analizie danych statystycznych. Podstawowe cele to utrwalenie umiejętności posługiwania się pakietem obliczeniowym SPSS, stanowiących podstawowy pracy socjologa. Jest to nauka podstawowych technik analizy i interpretacji danych sondażowych przy użyciu komputerowego oprogramowania. Zajęcia polegają na pracy z programem SPSS – opanowywaniem kolejnych jego modułów. Zajęcia będą zogniskowane wokół wiodącego problemu jak np. postawy młodzieży, a poznawanie kolejnych modułów SPSS-a połączone z określonymi pytaniami badawczymi z tym związanych. Specjalne zajęcia są poświęcone technice pisania raportów. Zajęcia z jednej strony utrwalają wiedzę statystyczną i pokazują jej zastosowania, z drugiej strony przygotowują do analizy danych socjologicznych na konkretnym przykładzie i przy użyciu danych rzeczywistych. Statystyki jednozmiennowe służą opisowi wyników i opisowemu przedstawieniu problemu. Natomiast analizy dwuzmiennowe pokazują, jak szukać zależności i jak wyjaśniać obserwowane zjawiska. Raport końcowy, będący podsumowaniem, zajęć służy opanowaniu zasad pisania raportu z analizy danych sondażowych: jego struktury i sposobu prezentacji danych i zależności zorientowanych na odbiorcę.

Literatura:

J. Górniak, J. Wachnicki (2008). Pierwsze kroki w analizie danych. SPSS Polska.· S. Bedyńska, A. Brzezicka (2007). Statystyczny drogowskaz. Wyd. SWPS. G.Lissowski, J. Haman, M. Jasiński (2008). Podstawy statystyki dla socjologów. Oficyna Naukowa Scholar.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

K_W15 posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego

K_U07 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej

K_U08 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U09 potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych

K_U10 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji

K_K01 jest gotów skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego

K_K07 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K09 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Usprawiedliwione nieobecności - trzy. Zasady zaliczania: obecności na zajęciach i praca pisemna (raport). Przygotowaniem do raportu są specjalne zajęcia i wskazówki do pisania. W przypadku oceny niedostatecznej lub niesatysfakcjonującej oceny pracę można poprawiać. Kryteria oceny - poprawne wykorzystywanie statystyki, przygotowanie raportu zgodnie ze wskazówkami i zaprezentowanie umiejętności nabytych w trakcie zajęć, w przypadku prac na ocenę bardzo dobrą - oczekiwany jest wartościowy pomysł analityczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bartkowski
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.