Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język koreański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW3-JK5.1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Język koreański
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: koreański
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończenie i zaliczenie II roku studiów I stopnia (specjalność koreanistyka).


Poziom wiedzy i umiejętności, wynikający z uczestnictwa w zajęciach języka koreańskiego prowadzonych na drugim roku studiów koreanistycznych pierwszego stopnia i opanowanie całości przerobionego w trakcie zajęć materiału.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie B2. Nauka prowadzona jest na dwóch płaszczyznach teoretycznej i praktycznej, z naciskiem na tę ostatnią. Zakłada opanowanie umiejętności biernych i czynnych.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka koreańskiego na poziomie B2.

Zajęcia skoncentrowane głównie na intensywnym rozszerzaniu zasobu słownictwa i złożonych konstrukcji syntaktycznych. Utrwalanie automatyki mówienia i umiejętności wyrażania myśli w formie pisemnej na poziomie skomplikowanych wypowiedzi, z naciskiem na stosowanie frazeologii (idiomy i przysłowia).

Utrwalanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie słuchania ze zrozumieniem i mówienia z uwzględnieniem słownictwa charakterystycznego dla różnych aspektów życia społecznego oraz wybranych zagadnień humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Korei. Wprowadzenie współczesnych tekstów specjalistycznego języka prasowego, publicystyki, literatury faktu (o niewysokim stopniu trudności).

Kształcenie umiejętności formułowania skomplikowanych opisów statycznych (przedmiotów, osób, otoczenia) oraz dynamicznych (czynności oraz stanów i sytuacji). Dalsza nauka języka kolokwialnego i zwrotów grzecznościowych na wyższym poziomie złożoności.

Literatura:

1.Seouldae Hangugeo 3A; Seoul National University Language Research Institute; Two Ponds Co.,Ltd. 2015

2.Seouldae Hangugeo 3A; Workbook, Language Education Institute Seoul National University, Two Ponds Co., Ltd. 2015

3. Materiały własne prowadzącej

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

WIEDZA

- ma obszerną wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12];

- ma świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Korei [K_W13];

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14];

- ma szczegółową wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski [K_W15].

Umiejętności:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Korei (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06];

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09];

- posługuje się językiem koreańskim na poziomie B2 [K_U12];

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku koreańskim [K_U13];

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka koreańskiego na język polski [K_U14];

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Korei poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15];

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U17];

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Korei w języku koreańskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Korei [K_U21];

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku koreańskim [K_U22];

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku koreańskim [K_U24].

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03];

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05];

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06];

- ma świadomość znaczenia kultury Korei w kulturze światowej [K_K07];

- działa na rzecz udostępnienia i promowania spuścizny kulturowej i językowej Korei [K_K08].

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą brane pod uwagę:

- obecność na zajęciach

- bieżące przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach

- testy pisemne przeprowadzane regularnie w trakcie semestru

- ewentualne końcowe zaliczenie pisemne

- końcowe zaliczenie ustne

Praktyki zawodowe:

BRAK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jeong In Choi
Prowadzący grup: Jeong In Choi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.