Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski2.3(AA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-HE1-JH2.3 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język hebrajski2.3(AA)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku hebraistyka

Zainteresowanie kulturą Żydów i Izraela. Znajomość innych języków obcych oraz wiedza z zakresu gramatyki będą dodatkowym atutem.Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego od podstaw. Po ukończeniu kursu student posługuje się językiem hebrajskim na poziomie podstawowym (A2).

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego od podstaw. Studenci poznają alfabet hebrajski- zarówno litery drukowane, jak i kursywę, a także system wokalizacji. Uczą się czytać łatwe teksty bez wokalizacji oraz fragmenty Biblii hebrajskiej z wokalizacją. Posługują się słownikiem języka hebrajskiego, zarówno współczesnego, jak i biblijnego. Tłumaczą i analizują tekst biblijny pod względem gramatycznym.

Poznają podstawy gramatyki hebrajskiej oraz słownictwo, dotyczące głównie

typowych sytuacji dnia codziennego.

Sprawność rozumienia ze słuchu rozwijana jest poprzez słuchanie prostych nagrań.

Podczas zajęć rozwijana jest umiejętność mówienia- studenci budują własne dialogi na tematy dotyczące sytuacji dnia codziennego, a także dyskutują na wybrane tematy.

Pod koniec roku posługują się współczesną hebrajszczyzną w typowych sytuacjach dnia codziennego.

Literatura:

Wybrany podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego na poziomie alef i bet. Materiały własne prowadzącego. Wybrany podręcznik do nauki hebrajskiego biblijnego. Biblia Hebrajska.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o języku hebrajskim (na poziomie A2) K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów i Izraela K_W13

Umiejętności:

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie A2 K_U12

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskim K_U13

- potrafi przełożyć łatwiejsze teksty literackie/piśmiennictwa z języka hebrajskiego na język polski K_U14

- potrafi posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Izraela K_U17

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku hebrajskim K_U22

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku hebrajskim K_U24

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

Metody i kryteria oceniania:

 kontrola obecności,

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

 kolokwia,

 prace pisemne,

 zaliczenie pisemne na koniec semestru,

 pisemny i ustny egzamin na koniec roku, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie na ocenę w rozliczeniu semestralnym (przeprowadzone przez każdego prowadzącego), egzamin w rozliczeniu rocznym (przeprowadza go koordynator kursu)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.