Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JA2-GJJ4 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka japońskiego
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie pierwszego roku Gramatyki języka japońskiego i pozostałych przedmiotów językowych.


Opanowanie materiału gramatycznego i słownictwa wprowadzonego na I roku studiów


Skrócony opis:

Ćwiczenia są kontynuacją zajęć z gramatyki z I roku studiów. Dotyczą podstawowych, a następnie bardziej szczegółowych zagadnień gramatyki współczesnego, standardowego języka japońskiego (tzw. hyōjungo); ich celem jest dalsze rozwijanie praktycznej umiejętności stosowania konstrukcji wprowadzanych na tych i pozostałych zajęciach z bloku językowego.

Pełny opis:

Ćwiczenia te są kontynuacją zajęć z gramatyki na I roku sudiów. Dotyczą podstawowych, a następnie bardziej szczegółowych zagadnień współczesnego, standardowego języka japońskiego (tzw. hyōjungo) z przede wszystkim z zakresu składni, idiomatyki, słówotwórstwa i in. Poznawane konstrukcje itp. są wprowadzane odpowiednio do materiału omawianego na wykładzie: Wiedza o języku japońskim oraz na zajęciach z bloku językowego (przedmioty specjalnościowe).

Zwracana jest uwaga na odmienność stylistyczną i składniową języka japońskiego pisanego i mówionego, a także wszelkie formy uproszczone i potoczne. Szczególnie zwraca się uwagę na podsystem honoryfikatywny języka japońskiego, w zakresie składni, stylistyki i słownictwa.

Literatura:

Chūkyū Nihongo, Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ryūgakusei Nihongo Kyōiku Senta, Tōkyō 1994.

Materiały dodatkowe zapewnione przez prowadzącego (materiały drukowane, multimedia).

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

– ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) (K_W12)

– ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii (K_W13)

– ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski (K_W15)

Umiejętności:

– posługuje się językiem japońskim na poziomie B2 (K_U12)

– potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim (K_U13)

– potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski (K_U14)

– potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną (K_U15)

– potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii (K_U17)

¬

Kompetencje społeczne:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_U01)

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą stosowane następujące kryteria

– obecność na zajęciach,

– przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, opanowanie materiału bieżącego,

– śródsemestralne testy pisemne, których zaliczenie może być warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego i rocznego.

Zaliczenie na ocenę w rozliczeniu semestralnym, egzamin w rozliczeniu rocznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Greń
Prowadzący grup: Jędrzej Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zalewska
Prowadzący grup: Anna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.