Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język japoński 5: Konwersacje video

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-JJ5K Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język japoński 5: Konwersacje video
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie drugiego roku japonistycznych trzyletnich studiów I stopnia.


Student powinien opanować język japoński w stopniu wymaganym do zaliczenia drugiego roku studiów I stopnia.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są częścią bloku nauczania języka japońskiego – konwersacji. Celem zajęć jest doskonalenie rozumienia ze słuchu i umiejętności konwersacyjnych studentów przy wykorzystaniu techniki wideo. Główną treścią nauczania będą seriale telewizji japońskiej, które posłużą jako materiał do dyskusji na tematy dotyczące życia codziennego Japończyków i społecznych problemów współczesnej Japonii. Przewiduje się też rozszerzanie słownictwa, związanego z tematami poruszanymi w serialach przy pomocy materiałów dodatkowych (wybrane teksty z różnych podręczników, prasy i Internetu).

Pełny opis:

Zajęcia są częścią bloku nauczania języka japońskiego – konwersacji. Celem zajęć jest doskonalenie rozumienia ze słuchu i umiejętności konwersacyjnych studentów przy wykorzystaniu techniki wideo. Główną część zajęć stanowi oglądanie japońskich seriali telewizyjnych i rozmowa na temat ich treści.

Przewiduje się następujące formy pracy na zajęciach:

-ćwiczenia doskonalące rozumienie ze słuchu, z elementami przekładu audiowizualnego (streszczanie odcinków, charakterystyka bohaterów, tłumaczenie poszczególnych wypowiedzi; wykorzystanie wizualnego charakteru wideo dla zrozumienia kontekstu wypowiedzi)

- dyskusja na tematy z życia codziennego i aktualnych problemów społecznych, poruszane w serialach

- poszerzanie zakresu słownictwa – wykorzystanie tekstów uzupełniających z podręczników, prasy i Internetu na powyższe tematy

Literatura:

Materiały przygotowywane na bieżąco przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) [K_W12]

- ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii [K_W13]

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14]

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski [K_W15]

Umiejętności:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06]

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09]

- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2 [K_U12]

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim [K_U13]

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski [K_U14]

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15]

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii [K_U17]

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii [K_U21]

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim [K_U22]

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim [K_U24]

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03]

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05]

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06]

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej [K_K07]

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii [K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą stosowane następujące kryteria:

- obecność na zajęciach

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- końcowe zaliczenie ustne/egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shinobu Kaiho-Przybylska
Prowadzący grup: Shinobu Kaiho-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są częścią bloku nauczania języka japońskiego – konwersacji. Celem zajęć jest doskonalenie rozumienia ze słuchu i umiejętności konwersacyjnych studentów przy wykorzystaniu techniki wideo. Główną treścią nauczania będą seriale telewizji japońskiej, które posłużą jako materiał do dyskusji na tematy dotyczące życia codziennego Japończyków i społecznych problemów współczesnej Japonii. Przewiduje się też rozszerzanie słownictwa, związanego z tematami poruszanymi w serialach przy pomocy materiałów dodatkowych (wybrane teksty z różnych podręczników, prasy i Internetu).

Pełny opis:

Zajęcia są częścią bloku nauczania języka japońskiego – konwersacji. Celem zajęć jest doskonalenie rozumienia ze słuchu i umiejętności konwersacyjnych studentów przy wykorzystaniu techniki wideo. Główną część zajęć stanowi oglądanie japońskich seriali telewizyjnych i rozmowa na temat ich treści.

Przewiduje się następujące formy pracy na zajęciach:

-ćwiczenia doskonalące rozumienie ze słuchu, z elementami przekładu audiowizualnego (streszczanie odcinków, charakterystyka bohaterów, tłumaczenie poszczególnych wypowiedzi; wykorzystanie wizualnego charakteru wideo dla zrozumienia kontekstu wypowiedzi)

- dyskusja na tematy z życia codziennego i aktualnych problemów społecznych, poruszane w serialach

- poszerzanie zakresu słownictwa – wykorzystanie tekstów uzupełniających z podręczników, prasy i Internetu na powyższe tematy

Literatura:

Materiały przygotowywane na bieżąco przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.