Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia narodowościowe obszaru postkomunistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-LC3-ZNOP Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia narodowościowe obszaru postkomunistycznego
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Problematyka narodowościowa.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają studentów w świat zagadnień narodowościowych regionu. Omawiane są podstawowe pojęć (m.in. grupa etniczna, naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm). Wskazywane są główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności etnicznych i narodowościowych (język, religia, przynależność państwowa, wydarzenia historyczne). Omówienie sytuacji etnicznej poszczególnych regionów. Zajęcia prowadzone są od ogółu do szczegółu wedle kolejnych kroków. Klasyczna teoria genezy narodu - naród średniowieczny, nowożytny i nowoczesny; socjologiczna teoria narodu; naród w etnologii. Powstawanie narodów w Europie Środkowo-Wschodniej wedle koncepcji Miroslava Hrocha. Struktury etniczne państw regionu (geneza, przemiany, stan aktualny). Języki, religie i wyznania w krajach regionu. Statystyka narodowa i wyznaniowa - problemy. Konflikty narodowościowe.

Literatura:

zob. LITERATURA przy opisie grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

K_W06

Ma wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu ; zna i rozumie genezę i istotę konfliktów religijnych, etnicznych i narodowościowych.

K_W09

Ma podstawową wiedzę o cywilizacji i kulturze, pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych, występujących na przedmiotowym obszarze studiów

K_U02

Potrafi analizować materiały źródłowe w sposób krytyczny, potrafi zrozumieć podstawy tożsamości historycznej regionu i dostrzec współzależności etniczno-kulturowe pomiędzy państwami regionu

K_U11

Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

K_K10

Ma świadomość wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego dla zrozumienia wydarzeń historycznych, społeczno-ekonomicznych i

kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub zaliczenie pisemne

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcer
Prowadzący grup: Adam Balcer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.