Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja przez sport – wspieranie różnorodności kulturowej w społecznościach lokalnych STUDENCI DLA OTOCZENIA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-FAKUL-SDO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja przez sport – wspieranie różnorodności kulturowej w społecznościach lokalnych STUDENCI DLA OTOCZENIA
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (I i II stopnia)
Przedmioty fakultatywne dla kierunku: Filologia nowogrecka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych zainteresowani rozwojem kompetencji w obszarze planowania i realizacji projektów społecznych, metod pracy ze społecznością lokalną, animacji społeczno-kulturowej, integracji uchodźców, budowania kultury szacunku i wzajemnego zrozumienia między przedstawicielami różnorodnych grup, oraz szeroko rozumianej komunikacji z otoczeniem.

Skrócony opis:

Studenci we współpracy ze społecznościami oraz ekspertami Fundacji dla Wolności (https://www.fundacjadlawolnosci.org/) zaplanują, przygotują i zrealizują trzy lub cztery zespołowe mini-projekty społeczne.

Celem działań będzie integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji migrantów i migrantek mieszkających na terenie trzech podwarszawskich gmin: Marki, Izabelin, Podkowa Leśna, a także wzmocnienie potencjału lokalnych środowisk w zarządzaniu różnorodnością.

Kurs pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy ze społecznością lokalną zróżnicowaną kulturowo.

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

W ramach kursu studenci samodzielnie przygotują i poprowadzą trzy lub cztery projekty zespołowe skierowane na aktywizację oraz integrację społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz aktywności towarzyszących (np. piknik rodzinny, turniej, trening).

Kryteria sukcesu:

- student zrealizuje wspólnie z rówieśnikami i lokalnymi społecznościami jednodniowe wydarzenie integracyjne

- student nawiąże kontakt z lokalną społecznością oraz osobami z doświadczeniem migracji

- student będzie umiał zaplanować proces pracy ze społecznością lokalną,

- student będzie umiał formułować cele projektu/działania społecznego.

- student będzie potrafił samodzielnie przeprowadzić ewaluację projektu oraz wyciągnąć wnioski rozwojowe.

Ramowy harmonogram działań:

Luty – wprowadzenie, uzgodnienie celów, podział na zespoły

Marzec - diagnoza potrzeb, początek przygotowania projektów

Kwiecień - przygotowania ciąg dalszy

Maj - realizacja projektów

Koniec maja / czerwiec – ewaluacja

Kurs składa się z części wspólnej, tutoringu zespołowego oraz indywidualnego.

Opierając się na ponad 15 letnim doświadczeniu Fundacji dla Wolności w wykorzystaniu sportu jako narzędzia integracji osób z różnych środowisk społecznych i kulturowych, w różnym wieku, kobiet i mężczyzn, zrealizowane zostaną jednodniowe wydarzenia promujące sport jako narzędzie integracji. Wydarzenia realizowane będą w formie pikniku rodzinnego, turnieju, treningu, sparingu (w zależności od potrzeb i specyfiki środowiska) w połączeniu z innymi działaniami animacyjnymi, integracyjnymi m.in. stacje warsztatowe, pokazy, projekcje, wystawy, spotkania z gościem/gośćmi. Wydarzeniu towarzyszyć będzie cathering/ degustacja potraw z różnych stron świata. W realizację zaangażowane zostaną następujące osoby: trener/sędzia sportowy, ratownik medyczny, animatorzy, członkowie społeczności ETNOLIGA, organizator wydarzenia. Do współpracy zaproszeni będą lokalni aktorzy społeczni (m.in. szkoły, animatorzy, kluby sportowe, członkowie społeczności).

W Europie Zachodniej już od wielu lat kluby, szkoły i organizacje pozarządowe wykorzystują sport do poprawy sytuacji najsłabszych grup społecznych czy do rozwiązywania lokalnych konfliktów. Sport – choć jego znaczenie wyrasta z korzystnego oddziaływania na zdrowie, samopoczucie i wygląd człowieka – pełni też ważną rolę kulturową i daje poczucie przynależności społecznej. Piłka nożna, pasja dzielona przez miliony ludzi, stwarza naturalne warunki do łączenia jej z działaniami edukacyjnymi i wspierającymi rozwój. W szczególności dotyczy to wymiaru fair play, integracji i przeciwdziałania dyskryminacji. Uniwersalne reguły futbolu pomagają przełamywać bariery tam, gdzie zróżnicowane grupy nie znajdują innego wspólnego języka. Programy rozwijające postawy prospołeczne są bardzo popularne np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, natomiast w Polsce są wdrażane rzadko i niesystematycznie.

Fundacja dla Wolności jest miejscem dialogu. Od początku istnienia koncentruje się na edukacji młodzieży i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Organizuje działania służące zdobywaniu kompetencji do życia w społeczeństwach wielokulturowych. Od 2005 roku realizuje turnieje piłkarskie integrujące warszawiaków pochodzących z różnych stron świata, różnych środowisk społecznych, różnych wyzwań, kobiety i mężczyzn w różnym wieku, od 2010 roku w formie stałej ligi - ETNOLIGA, a rozgrywanym turniejom towarzyszą działania integracyjne, treningi, szkolenia i kampanie. Ponadto Fundacja od 2012 r. prowadzi cykliczne działania edukacyjne i integracyjne dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców Warszawa-Targówek. Stopniowe poznawanie potrzeb środowiska skłoniło zespół Fundacji do rozwijania działań wspierających edukację i rozwój. W 2013 roku działania przyjęły formę świetlicy na terenie ośrodka. Celem programu „Przystanek : świetlica dla dzieci uchodźczych” jest podniesienie kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie bezpiecznych warunków zabawy i rozwoju oraz wspieranie rodzin w procesie integracji. Od 2020 roku - opierając się na wieloletnim doświadczeniu pracy edukacyjnej i integracyjnej z dziećmi i rodzinami z doświadczeniem uchodźczym - zespół Fundacji realizuje również liczne warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli klas wielokulturowych w warszawskich szkołach podstawowych. Aktualnie obecność dużej liczby uchodźców z Ukrainy sprawiła, że prowadzimy codzienne treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z centrum pobytowego Modlińska oraz świetlicę dla dzieci w wieku 3-9 lat w Centrum Porad i Pomocy “Plich-o-plich”, kurs języka polskiego oraz grupę wsparcia dla kobiet.

Zaangażowanie studentów UW w ramach programu studenci dla otoczenia w realne działania Fundacji pozwoli na zdobycie wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności poprzez doświadczenie.

Zakres tematów

1. Wprowadzenie, integracja, oczekiwania i uzgodnienie zasad

2. Motywacja - jak skutecznie angażować siebie i innych do współpracy

3. Cykl projektu. Praca metodą projektu oraz podejście doceniające 4. Praca ze społecznością lokalną część 1 (metody i narzędzia)

5. Podział na zespoły i definiowanie celów podprojektów.

6. Diagnoza potrzeb

7. Migracja i wyzwania integracji w społeczności lokalnej

8. Podsumowanie oraz wnioski z diagnozy potrzeb

9. Integracja przez sport – korzyści, mechanizmy, przykłady działań

10. Zasady efektywnej współpracy w zespole

11. Praca ze społecznością lokalną część 2 (rola animatora)

12. Komunikacja międzykulturowa

13. Ewaluacja projektów

14. Tworzenie użytecznych raportów

15. Podsumowanie zajęć i wnioski rozwojowe

Ponadto w trakcie kursu odbędą się dwa całodniowe warsztaty:

18.03 Marzec: Komunikacja bez przemocy NVC, role grupowe i proces grupowy

22.04 Kwiecień: Prezentacje i wystąpienia publiczne

Literatura:

Doktryna jakości

Model środowiskowej pracy socjalnej / organizowania społeczności lokalnej

Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej

Kim jest animator społeczny

Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej

Graj fair z innymi. Praktyczny przewodnik dla nauczycieli, animatorów i liderów lokalnych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- praca metodą projektu (w tym między innymi cykl życia projektu, fazy procesu grupowego, role w zespole, podział zadań, tworzenie harmonogramów etc.)

- psychologiczne, społeczne i prawne aspekty migracji

- uchodźcy w lokalnej społeczności - konteksty i wyzwania

- praca ze społecznością lokalną (Model Organizowania Społeczności Lokalnej)

- etapy procesu grupowego

- sport jako narzędzie zmiany społecznej

- elementy komunikacji bez przemocy (NVC)

- wykluczanie społeczne vs włączanie

Umiejętności:

- przeprowadzenia pogłębionej diagnozy potrzeb środowiska lokalnego związanych z planowanym projektem (S1-AlL-F K_U01, S1-FLNG K_U01)

- współpracy w zespole projektowym, w tym umiejętność podziału obowiązków, planowania, komunikacji oraz realizacji podjętych zobowiązań

- pracy metodą projektów (określanie potrzeb, planowanie, realizacja, ewaluacja, zarządzanie budżetem, promocja)

- przygotowanie i prowadzenie spotkań

- przygotowania i prowadzenia skutecznej komunikacji z otoczeniem (S1-AL-F- K_U10)

- tworzenie użytecznych podsumowań i raportów wraz z rekomendacjami

- ewaluacji działań i procesu (m.in. tworzenie narzędzi, autoewaluacja)

Kompetencje społeczne:

- animacja społeczna środowisk wielokulturowych (S1-AL-F- K_K07, K_K09: S1-FLNG - K_K06 S2-KUIBI - K_K05 )

- efektywna współpraca w zespole (S1-AL-F - K_K02, S1-FLNG K_K01)

- komunikacja z partnerami oraz otoczeniem

- umiejętność rozpoznawania sytuacji kryzysowych, konfliktowych, oraz tworzenie planów naprawczych

- przyjmowanie i realizowanie zadaniowych ról grupowych

- twórcze rozwiązywanie problemów

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą samodzielnie oceniać swój wkład pracy, zaangażowanie oraz osiągnięte rezultaty na podstawie liczby i użyteczności zrealizowanych zadań indywidualnych lub zespołowych w trakcie projektu.

Zaliczenie i finalna ocena będzie uwzględniała także informację zwrotną od partnera projektu.

Kryteria oceny:

- aktywny udział podczas zajęć

- zaangażowanie w proces realizacji projektu studenckiego (diagnoza, przygotowanie, realizacja, raport)

- wypełnienie kwestionariusza autoewaluacji

2 nieusprawiedliwione nieobecności

Sposób i zasady zaliczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest realizacja projektu studenckiego odpowiadająca na zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej.

Rodzaj przedmiotu:

Uczestnikami kursu mogą być studenci czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych zainteresowani rozwojem kompetencji w obszarze planowania i realizacji projektów, współpracy w zespole, prowadzenia dialogu obywatelskiego i spotkań oraz szeroko rozumianej komunikacji z otoczeniem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)