Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-PED-DFSPP1-C
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej I
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty ze specjalizacji pedagogicznej organizowane przez Wydział Filozofii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębiona refleksja nad problemami dydaktyki filozofii a metafilozofią, w nawiązaniu do wcześniejszego wykładu. Zajęcia prowadzone będę w formie laboratorium filozoficznego - analizy i testowanie różnych, czasami sprzecznych lub konkurencyjnych, hipotez z zakresu teorii edukacji i metafilozofii w odniesieniu do nauczania filozofii w szkole średniej.

Pełny opis:

Podejmowane zagadnienia: główne kierunki współczesnej filozofii edukacji; wychowanie a edukacja; kształcenie a edukacja, epistemiczne, moralne, społeczne cele edukacji; wartości artes liberales.

Dyskusja będzie odnosiła się do takich podstawowych kwestii jak: filozofia jako doświadczenie aksjologiczne; atopiczność filozofii, filozofia jako wprowadzenie do kultury; filozofia jako wprowadzenie do krytycznego myślenia; mądrość, wiedza a intelektualne sprawności; intelektualna pokora a intelektualna arogancja; rola pytań w filozofii; cnoty intelektualne a dydaktyka filozofii; interaktywne metody w dydaktyce filozofii; narzędzia myślenia filozoficznego; kulturowe uwarunkowania uczenia myślenia (teaching thinking); znaczenie filozoficznego mentoringu i coachingu; społeczne znaczenie nauczania filozofii – socjalizacja, inkulturacja, indywiduacja.

Literatura:

Podstawa programowa nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej;

Hannah Arendt, Życie umysłu, Wydawnictwo Aletheia, 2016; Peter Boghossian & James Lindsay, Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa, Wydawnictwo Promienistych, 2022;

Daniel Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, Copernicus Center Press, 2020; Juliusz Domański, Metamorfozy pojęcia filozofii, IFiS PAN, 1996;

Paul Feyerabend, Przeciw Metodzie, Wydawnictwo Siedmioróg, 2001

Karl Jaspers, Wprowadzenie do Filozofii, Wydawnictwo Siedmioróg, 2000;

Harvey Siegel, Myślenie Krytyczne i Indoktrynacja, Wydawnictwo UKW, 2019;

Timothy Williamson, O co chodzi w filozofii? Od zdziwienia do myślenia, PWN, 2019;

Filozofia - edukacja interaktywna. Metody-środki-scenariusze, (red. A. Pobojewska) Stentor, 2012.

Artykuły:

Arystoteles, „Zachęta do filozofii”, Zachęta do filozofii, Fizyka, PWN, 2010;

J. Cieciuch, "Czym jest światopogląd? Filozoficzny kontekst psychologicznego pojęcia”, Psychologia rozwojowa, 2005, tom 10, nr 2, s. 147–159; C.S. Lewis, “Zgniłe lilie”, ("Lilies that Fester", Twentieth Century,1955), Ostatnia noc świata, 2014, ss. 41-62;

A. Pobojewska, Co to znaczy filozofować? Analiza i Egzystencja 15, 99-117, 2011;

A. Pobojewska, Waga pytań w procesie edukacji, Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red), Jak uczyć by nauczyć filozofii? 2014;

A. B. Stępień, Co jest najważniejsze w filozofii?, Filozofia, wzloty i upadki, KUL, 1998, ss. 101-105;

S. Swieżawski, Rola historii filozofii w kulturze, Zadania filozofii we współczesnej kulturze, KUL, 1992;

Wł. Tatarkiewicz, O doskonałości, 1976, PWN;

"Wstęp do filozofii. Wykład prof. B. Wolniewicza", przygotowany do druku przez P. Okołowskiego. Edukacja Filozoficzna, vol. 64, 2017;

C.F Weizsäcker, O roli tradycji w filozofii, Jedność przyrody, PIW, 1978.

Lektury mogą ulec zmianie w razie potrzeby dydaktycznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie określona na podstawie aktywności w zajęciach i dwóch krótkich wystąpień.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Łukomska
Prowadzący grup: Ewa Bogusz-Bołtuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)