Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-PED-DFSPP2-C
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej II
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty ze specjalizacji pedagogicznej organizowane przez Wydział Filozofii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Na Ćwiczeniach II będą analizowane i testowane różne, czasami sprzeczne lub konkurencyjne, hipotezy z zakresu antropologii, teorii edukacji i filozofii argumentacji, w odniesieniu do nauczania filozofii w szkole średniej. Zajęcia prowadzone będę w formie laboratorium filozoficznego, tak aby uczestnicy zajęć mogli sami świadomie kształtować i formułować cele i metody nauczania filozofii w różnych sytuacjach edukacyjnych w szkole ponadpodstawowej. Ćwiczenia II nawiązują do zagadnień omawianych na wcześniejszym wykładzie Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest przemyślenie i analizowanie zagadnień wskazanych na wykładzie. Refleksja będzie dotyczyć takich zagadnień jak: pojęcie nauczania - nauczanie jako proces przekazu wiedzy i kształtowania intelektualnych nawyków; ideologiczny komponent edukacji; filozoficzne koncepcje dzieciństwa a cele edukacji; uczenie filozofii a edukacja do wartości; autorytet w edukacji a podmiotowość ucznia; neutralność nauczyciela w dydaktyce filozofii; zakres autonomii ucznia; indoktrynacja i manipulacja w procesie nauczania filozofii; nauczanie o filozofii i uprawianie filozofii w rzeczywistości szkolnej; diagnoza i ocena postępów ucznia w dydaktyce filozofii; elitarność i egalitarność kształcenia a cele społeczne edukacji.

Literatura:

Podstawa programowa nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej;

Peter Boghossian & James Lindsay, Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa, Wydawnictwo Promienistych, 2022;

Roman Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, 2017;

Jak uczyć, by nauczyć filozofii, (red. W. Kamińska, p.Mroczkowski), UKSW, 2014;

Tomasz Kolendo, „Koncepcja Mistrza w edukacji”, Zeszyty Filozoficzne, 14-15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009;

Aldona Pobojewska, Po co, kogo i jak uczyć dzisiaj filozofii?, Zeszyty Filozoficzne, 14-15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009;

Filozofia - edukacja interaktywna. Metody-środki-scenariusze, (red. A. Pobojewska) Stentor, 2012.

Harvey Siegel, Myślenie Krytyczne i Indoktrynacja, Wydawnictwo UKW, 2019;

Bogusław Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015

C.F Weizsäcker, O roli tradycji w filozofii, Jedność przyrody, PIW, 1978.

Lektury mogą ulec zmianie w razie potrzeby dydaktycznej

Efekty uczenia się:

Ocena będzie określona na podstawie aktywności w zajęciach i dwóch krótkich esejów.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Łukomska
Prowadzący grup: Ewa Bogusz-Bołtuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)