Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe: nauczanie filozofii w szkole ponadpodstawowej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-PED-PR-F-1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe: nauczanie filozofii w szkole ponadpodstawowej I
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty ze specjalizacji pedagogicznej organizowane przez Wydział Filozofii
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Praktyki stanowią część bloku przedmiotów przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela etyki i filozofii. Celem pierwszego etapu praktyk nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej jest zdobycie pierwszych doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną nauczyciela filozofii i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej z działaniem praktycznym. Podczas praktyk student uczy się m.in. poprzez opracowywanie scenariuszy i konspektów zajęć lekcyjnych, kształtowanie umiejętności wyboru i krytycznego opracowania lektur, materiałów medialnych, audiowizualnych, a także dokumentów życia społecznego i aktualnych wydarzeń kulturalnych przydatnych w pracy nauczyciela.

Pełny opis:

W trakcie praktyk student kształtuje swoje kompetencje dydaktyczne poprzez poznawanie sposobu funkcjonowania szkoły, organizacji pracy w klasie, sposobu prowadzenia dokumentacji i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Uczy się najpierw przez obserwowanie czynności podejmowanych przez nauczyciela w trakcie prowadzonych przez niego lekcji oraz obserwowanie aktywności uczniów, toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, sposobów aktywizowania i oceniania uczniów (z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych), wreszcie działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i dyscypliny w klasie. Student stopniowo podejmuje współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji, organizowaniu pracy w grupach, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Na pierwszym etapie praktyk student przygotowuje i prowadzi, pod nadzorem nauczyciela, fragmenty lekcji filozofii. W trakcie tego etapu praktyki student analizuje i interpretuje sytuacje zaistniałe podczas lekcji, uczy się prowadzić dokumentację praktyki, konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką, konsultuje sytuacje lekcyjne z opiekunem praktyk, omawia zgromadzone doświadczenia w grupie studentów na zajęciach i z opiekunem praktyk.

Literatura:

-

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Po ukończeniu praktyk student dysponuje pogłębioną i sprawdzoną wiedzą na temat:

-organizacji i funkcjonowania szkoły, miejsca filozofii i etyki w strukturach systemu edukacji oraz sposobów prowadzenia wymaganej dokumentacji,

-współczesnych teorii dotyczących nauczania filozofii i etyki oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów oraz prawidłowości i zakłóceń procesów komunikacyjnych zachodzących podczas prowadzenia lekcji z tych przedmiotów,

-zainteresowań i predylekcji uczniów do analizowania określonych zagadnień filozoficznych i dylematów etycznych,

-specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nabyte umiejętności:

Po ukończeniu praktyk student potrafi:

- wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki filozofii i etyki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji

i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;

-posługiwać się wiedzą teoretyczną do dobierania strategii realizowania działań edukacyjnych;

- rozpoznawać sytuacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

-dialogowo i spokojnie rozwiązywać konflikty i tworzyć dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie uczniów;

-potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i będącymi w różnej kondycji emocjonalnej.;

-dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;

-prowadzić pracę grupową oraz zindywidualizowaną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczniów (np. uczniów z trudnościami czy też uczniów szczególnie uzdolnionych), a także współpracować z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów;

-potrafi analizować i korygować własne działania pedagogiczne oraz wdrażać działania innowacyjne.

Nabyte kompetencje społeczne:

-student zyskuje przekonanie o wartości i społecznym znaczeniu nauczania filozofii i etyki oraz świadomość konieczności prowadzenie zindywidualizowanych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela tych przedmiotów;

-przekazuje uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale uczy ich jak ją wykorzystywać w praktyce życiowej i społecznej i kulturowej;

-ma świadomość istnienia etycznego wymiaru oceniania uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny praktyk dokonuje ich szkolny opiekun, który po ich zakończeniu przygotowuje krótką charakterystykę praktykanta jako potencjalnego nauczyciela przedmiotu i wystawia mu stopień w dzienniku praktyk. Ta ocena wraz z dokumentacją przebiegu praktyk w dzienniczku oraz rozmowami z na ich temat z pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk na WFZ stanowi podstawę ich zaliczenia. Zaliczenia dokonuje pełnomocnik Dziekana ds. praktyk wydając stosowny dokument. Dziennik praktyk prowadzony przez studenta powinien zawierać tematy i terminy lekcji, wyszczególnienie, które z nich były obserwowane, a które prowadzone samodzielnie oraz czas, jaki student poświęcił na przygotowanie się do prowadzenia zajęć ( tj. na przygotowanie konspektów lekcji i materiałów pomocniczych wykorzystywanych podczas ich trwania oraz zebranie i utrwaleni materiału merytorycznego. Istotnym warunkiem zaliczenia praktyk jest, by dokumentacja ich przebiegu w dzienniczku prowadzona byłą systematycznie i skrupulatnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Łukomska
Prowadzący grup: Agata Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)