Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-113-c-msg Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są najważniejsze zagadnienia ekonomii międzynarodowej, szczególnie aktualne w dobie globalizacji i postępującej integracji gospodarczej. Zajęcia z MSG składają się z dwóch głównych części. Pierwsza, oparta o podstawy mikroekonomiczne, obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. W tej części zajęć prezentowane są tradycyjne teorie handlu (Ricardo, Heckscher-Ohlin) jak i nowa teoria handlu. Przedstawione są również ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania instrumentów polityki handlowej w warunkach doskonałej i niedoskonałej konkurencji. Natomiast część druga, oparta o podstawy makroekonomiczne, prezentuje zagadnienia związane z kursami walutowymi, równowagą bilansu płatniczego oraz polityką makroekonomiczną w warunkach gospodarki otwartej. W części tej odnosimy się także do ekonomicznych podstaw integracji finansowej i walutowej.

Pełny opis:

Zajęcia z MSE składają się z dwóch głównych części. Pierwsza przedstawia teorię wymiany międzynarodowej (podejście klasyczne, neoklasyczne oraz nowe teorie handlu) oraz teorię polityki handlowej, a także instytucje światowego systemu handlowego. Druga koncentruje się na analizie problemów równowagi płatniczej w obrotach międzynarodowych, kursów walutowych i rynku dewizowego, relacjach pieniądza, stopy procentowej i kursów walutowych, problemów polityki pieniężnej i fiskalnej w gospodarce otwartej oraz funkcjonowaniu międzynarodowego systemu walutowego.

Ćwiczenia służą ugruntowaniu poznanych w trakcie wykładu pojęć i teorii oraz przećwiczeniu elementów analitycznych związanych z rozumieniem przyczyn i skutków wymiany międzynarodowej oraz międzynarodowych powiązań finansowych i makroekonomicznych.

Szczegółowa sekwencja tematyczna przedmiotu przewiduje omówienie następujących zagadnień:

1. Gospodarka światowa i ekonomia międzynarodowa

2. Wprowadzenie do teorii wymiany międzynarodowej i model Ricardo

3. Model Heckschera-Ohlina (HO)

4. Nowe teorie handlu (4 godziny zajęć kontaktowych

5. Przepływy czynników produkcji

6. Polityka handlowa - część 1

7. Polityka handlowa - część 2

8. Bilans płatniczy

9. Rynek walutowy i kurs walutowy

10. Parytet stóp procentowych

11. Parytet siły nabywczej

12. Determinanty wielkości produkcji w krótkim okresie w gospodarce otwartej (6 godzin zajęć kontaktowych

13. System sztywnego kursu walutowego

14. Międzynarodowy system walutowy: od systemu waluty złotej do EMU (2 godziny zajęć kontaktowych

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 30 h

przygotowanie do ćwiczeń - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa (rozdziały wskazane w konspekcie):

[CFJ]: Caves C., Frankel J., Jones C., Handel i finanse międzynarodowe, PWE 1998;

[dG]: De Grauwe P., Unia walutowa, PWE 2003;

[JJM]: Michałek J. J. Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN 2002;

[KO]: Krugman P., Obstefld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, PWN Warszawa 2007;

[RZ] Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN Warszawa 2008;

[vM]: C. van Marrewijk, International Trade and the World Economy, Oxford University Press, 2002;

Literatura uzupełniająca:

[C1]: Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN Warszawa 2000;

[C2]: Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych: przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, WUW Warszawa 2005;

[G]: Gandolfo G., International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Spriger 2002;

[GZ]: Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja Europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004;

[Me]: Melitz M., The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, Econometrica, vol. 71 (6), str. 1695-1725, 2003.

[MSS] Michałek J.J., Siwiński W., Socha M. (red.) Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, PWN Warszawa 2007;

[N] Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2007;

[SM]: Skodlarski J., Matera C., Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, PWN Warszawa 2008;

[Z]: Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE Warszawa 2007;

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia stanowią integralną część przedmiotu MSG i efekty kształcenia są realizowane wspólnie na obu formach zajęć (wykładzie i ćwiczeniach).

Po ukończeniu kształcenia w zakresie MSG student będzie:

WIEDZA

1. Posiadał podstawową znajomość historii i mechanizmów powstania współczesnej gospodarki światowej,

2. Posiadał podstawową wiedzę na temat teoretycznych podstaw międzynarodowej wymiany handlowej (w zakresie teorii klasycznych, neoklasycznych i nowych teorii handlu pierwszej i drugiej generacji) posługując się analizą graficzną oraz z użyciem podstawowej notacji matematycznej,

3. Rozumiał znaczenie założeń, zwłaszcza w odniesieniu do form konkurencji rynkowej, dla wyjaśnienia przyczyn i skutków wymiany dóbr i usług oraz rozumiał komplementarność różnych podejść,

4. Rozumiał, jakie czynniki determinują przestrzenną dystrybucję aktywności gospodarczej i jaką rolę odrywają przy tym czynniki związane z handlem międzynarodowym oraz przepływami czynników produkcji

5. Posiadał wiedzę na temat współczesnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie wymiany międzynarodowej

6. Rozumiał, jakie czynniki determinują strukturę bilansu płatniczego

7. Potrafił opisać podmioty i transakcje rynku walutowego

8. Znał koszty i korzyści związane z utworzeniem unii walutowej oraz potrafił krytycznie wypowiedzieć się na temat jej skutków

9. Posiadał wiedzę na temat współczesnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie międzynarodowych przepływów finansowych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umiał wyjaśnić skutki wymiany międzynarodowej dla gospodarek biorących w niej udział, w szczególności z punktu widzenia analizy dobrobytu społeczeństwa jako całości, poszczególnych grup społecznych oraz struktury gospodarki,

2. Umiał opisać i wyjaśnić przyczyny i skutki międzynarodowych przepływów czynników produkcji,

3. Umiał wyjaśnić przyczyny powstawania firm wielonarodowych oraz umiał powiązać je z przepływem dóbr i czynników produkcji

4. W stanie wyjaśnić, czemu kraje stosują aktywną politykę handlową, jakimi narzędziami się przy tym posługują i jakie skutki przynosi ona dla krajów je stosujących (w ujęciu ogólnym i sektorowym) i dla innych krajów,

5. Potrafił opisać strukturę bilansu płatniczego i wyjaśnić, jakie konsekwencje dla równowagi makroekonomicznej niesie konkretna struktura tego bilansu

6. Potrafił wyjaśnić podstawowe czynniki determinujące kształtowanie się kursu walutowego w krótkim i długim okresie

7. Potrafił opisać skutki polityki makroekonomicznej w gospodarce otwartej posługując się modelem Keynesa.

POSTAWY

1. Miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych przepływów handlowych i finansowych, poprzez posługiwanie się wieloma przykładami empirycznymi; odwoływanie się do wielu źródeł wiedzy etc.,

2. Bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż obecność na wykładach jest niekontrolowana i pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej,

3. Bardziej rzetelny i uczciwy dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań egzaminacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń (2018/2019)

1. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w czasie semestru)

2. Zdobycie odpowiedniej liczby punktów (polityka punktowa poniżej)

Łącznie można zdobyć 100 punktów. Punkty przyznawane są za następujące aktywności

Kartkówki (max. 15 pkt = 3 kartkówki * 5 pkt)

Kolokwium końcowe (max. 50 pkt)

Praca zespołowa i jej prezentacja (max. 25 pkt)

Premia za aktywność (max. 10 pkt)

0,15*kartkówki + 0,5*kolokwium + 0,25*praca + 0,1*aktywność

Skala ocen:

>90 pkt – 5

81 – 90 pkt – 4,5

71 – 80 pkt – 4

61 – 70 pkt – 3,5

51 – 60 pkt – 3

Zasady zaliczenia ćwiczeń (2017/2018)

1. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w czasie semestru)

2. Zdobycie odpowiedniej liczby punktów (polityka punktowa poniżej)

Łącznie można zdobyć 100 punktów. Punkty przyznawane są za następujące aktywności:

• Kartkówki (max. 10 pkt = 10 kartkówek * 1 pkt za zaliczoną kartkówkę)

• 2 kolokwia w semestrze – połówkowe i końcowe (max. 30 pkt za każde)

• Przygotowanie krótkiej pracy zespołowej i jej zaprezentowanie (max. 10 pkt)

• Przygotowanie się i udział w debacie (max. 10 pkt)

• Premia za aktywność – punkty uznaniowe (max. 10 pkt)

Suma punktów liczona jest według wzoru:

0,1* kartkówki + 0,3* kolokwium1 + 0,3* kolokwium2 + 0,1* praca + 0,1* debata + 0,1* aktywność

Skala ocen:

> 90 pkt - 5

81 – 90 pkt - 4,5

71 – 80 pkt - 4

61 – 70 pkt - 3,5

51 – 60 pkt - 3

Zasady zaliczenia (do 2016/2017 włącznie)

• Obowiązek uczestniczenia

• Obecność sprawdzana jest kartkówką (niezaliczona = nieobecność)

• Punkty będą przyznawane za kartkówki zaliczone w I terminie (10%)

• 2 kolokwium w semestrze

• Połówkowe (30%)

• Końcowe (50%)

• Premiowana aktywność – punkty uznaniowe (10%)

0,3* kolokwium1 + 0,5* kolokwium2 + 0,1* kartkówki + 0,1* aktywność

> 90 pkt- 5

81 – 90 - 4,5

71 – 80 - 4

61 – 70 - 3,5

51 – 60 - 3

Podsumowując: jedynymi wymaganiami brzegowymi do zaliczenia ćwiczeń, jest osiągnięcie sumy punków (liczonych wzorem) powyżej 50% ORAZ zaliczenie n -2 kartkówek.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Grotkowska, Paweł Krzewicki
Prowadzący grup: Paweł Krzewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Grotkowska, Paweł Krzewicki
Prowadzący grup: Paweł Krzewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.