Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-113IUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Instytucje i funkcjonowanie Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy dotyczącej procesów decyzyjnych i funkcjonowania systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, w tym kształtowania składu organów unijnych, ich kompetencji i funkcji. Zostaną przedstawione również relacje pomiędzy organami UE oraz ogólne omówienie procesów podejmowania decyzji.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W części teoretycznej charakteryzowany jest kontekst historyczny procesów integracji w Europie Zachodniej i koncepcje ustrojowe systemu politycznego UE. W części praktycznej przedstawiony zostanie charakter, zasady działania, kompetencje oraz funkcje najważniejszych instytucji UE oraz ich udział w unijnych procesach decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu reprezentacji interesów i lobbingu.

Wprowadzenie teoretyczne do rozumienia powstania, rozwoju i funkcjonowania instytucji UE

1. Przyczyny, uwarunkowania i początkowy rozwój ugrupowań integracyjnych w Europie Zachodniej (instytucje tworzące Wspólnoty Europejskie)

2. Koncepcje ustrojowe systemu politycznego UE (federalistyczne, konfederacyjne)

Instytucje kształtujące proces decyzyjny UE:

3. Rada Europejska jako najważniejsza instytucja strategiczno¬¬-decyzyjna

4. Rada (Rada Unii Europejskiej)

5. Komisja Europejska

6. Parlament Europejski

7. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji

8. Trybunał Obrachunkowy

Organy pomocnicze Unii Europejskiej:

9. Komitet Regionów

10. Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Inne organy:

11. Europejski Bank Centralny

12. Eurostat

Proces decyzyjny w unijnym systemie instytucjonalnym:

13. Procedura legislacyjna

14. Specjalne procedury legislacyjne

15. Procedura budżetowa

16. Metoda Komitetowa (komitologia)

System reprezentacji interesów i lobbing w UE

17. Definicje systemu reprezentacji interesów i lobbingu

18. Rodzaje i działanie grup nacisku

Literatura:

Literatura do wykładu:

J. Barcz (red.). Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej. UKIE. Warszawa 2008

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda. Integracja europejska. Wolters Kluwer. Warszawa 2007

J. McCormick. Zrozumieć Unię Europejską. PWN. Warszawa 2010

M. Cini (red.). Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie. PWE. Warszawa 2007

U. Kurczewska, K. Jasiecki (red.). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. UW. Warszawa 2017

J. Pinder, S. Usherwood. Unia Europejska. PWE. Warszawa 2007

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej. UKIE. Warszawa 2005

J. Zielonka. Koniec Unii Europejskiej ? PISM. Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą struktury instytucjonalnej UE

• znać poszczególne instytucje UE oraz ich kompetencje

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji UE

• umieć zidentyfikować problemy kompetencyjne instytucji UE

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat funkcjonowania instytucji UE

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących problemów instytucji UE.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.