Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie polityki społeczeństwa cyfrowego, badań naukowych i innowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203EPSCBN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie polityki społeczeństwa cyfrowego, badań naukowych i innowacji
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest szersze zapoznanie Studenta z założeniami dwóch polityk Unii Europejskiej, które mają ze sobą ścisły wiązek tj. polityki badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego. Obie polityki w wielu aspektach są ze sobą powiązane i obejmują problematykę podstaw rozwoju Unii Europejskiej, na które składają się nowe technologie, innowacyjność oraz rozwinięte społeczeństwo cyfrowe. Rola tych polityk jest obecnie kluczowa dla przyspieszenia rozwoju Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu uwzględniając czynny udział Studentów, dlatego należy traktować go jako obowiązkowy. Połowa zajęć poświęcona będzie polityce badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, a druga polityce społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego. W obu przypadkach przedstawione zostaną i będą dyskutowane następujące zagadnienia:

- ogólny rys historyczny rozwoju danej polityki,

- etapy rozwoju danej polityki,

- stan obecny i zakres danej polityki,

- rola danej polityki w rozwoju Unii Europejskiej,

- kluczowe dokumenty oficjalne Unii Europejskiej dotyczące danej polityki,

- źródła informacji o danej polityce (bazy danych, wskaźniki, sieci informacyjne itd),

- główne instytucje Unii Europejskiej aktywne na polu tych dwóch polityk,

- źródła finansowania w obrębie danej polityki.

Studenci będą zobowiązani czynnie uczestniczyć w zajęciach, tj. czytać i analizować wskazane dokumenty i wybrane źródła informacji, a także wykazywać się znajomością ich zawartości.

Nakład pracy studenta: rozliczenie obejmuje 3 ECTS

wykład – 30 godz.

zapoznawanie się z literaturą i źródłami rekomendowanymi w ramach wykładu oraz wykazanie się ich znajomością – 30 godz.

przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

razem – 90 godz.

Literatura:

W wykazie podano pozycje podstawowe. Zestaw będzie uzupełniany na bieżąco podczas zajęć.

1. W zakresie polityki badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji:

- Przepisy traktatowe dotyczące polityki badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

- Wybrane historyczne dokumenty oficjalne Unii Europejskiej dotyczące ważniejszych programów w ramach tej polityki.

- Guzetti L.: A brief history of European Union research policy. Brussels: European Commission 1995 [online][przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: http://www.netaffair.org/documents/1995-a-brief-history-of-european-research.pdf

- Parlament Europejskie: Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego [online] [przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.4.5.html

- Commission of the European Communities. Green Paper on Innovation COM (95) 688 final

- Komisja Europejska: CORDIS. Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju [online][przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: https://cordis.europa.eu/home_pl.html

- Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych Unii Europejskiej [online][przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: https://www.kpk.gov.pl/

- Komisja Europejska: Unia innowacji. COM (2010) 546

- Rozporządzenie..."Horyzont 2020" Dz.U.U.E. L (2013) 347

- Grabowska M.: Projektowanie i platformizacja w działaniach Unii Europejskiej w obszarze innowacji. "Studia Europejskie" 2017 nr 2 s.69-93

- European Commission: Research and Innovation [online] [przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w :https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

- European Commission. EU Science Hub [online][przeglądany 29 maja 2018] Dostepny w: https://ec.europa.eu/jrc/en

- European Commission: European Research Area [online][przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: https://ec.europa.eu/jrc/en

- European Commission: Joint Research Centre [online][przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en

2. W zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego:

- Przepisy traktatowe dotyczące polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego

- Wybrane historyczne dokumenty oficjalne Unii Europejskiej dotyczące ważniejszych programów w ramach tej polityki.

- Bangemann M.: Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council, European Commission, Brussels 1994

- Castells M.: Społeczeństwo sieci. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2010

- Toffler A.: Trzecia fala. Warszawa, 1988,

- Grabowska M., Ogonowska A.: The Information Society Policy in the European Union and Poland „Yearbook of Polish European Studies” 2013 vol.16 s. 267 -288

- Doktorowicz K.: Europejski model społeczeństwa informacyjnego: polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2005

- Goban-Klas T.:Strategia Lizbońska, budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego. In: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Prof. L.H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. A. Siwik, AGH Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007

- Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency Conclusionsl [online][przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm

- eEurope – An Information Society for All, COM (1999) 687 final

- Europejska agenda cyfrowa COM (2010) 245

- i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, COM (2005) 229 final

- European Commission. Jednolity Rynek Cyfrowy [online] [przeglądany 29 maja 2018] https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl

- Program Operacyjny – Polska Cyfrowa. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014 [online] [przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w:

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-polska-cyfrowa-2014-2020/

- Ministerstwo Cyfryzacji: Od papierowej do cyfrowej Polski [online][przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: https://www.gov.pl/cyfryzacja/od-papierowej-do-cyfrowej-polski

- European Commission: Digital Economy and Society [online][przegladany 29 maja 2018] https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_en

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

-ma pogłębioną wiedzę o działalności Unii Europejskiej,

-ma pogłębioną wiedzę w zakresie polityki badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej,

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie roli tych polityk w rozwoju gospodarczym i społecznym Unii Europejskiej,

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie wzajemnych relacji i zależności tych dwóch polityk Unii Europejskiej,

- zna wybrane źródła informacji w zakresie tych polityk Unii Europejskiej

- zna zaawansowane metody analizy i interpretacji wskaźników i danych w zakresie tych dwóch polityk Unii Europejskiej,

- zna w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur Unii Europejskiej i procesów społecznych związanych z tymi politykami,

- zna źródła informacji dotyczące tych dwóch polityk.

W zakresie umiejętności:

- potrafi oceniać stan obecny i przewidywać kierunki rozwoju badań naukowych, rozwoju technologicznego oraz innowacji w Unii Europejskiej oraz stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej.

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi komunikować się w obszarze tych dwóch polityk,

- potrafi podejmować zadania w zakresie ich realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończył się egzaminem w postaci pisemnego sprawdzianu na stopień. Stopień z tego egzaminu liczy się do średniej ze studiów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: obecność i aktywność na wykładach (znajomość przekazanych w jego ramach treści i wykonania ewentualnych zadań), znajomość rekomendowanej literatury przedmiotu oraz zaliczenie konwersatorium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.