Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204PSGS Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z III roku dla studentów europeistyka-studia europejskie (którzy rozpoczęli w 18/19)
wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z pluralizmem współczesnych systemów społeczno-gospodarczych, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym (na wybranych przykładach).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z pluralizmem współczesnych systemów społeczno-gospodarczych, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym (na wybranych przykładach). Zajęcia pozwalają przedstawić koncepcje człowieka w gospodarce, omówić relacje między rynkiem, państwem i społeczeństwem, a także dokonać analizy roli państwa w gospodarce. Zajęcia koncentrują się na współczesnej Europie na tle innych państw i regionów świata oraz najważniejszych wyzwaniach społeczno-gospodarczych stojących przed nią w przyszłości.

Zakres tematyczny zajęć:

1. Ekonomia a socjologia. Socjologia gospodarki.

2. Człowiek w gospodarce.

3. Rynek, państwo i społeczeństwo. Rynek a otoczenie instytucjonalne.

4. Państwo w gospodarce.

5. Socjalizm a kapitalizm.

6. Welfare state.

7. Różnorodność kapitalizmu. Modele społeczno-gospodarcze na wybranych przykładach.

8. Polska transformacja systemu społeczno-gospodarczego.

9. Europa socjalna?

10. Wyzwania społeczno-gospodarcze Europy w XXI wieku.

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 45 h

przygotowanie do egzaminu - 45 h

razem - 120 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wybrane rozdziały):

1. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

2. Chang H.-J., 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

3. Chang H.-J., Ekonomia: instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

4. Europa socjalna: iluzja czy rzeczywistość?, red. W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.

5. Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2008.

6. Giddens A., Europa: burzliwy i potężny kontynent, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.

7. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

8. Kowalik T., Systemy gospodarcze: efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2005.

9. Kowalik T., www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2009.

10. Morawski W., Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

11. North D.C., Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, 1994.

12. North D.C., Zrozumieć przemiany gospodarcze, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszwa 2014.

13. Sachs J., The price of civilization: reawakening American virtue and prosperity Random House, New York 2012.

Materiały do lektury i analizy będą systematycznie przekazywane studentom podczas zajęć w semestrze. Przygotowanie do zajęć i ich zaliczenie wymaga korzystania z publikacji i baz danych wybranych organizacji międzynarodowych i innych instytucji, a także z przekazów medialnych tradycyjnych i elektronicznych.

Literatura uzupełniająca (wybrane rozdziały):

1. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008.

2. Packer G., Kryzys wolnego rynku? Ameryki portret wewnętrzny, Świat Książki, Warszawa 2015.

3. Smith V.L., Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

4. Tittenbrun J., Gospodarka w społeczeństwie: zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. rozumie społeczno-gospodarcze przemiany współczesnego świata

2. posiada wiedzę na temat relacji między rynkiem, państwem i społeczeństwem

3. wie, jaka jest rola państwa w gospodarce

4. zna różne modele społeczno-gospodarczo w Europie i poza nią

Umiejętności:

1. potrafi dokonać analizy współczesnych przemian społeczno-gospodarczych, umieszczając je w szerszym kontekście systemowym

2. porównuje systemy społeczno-gospodarcze w Europie i wybranych państwach (regionach) świata

3. umie zidentyfikować i przeprowadzić analizę kluczowych wyzwań społeczno-gospodarczych w Europie

4. potrafi samodzielnie poszukiwać, selekcjonować i gromadzić rzetelne i obiektywne informacje i dane na temat systemów społeczno-gospodarczych w Europie oraz polityki społeczno-gospodarczej w celu przeprowadzenia pogłębionej analizy, aby na tej podstawie formułować wnioski i rekomendacje

Kompetencje

1. jest świadomy pluralizmu współczesnych systemów społeczno-gospodarczych

2. wykazuje większe zainteresowanie i wrażliwość społeczną wobec aktualnej problematyki społeczno-gospodarczej w Europie

3. jest świadomy złożoności i wielowymiarowości problemów i wyzwań związanych z przemianami społeczno-gospodarczymi w Europie, w tym w Unii Europejskiej, które wymagają odpowiedzialnego i spójnego formułowania, realizowania i oceny polityki społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Metody prowadzenia zajęć:

1. studia przypadku

2. referaty

3. dyskusje i debaty

Elementy oceny końcowej:

1. Egzamin pisemny testowy (zaliczenie na ocenę pozytywną) – 40%

2. Referat (opracowanie tematu i jego przedstawienie podczas zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) – 30%

3. Esej (temat uzgadniany z prowadzącym) – 30%

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione)

2. Przedstawienie referatu podczas zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

3. Złożenie w terminie eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.