Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele kapitalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU2-SEM-KJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele kapitalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium magisterskie dla studentow drugiego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 18.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnictwo w wykładzie Modele kapitalizmu w Europie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie prac magisterskich w zakresie porównawczej charakterystyki modeli gospodarczych posocjalistycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Pełny opis:

Tematyka seminarium dotyczy różnorodności kapitalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej (EŚW) w perspektywie teorii socjologicznych oraz ekonomicznych. Promowane jest ujęcie problemowe oraz porównawcze. Prace powinny podejmować kwestie ważne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Pierwszy semestr poświęcony będzie przygotowaniu założeń i metodologii pracy. Natomiast w drugim semestrze studenci, pod kierunkiem promotora, będą pracować indywidualnie i konsultować w grupie swoje prace. Tematy prac magisterskich mogą obejmować następujące zagadnienia:

- geneza kapitalizmu w państwach EŚW po 1989 roku

- rola państwa w zmianach ustrojowych

- mechanizmy koordynacji gospodarki

- finansowanie rozwoju gospodarczego i społecznego

- nadzór korporacyjny

- zbiorowe stosunki pracy

- aktorzy zmian systemowych

- edukacja i szkolenia zawodowe

- innowacyjność gospodarki

- umiędzynarodowienie gospodarki i rola inwestycji zagranicznych

- miejsce w międzynarodowym podziale pracy

- nowe wzory relacji pomiędzy polityką i biznesem

- wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowej i Wschodniej

Nakład pracy studenta:

seminarium – 60 h

wybór tematu – 20 h

zgromadzenie literatury – 20 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów, w tym literatury w językach obcych – 120 h

zapoznanie się z metodami badawczymi – 30 h

przygotowanie konspektu pracy – 30 h

przeprowadzenie badania naukowego – 150 h

przygotowanie tekstu pracy – 150 h

zredagowanie pracy w edytorze tekstu – 20 h

razem - 600 h

Literatura:

Obowiązkowa:

A. Pułło. Prace magisterskie i licencjackie. Lexis Nexis. Warszawa 2006

R. Zenderowski. Praca Magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDeWu.Pl (brak miejsca i roku wydania)

Polecana:

U. Eco. Jak napisać pracę dyplomową. UW. Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Efektem seminarium będzie przygotowanie pracy magisterskiej. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych oraz pisania tekstu naukowego.

Wiedza

Student

• Prezentuje uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu socjologii ekonomicznej w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

• Rozróżnia metody analizy, interpretacji, wartościowania oraz problematyzowania rożnych zagadnień w obszarze własnych badań.

• Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszące się do pracy magisterskiej.

Umiejętności

• Potrafi zaplanować etapy pracy badawczej.

• Jest w stanie wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować dane oraz informacje z różnych źródeł.

• Posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych i publicznego wyrażania swojego stanowiska.

• Łączy merytoryczne argumentowanie z formułowaniem własnych poglądów i stanowisk innych autorów, a także tworzeniem syntetycznych podsumowań.

Kompetencje społeczne

• Potrafi współpracować z promotorem, prowadzić dialog i przyjmować konstruktywną krytykę.

• Prezentuje publicznie własne stanowisko, broni, wyjaśnia, krytykuje i interpretuje tezy wystąpienia.

• Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z pracą badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego

Semestr I:

- obecność na zajęciach

- określenie tematu pracy i planu pracy wraz z podziałem na rozdziały

- zebranie literatury przedmiotu (w tym literatury w językach obcych) i zbudowanie odpowiedniej bibliografii - sformułowanie tez badawczych

- krytyczna analiza zgromadzonego materiału

- podnoszenie kompetencji językowej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edytorskich

Semestr II:

- prezentacja na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów prac i regularne konsultowanie ich treści

- promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, język i styl, poprawność warsztatu naukowego, autorski charakter pracy, staranność edycji

- warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jasiecki
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium magisterskie - Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jasiecki
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.