Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy integracji Polski z Unią Europejską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU2-SEM-KP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problemy integracji Polski z Unią Europejską
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium magisterskie dla studentow drugiego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zwrócimy uwagę na trzy czynniki decydujące o integracji: gospodarkę, idee i więzi społeczne (polityka będzie traktowana jako ich pochodna). Czynniki te tworzą splot. Celem seminarium będzie ich identyfikacja, analiza znaczenia oraz określenie wzajemnych wpływów - z perspektywy ciągłości i zmiany.

Pełny opis:

Tematyka prac magisterskich:

1. Oczekiwany i realny system gospodarczo-społeczny wyłoniony z polskiej transformacji

2. Droga od realnego socjalizmu do Unii Europejskiej

3. Społeczne aspekty polityki gospodarczej

4. Kryteria wyboru systemu gospodarczo-społecznego.

5. Ideowe podstawy wyborów gospodarczych

6. Ekonomiczne mity i fakty - co i komu w gospodarce służy?

7. Miejsce Polski w Unii Europejskiej

8. Jakiej Unii Europejskiej Polska potrzebuje?

Nie są to wszystkie tematy. Ich sformułowanie jest celowo ogólne, tematyka prac magisterskich powinna stanowić ich uszczegółowienie. Może też dotyczyć spraw innych, ale pokrewnych.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 20 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów, w tym literatury w językach obcych - 120 h

zapoznanie się z metodami badawczymi – 30 h

przygotowanie konspektu pracy - 30 h

wykonanie badania naukowego – 150 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 20 h

razem - 600 h

Literatura:

Lektury pomocnicze:

1. A. Walicki, "Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii", Warszawa 1996

2. A. Walicki, "O inteligencji, liberalizmach i o Rosji", Kraków 2007

3. T. Kowalik, "Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych", Warszawa 2005

4. G. Kołodko, "Wędrujący świat", Warszawa 2008

5. P. Kozłowski, A. Walicki, "Z Polski i o Polsce. Korespondencja z lat 2004-2006", Kraków 2007

6. W. Szymański, "Globalizacja: wyzwania i zagrożenia", Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Efektem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego.

WIEDZA

Student:

1.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu europeistyki i integracji europejskiej, w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

2.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z wybranego zagadnienia studiów europejskich.

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach badawczych w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych problemów w obszarze własnych badań.

5. Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszącego się do pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować dane oraz informacje z różnych źródeł.

2. Potrafi formułować krytyczne sądy na podstawie posiadanej wiedzy.

3.Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, interpretację, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych.

4. Potrafi opracować i zaprezentować wyniki badania.

5.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze.

6. Samodzielnie proponuje rozwiązanie wybranego problemu.

7.Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.

8.Potrafi porozumiewać się ustnie i pisemnie ze specjalistami w zakresie studiów europejskich oraz dziedzin pokrewnych w języku polskim i obcym.

9. Czyta literaturę specjalistyczną w języku polskim i obcym.

10.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych w języku polskim.

11. Potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego, przyjmuje konstruktywną krytykę.

12. Potrafi zaplanować etapy pracy badawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu (w tym literatury w językach obcych) i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału, w tym literatury w językach obcych,

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.