Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia demokracji w funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU2-SEM-WS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia demokracji w funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium magisterskie dla studentow drugiego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 18.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy kluczowych kwestii związanych z tzw. „deficytem demokratycznym” a także próbami jego zredukowania lub usunięcia, w ramach Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy kluczowych kwestii związanych z tzw. „deficytem demokratycznym” a także próbami jego zredukowania lub usunięcia, w ramach Unii Europejskiej. Seminarium będzie dwujęzyczne (w jęz. polskim i angielskim).

Prace magisterskie przygotowywane w ramach tego seminarium mogą dotyczyć następujących zagadnień:

1. Pojęcie „prawowitości” (legitimacy) Unii Europejskiej a zagadnienia demokracji w funkcjonowaniu Unii

2. Historia prób demokratyzacji Unii w kolejnych Traktatach europejskich

3. Różne rozumienia i implikacje tzw. „deficytu demokratycznego” w Unii

4. Różne koncepcje demokracji (przedstawicielska, deliberatywna, bezpośrednia) a Unia Europejska

5. Pojęcie trójpodziału władz a struktura organów UE

6. Demokracja a praworządność (rule of law) w funkcjonowaniu UE

7. Zasady i praktyka demokracji bezpośredniej w Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbońskiego

8. Relacje między kolejnymi rozszerzeniami Unii a tendencje demokratyzacji instytucji unijnych

9. Kwestia tzw. „kondycjonalności demokratycznej” a wewnętrzna demokratyzacja UE

10. Demokratyzacja Unii a rozumienie Unii jaka państwa federalnego, organizacji międzynarodowej lub struktury „sui generis”

Kontakt z Prof. Sadurskim:

• Mailowy: wojciech.sadurski@sydney.edu.au

• Skype: wojciech_sadurski

Terminy seminarium: wtorki 10:00-12:00. Seminarium odbywać się będzie za pośrednictwem Skype i polegać będzie na indywidualnych dyskusjach studentów z prof. dr Sadurskim. Wcześniej należy umówić się z nim drogą mailową.

Przynajmniej raz w semestrze Prof. Sadurski postara się zorganizować w Warszawie sesję z udziałem wszystkich uczestników seminarium.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 20 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów, w tym literatury w językach obcych - 120 h

zapoznanie się z metodami badawczymi – 30 h

przygotowanie konspektu pracy - 30 h

wykonanie badania naukowego – 150 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 20 h

razem - 600 h

Literatura:

W zależności od tematu pracy.

Efekty uczenia się:

Efektem studiów w ramach seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego.

WIEDZA

1.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę , obejmującą terminologię i metodologię z zakresu europeistyki i procesów integracji europejskiej, w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

2.Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu europeistyki i procesów integracji europejskiej zwłaszcza w obszarze badawczym, którego dotyczy przygotowywana praca magisterska.

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą europeistykę, szczególnie w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych typów obiektów informacyjnych będących przedmiotem badań studenta.

5. Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszącego się do pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dla potrzeb badań własnych.

2.Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych (o ile wymaga tego tematyka badań), opracowywanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie europeistyki oraz pokrewnych dyscyplin naukowych.

3.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie europejskich systemów informacyjnych.

4.Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację obiektów informacyjnych w świetle wiedzy z zakresu europejskich systemów informacyjnych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia europeistyki w celu określenia ich znaczeń i oddziaływania społecznego w zakresie odpowiadającym potrzebom pracy magisterskiej.

5.Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań w zakresie europejskich systemów informacyjnych - w odniesieniu do tematyki badawczej poruszanej w pracy magisterskiej.

6.Potrafi porozumiewać się ustnie i pisemnie ze specjalistami w zakresie europejskich systemów informacyjnych oraz z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych, w języku polskim i obcym.

7.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych w języku polskim.

8. Posługuje się językiem obcym w zakresie europejskich systemów informacyjnych, w obszarze zgodnym z tematyką pracy magisterskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące przygotowaniu pracy magisterskiej.

3.Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z informacją europejską w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu (w tym literatury w językach obcych) i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału, w tym literatury w językach obcych,

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

- przedłożenie przynajmniej pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadurski
Prowadzący grup: Wojciech Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.