Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4012-OWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Efekty uczenia się:

Student

• zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

• umie wyróżnić kategorie własności intelektualnej i wskazać co każda z kategorii obejmuje;

• ma wiedzę w kwestii regulacji w Polsce praw własności intelektualnej i czego one głównie dotyczą;

• ma wiedzę do czego odnoszą się dobra własności intelektualnej;

• ma wiedzę: jakie są modele ochrony własności intelektualnej w polskim systemie prawnym i jakie pełnią one podstawowe funkcje;

• ma wiedzę nt. ochrony prawnej dóbr (wytworów) intelektualnych (m.in. od kiedy rozpoczyna się ochrona, ile trwa, jaki ma charakter);

• ma wiedzę nt. konwencji paryskiej co określała w przedmiocie ochrony własności przemysłowej;

• ma wiedzę nt. komu przysługują autorskie prawa osobiste, kiedy powstają, ile trwają, na czym polega istota praw osobistych, co składa się na autorskie prawa osobiste;

• ma wiedzę nt. jak powstają autorskie prawa majątkowe, kiedy powstają, ile trwają, komu podlegają, komu służą autorskie prawa majątkowe;

• ma wiedzę co jest przedmiotem prawa autorskiego;

• potrafi rozróżnić i wie na czym polega: dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny, dozwolony użytek z tytułu prawa cytatu;

• ma wiedzę do czego odnosi się pojęcie: obrót prawami autorskimi;

• ma wiedzę nt. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz czym się charakteryzuje umowa licencyjna;

• ma wiedzę na czym polega istota zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;

• wie czym jest: patent, dokument patentowy, wynalazek;

• ma wiedzę nt. postępowania w sprawie uzyskania patentu oraz postępowania w sprawie wygaśnięcia patentu oraz unieważnienia patentu;

• ma wiedzę co uważa się: za wzór użytkowy, jak rozumiany jest wzór przemysłowy, znak towarowy,

• ma wiedzę dotyczącą odpowiedzialności prawnej studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu;

• zna definicje: plagiat, autoplagiat

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie obecność na wykładzie oraz napisanie pracy zaliczeniowej w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

Niewymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łempicki, Agnieszka Sobótka, Magdalena Wielądek
Prowadzący grup: Magdalena Wielądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)