Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy naukowej w humanistyce i naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4012-WPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy naukowej w humanistyce i naukach społecznych
Jednostka: Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie osób studiujących z praktycznymi podstawami pisania prac naukowych, wyrobienie dobrych umiejętności komunikowania w środowisku naukowym, konstruowania rozmaitych sposobów wypowiedzi akademickiej (referat, pisanie abstraktu, zgłoszenia na konferencję naukową, wnioski grantowe itp.) a także pracy z tekstem naukowym oraz zbierania materiałów bibliograficznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie osób studiujących z praktycznymi podstawami pisania prac naukowych, wyrobienie dobrych umiejętności komunikowania w środowisku naukowym, konstruowania rozmaitych sposobów wypowiedzi akademickiej (referat, pisanie abstraktu, zgłoszenia na konferencję naukową, wnioski grantowe itp.) a także pracy z tekstem naukowym oraz zbierania materiałów bibliograficznych.

Kurs prowadzony jest z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny/dziedziny nauki/tradycji i szkoły metodologicznej ważnych dla rozmaitych środowisk naukowych. Prowadzący położą nacisk na zaznajomienie studentów_ek z stosowanymi w danym środowisku naukowym regułami tworzenia tekstu oraz szczegółowymi rozwiązaniami metodologicznymi, co jest szczególnie istotne w przypadku studiów prawniczych i psychologicznych.

Plan zajęć uwzględnia również blok poświęcony pracy w środowisku internetowym oraz wykorzystaniu narzędzi cyfrowych (bazy danych, indeksy czasopism, aplikacje komputerowe do pracy naukowej). Zajęcia mają formę warsztatową – kładą nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności. Efektem wykonywanych w trakcie zajęć ćwiczeń ma być wyrobienie umiejętności praktycznych przydatnych w środowisku uniwersyteckim, od najbardziej elementarnych po bardziej zaawansowane: pisanie listów, podań, konstruowanie bibliografii, wymyślanie tematu pracy pisemnej, pisanie abstraktu i zgłoszenia na konferencję, pisanie i opracowanie redakcyjne artykułu naukowego. Ważnym elementem tych ćwiczeń ma być omówienie ich wykonania z każdą osobą uczestniczącą w zajęciach. Bardziej rozbudowane formy wypowiedzi (abstrakt, zgłoszenie na konferencję) będą krótko recenzowane przez prowadzących tak, by studenci_tki dostali jednoznaczną odpowiedź zwrotną w odniesieniu do poczynionych przez siebie postępów. Kolejnym istotnym elementem jest praca wspólna – dzielenie się własnymi wprawkami pisarskimi przez osoby uczestniczące oraz grupowe omawianie zrealizowanych projektów. W trakcie zajęć zostanie położony nacisk na fakt, że w pisaniu kluczowa jest również umiejętność krytycznej lektury. Uwzględnione zostaną również rozmaite kwestie psychologiczne, jakie związane są z praktyką pisania, by zjawisk takich, jak choćby znana wszystkim blokada pisarska nie pozostawiać bez namysłu.

Proponowane bloki tematyczne:

I. Zasady dobrej komunikacji: pisanie listów i podań, komunikowanie w środowisku akademickim, formalne i nieformalne aspekty komunikacji, przestrzeganie zasad grzeczności i równości (feminatywy, formy neutralne). Odpowiedź na pytanie: czym jest tekst naukowy? Czym różni się on od innych form wypowiedzi?

II. Posługiwanie się zasobami bibliotecznymi oraz bazami danych (pełnotekstowych i bibliograficznych), wyszukiwarkami naukowymi, narzędziami do tworzenia bibliografii czy edytorami tekstu. Omówienie i przećwiczenie takich zagadnień, jak: „gdzie szukać materiałów?”, „jak je gromadzić i opracowywać?”, „jak wykorzystywać materiały w pracy?” a także krytyczna analiza źródeł.

III. Omówienie rozmaitych form wypowiedzi akademickiej: referat na zajęcia, pisanie abstraktu, zgłoszenia na konferencję naukową, wystąpienie konferencyjne, przygotowanie prezentacji (ewentualnie również pisanie wniosku grantowego) a także pracy z tekstem naukowym oraz zbierania materiałów bibliograficznych, redakcji tekstu naukowego ze szczególnym uwzględnieniem rozmaitych form konstruowania przypisów. W tym bloku przewiduje się cykl ćwiczeń do wykonania przez wszystkie osoby uczestniczące. Istotnym tematem będzie tu również omówienie sposobów, w jakie robimy notatki a także korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

IV. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy nad tekstem: edytory tekstu oraz ich podstawowe funkcje, bazy danych, wyszukiwarki internetowe, zasady korzystania z treści obecnych w Internecie, korzystanie z pakietu Google Workspace, przygotowanie prezentacji multimedialnej, algorytmy uczenia maszynowego (chat GPT) a twórczość akademicka. Te tematy mogą zostać uwzględnione przez osoby prowadzące w trakcie zajęć.

Te założenia oraz propozycje bloków tematycznych odnoszą się do wszystkich grup zajęciowych, niezależnie od jednostki, w której prowadzone są zajęcia. Czas przeznaczony na realizację tych zadań powinien wynieść około 18-20 godzin kursu. Pozostała część powinna zostać przygotowana przez osoby prowadzące zajęcia z uwzględnieniem specyfiki reprezentowanej przez nie dyscypliny/dziedziny nauki/tradycji i szkoły metodologicznej ważnej dla reprezentowanego środowiska. Każda osoba prowadząca powinna w tym wypadku położyć nacisk na zaznajomienie studentów_ek z stosowanymi w danym środowisku naukowym regułami tworzenia tekstu oraz szczegółowymi rozwiązaniami metodologicznymi.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę na temat zasad i sposobów formułowania wypowiedzi naukowych.

Student posiada wiedzę na temat zasobów bibliotecznych, baz danych, rozmaitych narzędzi cyfrowych.

Student zna formalne i nieformalne reguły panujące w komunikacji w środowisku naukowym.

Umiejętności:

Student potrafi posługiwać się podstawowymi formami wypowiedzi naukowej (referat na zajęcia, pisanie abstraktu, zgłoszenia na konferencję naukową, wystąpienie konferencyjne, przygotowanie prezentacji).

Student potrafi sporządzić bibliografię oraz przypisy do tekstu naukowego.

Student potrafi korzystać z zasobów bibliotecznych oraz baz danych a także wyszukiwarek.

Kompetencje społeczne:

Student zna i wykorzystuje zasady grzeczności towarzyszące komunikacji werbalnej i pisemnej.

Student potrafi zaangażować się w rozmaite formy wymiany naukowej w środowisku akademickim.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), oceny aktywności na zajęciach, zaangażowania w realizację części warsztatowej, krótkiej pracy pisemnej kończącej warsztat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Poławski, Piotr Schollenberger
Prowadzący grup: Anna Dziedzic, Jacek Głażewski, Piotr Lewulis, Agnieszka Nogal, Piotr Okniński, Dominika Pruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)