Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOG-CW-B
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zagadnieniami chemii ogólnej i analitycznej jakościowej i ilościowej. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności prowadzenia eksperymentów chemicznych, obserwowanie zjawisk zachodzących z wyciąganiem wniosków.

Pełny opis:

Przedmiotem ćwiczeń są podstawowe czynności laboratoryjne - rozpuszczanie, roztwarzanie. Ogrzewanie, strącanie osadów, sączenie, przemywanie osadów itp. Zapoznanie z analizą jakościową, z przebiegiem reakcji charakterystycznych. Wykrywanie kationów i anionów a także identyfikacja soli. Równowaga reakcji chemicznych. Zobojętnianie, strącanie, utlenianie i redukcja. Reakcje charakterystyczne, identyfikacja niektórych jonów i związków chemicznych (np. metali, niemetali, kwasów, zasad, soli,niektórych częściej spotykanych i mających znaczenie dla osób zajmujących się ochroną środowiska. Rozszerzenie analiz na zagadnienia chemii analitycznej ilościowej. Miareczkowanie kwasowo-zasadowe. Alkacymetria.

Literatura:

E. Wagner-Czauderna, T. Krawczyński: "Laboratorium chemii", Wydawnictwa UW, Warszawa, 2018.

Z. Galus (red.): "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej", PWN, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu laboratorium student:

- posiada umiejętność wyboru i przygotowania sprzętu potrzebnego do wykonania analizy jakościowej,

- wykonuje samodzielnie identyfikację niektórych związków,

- opracowuje i prawidłowo interpretuje uzyskany wynik.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium pisemnego.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)