Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium z chemii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOG-PSEM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z chemii ogólnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiadomości z chemii ogólnej. Sposoby wyrażania stężeń. Pojecie pH i pOH. Podstawowe typy reakcji chemicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Proseminarium zaznajamia studentów z zagadnieniami chemii ogólnej oraz analitycznej. Omówione zostaną reakcje przebiegające w roztworach wodnych, stan równowagi kwasowo-zasadowej oraz redoks, reguła przekory i roztwory buforowe. Omówione zostanie wykorzystanie różnych typów reakcji chemicznych w analizie jakościowej i ilościowej oraz obliczanie stężeń, pH oraz rozpuszczalności.

Pełny opis:

Omówione zostaną reakcje przebiegające w roztworach wodnych: reakcje strąceniowe, reakcje utleniania i redukcji, kompleksowania oraz stan równowagi kwasowo-zasadowej i redoks. Przedstawione zostanie zastosowanie różnych typów reakcji chemicznych, w tym reakcji charakterystycznych, do identyfikacji wybranych jonów i soli. Omówione zostaną metody stosowane w analizie ilościowej np. alkacymetrii oraz obliczanie stężeń, pH (z uwzględnieniem roztworów buforowych oraz reakcji protolitycznych) oraz rozpuszczalności.

Literatura:

L. Pauling, P.Pauling "Chemia", PWN

L. Jones, P. Atkins "Chemia ogólna" PWN

J. Minczewski, Z. Marczenko "Chemia analityczna" Tom 1, PWN

Efekty uczenia się:

Po tych zajęciach student będzie znał podstawowe typy reakcji wykorzystywane w identyfikacji jonów obecnych w roztworze oraz będzie znał podstawy analizy ilościowej.

Metody i kryteria oceniania:

1 kolokwium w trakcie trwania zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)