Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium z chemii organicznej A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOR-CW-A
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z chemii organicznej A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Strona przedmiotu: https://aniampiatek.wixsite.com/mojawitryna/blank-1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej w zakresie nauczania chemii w liceum (profil ogólny) jest weryfikowana testem wstępnym przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych, a po zakończeniu repetytoriów).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć z laboratorium z chemii organicznej student zapoznaje się z operacjami jednostkowymi stosowanymi w laboratorium chemii organicznej oraz uczy się przeprowadzać podstawowe reakcje chemiczne, na przykładzie otrzymywania i właściwości pochodnych kwasów karboksylowych, omawianych na wykładzie kursowym.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczynają się od spotkań seminaryjnych (spotkania na platformie Kampus), omawiających podstawowe grupy związków organicznych, w tym nazewnictwo, sposoby otrzymywania i reaktywność.

Opanowanie podstaw techniki laboratoryjnej następuje dzięki wykonaniu następujących ćwiczeń:

Ćwiczenie nr 1 – oczyszczanie substancji organicznej metodą destylacji;

Ćwiczenie nr 2 – oczyszczanie substancji organicznej metodą krystalizacji;

Ćwiczenie nr 3 – usuwanie domieszek lub/i zanieczyszczeń z substancji organicznej metodą ekstrakcji z wykorzystaniem różnic właściwości chemicznych substancji oczyszczanej i zanieczyszczeń.

Ćwiczenie nr 4 - przeprowadzenie reakcji chemicznej w celu otrzymania wybranego związku organicznego i wyodrębnienie go z mieszaniny poreakcyjnej;

Ćwiczenie nr 5 – badanie składu mieszaniny związków organicznych metodą chromatografii cienkowarstwowej. Identyfikacja składników przez porównanie z wzorcami.

Literatura:

Skrypt: B. Macierewicz, J. Ruszkowska „Ćwiczenia z chemii organicznej dla studentów chemii i biologii”, wyd. IV, Wydawnictwo Wydziału Chemii UW, Warszawa, 1999.

A.I. Vogel „Preparatyka organiczna” wybrane zagadnienia, WNT, Warszawa 2006.

Graham L. Patrick „Chemia organiczna ― krótkie wykłady” tłum. PWN, Warszawa, 2002.

Efekty uczenia się:

- Zna podstawowe składniki materii i ich własności, zna własności pierwiastków chemicznych wynikające z prawa okresowości. Zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, zna symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, zna i rozumie zapis reakcji chemicznych.

- Zna podział związków organicznych na klasy odpowiadające rodzajom grup funkcyjnych (nomenklatura, budowa, reakcje chemiczne, metody otrzymywania, występowanie i zastosowanie).

- Zna podstawowe metody i techniki syntezy związków organicznych.

- Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym.

- Potrafi zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych.

- Potrafi przeprowadzić syntezy wybranych związków organicznych. Potrafi rozdzielać mieszaniny wybranych związków organicznych, oraz oczyszczać otrzymane składniki.

- Posiada umiejętność planowania i wykonywania podstawowych badań, doświadczeń i obserwacji w dziedzinie chemii, oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych.

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące problemów chemicznych.

- Posiada umiejętność organizacji pracy własnej w ramach realizacji zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

- Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Przystąpienie do ćwiczeń praktycznych jest możliwe po zaliczeniu kolokwium wstępnego, weryfikującego wiedzę teoretyczną.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń 1– 3 jest:

a – wykonanie wymienionych operacji jednostkowych

b – oddanie oczyszczonych substancji wraz z opisem ćwiczenia zawierającym charakterystykę substancji (tw, tt, właściwości toksyczne)

c – zaliczenie pisemnego sprawdzianu (nr 1) z techniki laboratoryjnej

Podstawą zaliczenia ćwiczeń nr 4 i 5 jest:

a – wykonanie ćwiczenia

b – oddanie otrzymanych substancji lub chromatogramów cienkowarstwowych wraz z opisem i charakterystyką

c – zaliczenie pisemnego sprawdzianu nr 2 z podstawowych reakcji chemicznych

Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczeń nr 3, 4 i 5 obowiązuje wstępne omówienie z asystentem sposobu wykonania preparatu (= ćwiczenia ) ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z realizowanej operacji. Zakres materiału do sprawdzianów jest każdorazowo przedstawiany na tablicy ogłoszeń. Obecność na ćwiczeniach wymagana regulaminowo.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piątek
Prowadzący grup: Anna Piątek, Jan Romański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)