Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo środowiska Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PSUE
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo środowiska Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do prawoznawstwa 4030-PRAW

Założenia (opisowo):

Wskazane byłoby, żeby student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu miał wiedzę wyniesioną z przedmiotu: prawoznawstwo oraz podstawowe wiadomości z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium jest przedstawianie i dyskutowanie zagadnień prawa środowiska UE z perspektywy systemu prawa UE. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje wspólnotowe prawo środowiska, z położeniem akcentu na analizę norm prawnych i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium jest przedstawianie i dyskutowanie zagadnień instytucjonalnych prawa środowiska UE z perspektywy systemu prawa UE. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje prawo środowiska UE, z położeniem akcentu na analizę zagadnień instytucjonalnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Omawiane są podstawy traktatowe polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska oraz cele i zasady tej polityki; kolejno dyskutowane są źródła i akty prawa środowiska UE oraz procedury stanowienia prawa oraz zagadnienia harmonizacji i implementacji prawa środowiska UE do krajowych porządków prawnych; zajęcia kończy omawianie zagadnień odpowiedzialność i sankcji w prawie środowiska UE.

Literatura:

M. M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska UE. Zagadnienia systemowe. Warszawa 2006.

E. Grabowska, Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2002.

J. Ciechanowicz, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999.

R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Toruń 1999.

W. Radecki, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - http://www.curia.eu.int

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć konwersatoryjnych student:

- potrafi przedstawić system polityki UE w dziedzinie środowiska;

- wyjaśnia zagadnienia systemowe prawa środowiska UE;

- rozpoznaje procedury tworzenia i wdrażania prawa środowiska UE;

- analizuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące zagadnień związanych z prawem środowiska UE.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz ocena ciągła polegająca na bieżącej ocenie przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach stanowi 50 proc. oceny końcowej, na którą składa się również w 50% ocena z prezentacji.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kenig-Witkowska
Prowadzący grup: Maria Kenig-Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)