Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-6M1S-EJ Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy językoznawstwa
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa, z najważniejszymi dokonaniami światowej lingwistyki XX wieku (strukturalizm europejski, językoznawstwo amerykańskie) oraz praktyką badawczą współczesnego językoznawstwa. Celem zajęć jest również rozbudzenie zainteresowań poznawczych studentów oraz przygotowanie ich do dalszych studiów filologicznych w dziedzinie językoznawstwa.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa, z najważniejszymi dokonaniami światowej lingwistyki XX wieku (strukturalizm europejski, językoznawstwo amerykańskie) oraz praktyką badawczą współczesnego językoznawstwa. Celem zajęć jest również rozbudzenie zainteresowań poznawczych studentów oraz przygotowanie ich do dalszych studiów filologicznych w dziedzinie językoznawstwa.

Tematyka zajęć:

1. Językoznawstwo jako nauka: przedmiot badań, dziedziny, nauki pokrewne.

2. Szkoły językoznawcze XX wieku: językoznawstwo europejskie (de Saussure), językoznawstwo amerykańskie (dystrybucjonalizm, GGT)

3. Definicje języka, języki naturalne i sztuczne.

4. Znak językowy: klasyfikacja, znak językowy w teorii de Saussure’a, cechy znaku językowego, związki wyrazowe.

5. Funkcje języka wg Jakobsona; funkcjonalizm Martinet.

6. System fonologiczny języka: fonem a głoska, fonologia vs fonetyka.

7.Morfologia: klasyfikacja morfemów, sposoby tworzenia wyrazów.

8. System składniowy języka: zdanie i jego składowe, teorie składniowe: L.Bloomfield, Z.Harris, N.Chomsky, Tesnière,

9. Semantyka: relacje zewnętrzne (hyperonimia, hyponimia, synonimia, antonimia, paronimia) i wewnętrzne (monosemia, polisemia, homonimia)

Metafora, metonimia. Teorie semantyczne.

10.Pragmatyka: teoria aktów mowy (J.Austin, J.Searl), teoria logiki konwersacji (P.Grice), pragmatyka językoznawcza (O.Ducrot)

Nakład pracy studenta:

ECTS 1,5 pkt (45 godzin) przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe, udział w zajęciach: 0,75 pkt

- przygotowanie do zajęć: 0,5 pkt

- przygotowanie do zaliczenia: 0,25 pkt

Literatura:

Dubois J. et al., 2007, Grand dictionnaire. Linguistique et sciences du langage, Paris : Larousse

Ducrot O., Schaffer J-M., 1995, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris : Seuil

Fuchs C., Le Goffic P., 1992, Les linguistiques contemporaines, Paris : Hachette (nouvelle édition)

Lakoff G., Johnson M., 1985, Les métaphores dans la vie quotidienne, Les Editions de Minuit

Moeschler J., Auchlin A., 2005, Introduction à la linguistique contemporaine, Paris : A.Colin

Moeschler J., Reboul A., 1994, Dictionnaire encyclopédique de la pragmatique, Paris : Seuil

Reboul A., Moeschler J., 1998, La pragmatique aujourd’hui. Une nouvelle science de communication. Editions du Seuil

Riegel M. et al. 2004, Grammaire méthodique de français, Paris : PUF

Sioufi G., Van Raemdonck D., 1999, 100 fiches pour comprendre la linguistique, Bréal

Soutet O., 1996, Linguistique, Paris : PUF

Zemmour D., 2008, Initialition à la linguistique, Paris : Ellipses

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć poświęconych wybranym problemom językoznawstwa student:

Wiedza:

- zna i rozumie w podstawowym stopniu wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska dotyczące budowy i funkcjonowania języka K_W01)

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie językoznawstwa ogólnego i stosowanego przydatną dla nauczycieli języków obcych (K_W03)

- zna i rozumie warunki funkcjonowania procesu komunikacji językowej, zasady komunikowania się interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłócenia. (K_W24)

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące zjawisk językowych z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk językowych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności nauczyciela języka obcego (K_U07)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu językoznawstwa w celu analizowania zachowań językowych ludzi, a także diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii praktycznych działań nauczycielskich w odniesieniu procesu nauczania/uczenia się języka (K_U09)

Kompetencja społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

- jest gotów do refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w zakresie językoznawstwa ogólnego i stosowanego (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze); 4 nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać (student może mieć warunek)

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność)

c) końcowe zaliczenie:

- test pisemny, obejmujący stosowanie przerobionego materiału (zdania do uzupełnienia); (zaliczenie to min 60% pkt.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.