Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF-syntezy ustne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-6M1S-PNJF-SU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF-syntezy ustne
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynający kurs powinien mieć zaliczone zajęcia z PNJF na II roku oraz zdany egzamin pisemny i ustny po II roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie wszystkich sprawności językowych. Szczególny nacisk jest położony na ćwiczenie formy syntezy ustnej artykułów z prasy francuskojęzycznej. Zajęcia koncentrują się na praktycznym zastosowaniu wszystkich sprawności językowych w celu przygotowania studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozwijania różnych sprawności językowych

- w zakresie czytania ze zrozumieniem:

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów i ich strukturą w oparciu o konkretne przykłady tekstów,

2. rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem różnych typów

tekstów: relacjonujących, opisujących, informujących, instruujących, argumentujących,

3. rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów autentycznych poprzez zapoznanie studentów ze strategiami czytania (czytanie globalne – zrozumienie ogólnego sensu, czytanie selektywne – wyszukiwanie konkretnych informacji, czytanie intensywne),

4. zapoznanie studentów z etapami i zasadami analizy tekstu: formułowanie hipotez dotyczących treści tekstu w oparciu o tytuł, autora, miejsce publikacji; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu w oparciu o ciąg pytań: kto? gdzie? kiedy? co? dlaczego?; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu na podstawie słów kluczowych; ćwiczenie umiejętności rozpoznawania związków między różnymi częściami tekstu (paragrafami) na podstawie analizy artykulatorów logicznych,

5. rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem: kompetencji leksykalnej (rozwijanie słownika – rozpoznawanie i rozumienie słów), gramatycznej (rozpoznawanie i rozumienie związków wyrazowych oraz konstrukcji zdaniowych) i pragmatycznej (rozpoznawanie i rozumienie funkcji stylistycznej i tekstowej;

6. rozwijanie umiejętności syntetyzowania informacji pochodzących z kilku tekstów w formie planu i samodzielnej syntezy ustnej.

- w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1. ćwiczenie umiejętności formułowania pytań oraz udzielania precyzyjnych i poprawnych odpowiedzi podczas prowadzenia rozmowy i wyrażania własnej opinii na tematy poruszane w tekstach,

2. rozwijanie umiejętności studentów w zakresie ustnego prezentowania syntezy ustnej kilku artykułów.

- w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. ćwiczenie umiejętności pisania planu syntezy,

3. rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka poprzez wykonywanie ćwiczeń dotyczących konstrukcji składniowych, synonimów, artykulatorów logicznych w ramach pisania wstępów i konkluzji syntez.

Literatura:

1. Abbadie C. et all., L’expression française écrite et orale, PUG, Grenoble,

2002

2. Barféty M., Expression orale, CLE International/SEJER, 2006

3. Dupoux, B., et alli, 2006, Réussir le Delf, Niveau B2, Paris : Didier

4. Jamet M.-C., Preparation a l’examen du DELF B2, Hachette, 2008

5. Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, CLE International, 1999

6. Kober-Kleinert C.,-Parizet M.-L, Poisson S. Activités pour le Cadre Européan Commun de Référence, niveau C1 C2, CLE International 2006

7. Artykuły z prasy francuskojęzycznej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę na temat strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu sprawności czytania ze zrozumieniem i wypowiedzi ustnej (K_W01)

2. zna słownictwo i terminologię związane z poruszanymi na zajęciach tematami (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i użytkuje informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów: rozumie dłuższe artykuły z prasy francuskojęzycznej, zna różne gatunki tekstów (K_U01)

2. argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów

innych autorów oraz formułować wnioski (K_U16)

3. przygotowuje wystąpienia ustne, w języku obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U19)

4. posługuje się językiem francuskim na poziomie C1 ESOKJ (K_U23)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. dokonuje refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia (K_K02)

2. współdziała i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K06)

SU jest jedną z części PNJF na III roku.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do 27% nieobecności w semestrze. Zajęcia nie będą zaliczone jeśli student przekroczy limit nieobecności. W takim wypadku student będzie musiał powtarzać przedmiot). Obecności stanowią 10 % oceny na koniec semestru.

b) przedstawienie w ciągu semestru syntezy dwóch artykułów na ocenę wraz z uzasadnieniem własnej opinii (zalicza 15 punktów na 25): 50% oceny na koniec semestru.

d) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych: 20% oceny na koniec semestru.

e) końcowe zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu syntezy ustnej dwóch artykułów (zalicza 15 punktów na 25): 20% oceny na koniec semestru.

PNJF SU jest jedną z części składowych bloku przedmiotowego PNJF.

90% godziny kontaktowe, w tym obecność na zajęciach, wywiązywanie się z zadań domowych, przygotowanie do zajęć, wszystkie prace kontrolne w ciągu semestru.

10% praca własna.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska, Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Prowadzący grup: Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu).

Pełny opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu).

Literatura:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.