Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF-tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-6M1S-PNJF-TŁ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF-tłumaczenia
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu – języka francuskiego. Grupa treści podstawowych.

Przedmiot obowiązkowy dla III roku studiów w UKKNJF.


Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń (60 godzin w ramach każdej kompetencji znajomości języka).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poznają warsztat tłumacza języka obcego (terminologię dot. tłumaczeń) i doskonalą swoje umiejętności w zakresie przekładu tekstów z języka polskiego na francuski ze szczególną uwagą na unikanie interferencji z j. wyjściowego do docelowego oraz spójny, jasny i poprawny gramatycznie i stylistycznie przekład.

Pełny opis:

W semestrze letnim:

1. doskonalenie użycia języka francuskiego dla celów tłumaczenia dydaktycznego

a/ styl

b/ znajomość i dobór słownictwa

c/ unikanie interferencji międzyjęzykowej

d/ morfologia i składnia języka francuskiego

2. tłumaczenie tekstów prasowych w domu, podczas zajęć w grupie oraz w terminach przewidzianych kolokwiów.

Literatura:

1. Le Français dans le Monde, Numéro spécial, 1987, Recherches et applications, VIII-IX La traduction

2. Lederer M. (1994), La traduction aujourd’hui, Paris : Hachette

3. Lipiński K. (2000), Vademecum tłumacza, Kraków: IDEA

4. Pieńkos J. (1993), Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa: PWN

5. Cordonnier Jean-Louis, Traduction et culture, Hatier-Didier 1995, Paris, coll. LAL

6. Tabakowska Teresa (przekład i adaptacja), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM 2004, Poznań

7. Wojtasiewicz Olgierd, Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo TEPiS 1996, Warszawa

Efekty uczenia się:

PNJF T jest jedną z części składowych przedmiotu PNJF, za który student otrzymuje łącznie na zakończenie semestru letniego 2017/2018 4,5 pkt ECTS wliczając w to zaliczenia i egzamin końcowy.

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza

• ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu kompetencji tłumaczenia na język francuski (K_W01)

• zna terminologię i słownictwo z zakresu tematów poruszanych na zajęciach (K_W03)

Umiejętności

1. Potrafi rozpoznać aspekty czynności procesu tłumaczenia (pisemne/ustne, dosłowne, kalka, komunikacyjne, dydaktyczne) (K_U01)

2. Potrafi rozpoznać strategie tłumaczenia odpowiednio do modelu przekładowego i w zależności od sytuacji, celów i potrzeb odbiorcy (K_U01)

3. Posiada umiejętność użycia terminologii niezbędnej w procesie tłumaczenia (odpowiednik, ekwiwalent, adekwatność, wierność przekładu, norma zwyczajowa, konotacja.....) (K_U12)

4. Potrafi rozpoznać różnice systemów językowych języka wyjściowego (język polski) i docelowego (język francuski) (K_U02)

5. Potrafi tłumaczyć całościowo kolokacje, idiomy (K_U12)

6. potrafi przetłumaczyć artykuł z prasy polskiej na język

francuski z uwzględnieniem norm języka docelowego,

adekwatności i wierności przekładu (K_U12)

Kompetencje społeczne

•rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

•potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

•potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie tłumaczenia na język francuski (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach (powyżej 27% nieobecności student traci prawo do zaliczenia semestru) i aktywny udział

2. napisanie 2 kolokwiów ze słownictwa (kolokacje, idiomy, synonimy i ich zastosowanie w określonym kontekście, nazwy własne oraz tłumaczenie tekstów liczących około 12 zdań) na minimum 60 % określonej punktacji

3. przetłumaczenie dwóch do trzech tekstów prasowych na zajęciach według kryteriów ewaluacji podczas egzaminu końcowego PNJF (trwanie: 2 godz. x 60 min., adekwatność/wierność: 5 pkt., poprawność językowa 15 pkt., styl/słownictwo: 10 pkt. , w sumie 30 pkt., a praca zalicza od 18 pkt.)

PNJF PT jest jedną z części składowych przedmiotu PNJF, za który student otrzymuje łącznie na zakończenie semestru letniego 4,5 pkt ECTS wliczając w to zaliczenia i egzamin końcowy.

90% godziny kontaktowe, w tym obecność na zajęciach, wywiązywanie się z zadań do mowych, przygotowanie do zajęć, wszystkie prace kontrolne w ciągu semestru.

10% praca własna.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.