Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o historii i kulturze francuskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-6M1S-WOKHFR Kod Erasmus / ISCED: 05.104 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o historii i kulturze francuskiego obszaru językowego
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium przeznaczone dla studentów, którzy:

– odbyli trzy semestry konwersatorium z historii i kultury krajów francuskiego obszaru językowego (poświęcone Francji) przewidziane na wcześniejszych etapach studiów w UKKNJF.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zdefiniowanie pojęcia frankofonii oraz przedstawienie głównych krajów oraz regionów francuskojęzycznych na świecie (w Europie, Ameryce, Afryce, Azji i Oceanii). Każdorazowo zostanie przedstawiony status języka francuskiego (ojczysty, urzędowy i in.), specyficzne cechy francuskiego używanego w danym kraju (regionie). Przy omawianiu każdego z krajów francuskojęzycznych zostaną wprowadzone elementy wiedzy o geografii, historii, kulturze (gł. najważniejsi pisarze danego regionu, kraju tworzący w języku francuskim) i cywilizacji (swoiste zjawiska życia codziennego, zwyczaje, święta itp.).

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zdefiniowanie pojęcia frankofonii w jego wielorakich aspektach (geograficznym, geopolitycznym, instytucjonalnym, filozoficznym, emocjonalnym) oraz przedstawienie głównych krajów i regionów francuskojęzycznych na świecie - w Europie (Belgia, Szwajcaria, Luksemburg i in.), Ameryce (Kanada - Québec, Luizjana, Antyle, Gujana i in.), Afryce (kraje arabskie – Maghreb i Bliski Wschód, Afryka Czarna – Senegal, Gwinea i wiele innych), Azji i Oceanii.

Każdorazowo zostanie przedstawiony status języka francuskiego (ojczysty, urzędowy, dominujący w różnych dziedzinach życia publicznego, np. szkolnictwie, dyplomacji lub in.), specyficzne cechy francuskiego używanego w danym kraju (fonetyka, akcent, słownictwo).

Przy omawianiu każdego z krajów francuskojęzycznych zostaną wprowadzone elementy wiedzy o geografii, historii (min. zarys historii kolonii francuskich) i cywilizacji (swoiste zjawiska życia codziennego, zwyczaje, święta, sztuka kulinarna itp.). Kultura krajów frankofońskich zostanie zaprezentowana poprzez literaturę – tj. najważniejszych pisarzy danego regionu, kraju tworzących w języku francuskim, jak też poprzez omówienie zjawisk, wydarzeń i artystów z innych dziedzin sztuki (architektura, malarstwo, muzyka).

Nakład pracy studenta:

– 30 godzin uczestnictwa w konwersatorium (tzw. kontaktowych),

– 60 godzin pracy własnej (przygotowanie do kolokwium końcowego, przygotowanie do egzaminu, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

Literatura:

Opracowania

1.Brahimi D. (2001), Langue et littératures francophones, Paris, Ellipses

2.Combe D. (1995), Poétiques francophones, Paris, Hachette

3.Couty D., Beaumarchais J.-P. de (1984), Dictionnaire des littératures de langue française, Paris, Bordas

4.Deniau X. (2003), La Francophonie, Paris, PUF

5.Guillou M. (1993), La Francophonie, nouvel enjeu mondial, Paris,Hatier

6.Guillou M., Littardi A. (1988), La francophonie s’éveille, Paris, Berger Levrault

7.Joubert J.-L., Lecarme J., Tabone E., Vercier B. (1990), Les littératures francophones depuis 1945, Paris, Bordas

8.Léger J.-M. (1987 – 1988), La Francophonie: grand dessein, grande ambiguïté, Montréal – Paris , HMH – Nathan

9.Luthi J.-J., Viatte A. (1986), Dictionnaire général de la francophonie, Paris, Letouzé et Ané

10.Ministère de la Francophonie (1990), La Francophonie de A à Z

11.Tétu M. (1987), La Francophonie. Histoire. Problématique. Perspectives, Paris, Hachette

12.Traisnel Ch. (2004), Le français en partage, Boulogne, Timée-Editions

13.Viatte A. (1981), Histoire comparée des littératures francophones, Paris, Nathan

14.idem (1969), La Francophonie, Paris, Larousse

Antologie tekstów literackich

1.Joubert J.-L. (dir.) (1992), Littérature francophone. Anthologie, Paris, Nathan

2.idem (dir.) (1994), Littératures francophones du Monde Arabe. Anthologie, Paris, Nathan

3.idem (dir.) (1996), Littératures francophones de L’Océan Indien. Anthologie, Paris, Nathan

4.idem (dir.) (1997), Littératures francophones d’Europe. Anthologie, Paris, Nathan

5.idem (dir.) (1997), Littératures francophones d’Asie et du Pacifique. Anthologie, Paris, Nathan

6.idem (dir.) (1997), Littératures francophones d’Afrique Centrale. Anthologie, Paris, Nathan

7.idem (dir.) (1997), Littératures francophones d’Afrique de l’Ouest. Anthologie, Paris, Nathan

8.Chevrier J. (1990), Littérature africaine. Histoire et grands thèmes, Paris, Hatier

9.Joiret M., Bernard M.-A.(1999), Littérature belge de langue française, Bruxelles, Didier Hatier

10.Weinmann H. et Chamberland R. (dir.) (1996), Littérature québécoise. Des origines à nos jours. Textes et méthode, Montréal, Hurtubise HMH

Strony internetowe organizacji oraz instytucji Frankofonii

1.Strona prasy francuskojęzycznej : www.presse-francophone.org

2.Strona Międzynarodowej Organizacji Frankofonii : www.francophonie.org

3.Strona Uniwersyteckiej Agencji frankofońskiej : www.auf.org

4.Strona telewizji frankońskiej : www.tv5.org

5.Strona Międzynarodowego Ośrodka dokumentacji i informacji frankofońskiej : www.cifdi.francophonie.org

6.Strona Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego: www.fipf.org

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• umie wskazać kraje i regiony francuskojęzyczne na wszystkich kontynentach oraz zna status francuskiego w różnych krajach i regionach;

• potrafi rozróżnić różnorodne warianty języka francuskiego oraz specyficzne zjawiska kulturowe i cywilizacyjne krajów i regionów francuskojęzycznych;

• potrafi dokonać analizy (ustnej) wybranego – francuskojęzycznego - utworu literackiego lub jego fragmentu, zwracając uwagę na swoiste cechy (w warstwie językowej i treściowej);

• wykazuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec inności poprzez umiejętność postrzegania różnorodności językowej i kulturowej jako elementu wzbogacającego postrzeganie świata.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza

K_W01 / H1P_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym

K_W02 / H1P_W02

ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych

K_W03 / H1P_W03

zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

K_W14 / S1A W02 i S1A_W03

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów francuskojęzycznych

Umiejętności

K_U01 / H1P_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U02 / H1P_U02, H1A_U01, H1A_U03 i H1A_U10

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i francuskim) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U03 / H1P_U03

samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych

K_U04 / H1P_U04

posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z nauczaniem języków obcych

K_U11 / H1P_U12

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku francuskim, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U12 / H1P_U13

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku francuskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U27 / H1P_U14

posiada umiejętności językowe w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 ESOKJ

Kompetencje społeczne

K_K01 / H1P_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02 / H1P_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K05 / H1P_K05

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

K_K07 / H1A_K01, H1A_K04 i S1A_K02

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K11 / S1A_K04 i H1A_K04

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

1.Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności, ocena końcowa na podstawie wyników kolokwium końcowego.

Dopuszczalne są cztery nieobecności w semestrze, przekroczenie tego limitu skutkuje skreśleniem studenta z listy grupy, niemożnością podejścia do egzaminu oraz koniecznością powtarzania przedmiotu.

2. Po uzyskaniu zaliczenia konwersatorium, studenci podchodzą do egzaminu, którego materiał obejmuje historię i kulturę Francji (sem. zimowy i letni II roku oraz sem. zimowy III roku studiów), jak też historię i kulturę krajów francuskiego obszaru językowego (sem. letni III roku studiów).

2. Na egzaminie wymagana jest:

• znajomość zagadnień przedstawionych podczas trzech semestrów konwersatorium;

• znajomość lektur obowiązkowych;

• przygotowanie własnej wypowiedzi na temat wybranej epoki artystyczno-kulturowej we Francji. Wybór epoki powinien zostać wstępnie uzgodniony z wykładowcą-egzaminatorem.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.