Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-1M1S-PNJN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł A
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia przeznaczone dla studentów, którzy opanowali język niemiecki na poziomie A1+ wg. ESOKJ

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu opanowanie języka niemieckiego na poziomie A2 po semestrze zimowym i B1 po semestrze letnim.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku niemieckim. Uczestnicy kursu po ukończeniu zajęć w semestrze zimowym rozumieją wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (dotyczących osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, studiów, pracy itp.). Potrafią się porozumieć w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafią w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie w którym żyją, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Po ukończeniu zajęć w semestrze letnim uczestnicy rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafią poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w krajach niemieckiego obszaru językowego. Potrafią tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są im znane lub ich interesują. Potrafią opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Literatura:

Rusch, P. i Glaboniat, M. "Profile Deutsch" München: Langenscheidt

Bolton, S. i in. "Mündlich: Mündliche Produktion und Interaktion Deutsch: Illustration der Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens" München: Langenscheidt

Habersack, C. i in. "Menschen A2" München: Hueber

Braun-Podeschwa, J. i in. "Menschen B1" München: Hueber

Efekty uczenia się:

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych.

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U10 „potrafi bez trudności rozumieć rozmowy na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U24 „potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zajęć:

35 % - końcowy test semestralny

20% - testy pisemne, sprawdzające opanowanie materiału przewidzianego w danym semestrze

10% - interakcja ustna podczas zajęć

10% - przygotowana wypowiedź ustna

5 % - domowe prace pisemne

10% - udokumentowana praca własna na platformie internetowej

Sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocenę wyliczamy na podstawie ilości punktów uzyskanych u poszczególnych wykładowców oraz punktów z testu końcowego.

Na koniec semestru punkty uzyskane u wszystkich prowadzących oraz punkty z testu (Abschlusstest) są sumowane.

Aby zaliczyć semestr student musi:

- uzyskać minimum 60% punktów u każdego wykładowcy oraz

- uzyskać minimum 60% punktów z każdego elementu testu końcowego, czyli 60% za HV, 60% za LV, 60 % z gramatyki i 60% za część pisemną.

Na zakończenie sesji zimowej i letniej, w semestrze zimowym i w semestrze letnim odbywa się końcowy test zaliczeniowy. Test składa się z następujących części: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słownictwo.

Kompetencja gramatyczna jest sprawdzana w ramach zajęć z gramatyki praktycznej.

Studenci 1. roku mogą uzyskać maksymalnie 350 punktów w semestrze (250 od wykładowców + 100 pkt. za test końcowy)

Studenci 1 roku rozliczani są w systemie semestralnym. Jeśli student nie zaliczy semestru zimowego, musi się rozliczyć w marcowej sesji poprawkowej z materiału u wykładowcy, u którego zaliczenia nie uzyskał.

VI. Egzamin

Egzamin odbywa się w sesji letniej i ma formę ustną.

Na egzamin wymagana jest:

– znajomość zagadnień przedstawionych i ćwiczonych na ćwiczeniach w ciągu całego roku akademickiego.

– przedstawienie prezentacji z własnych poszukiwań badawczych

– interakcja (w parach)

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej na egzaminie:

– treść wypowiedzi (uwzględnienie wymaganych informacji)

– użycie adekwatnego słownictwa

– poprawność formalna

– wymowa i intonacja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)