Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-M1SM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie1
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów regionalnych i lokalnych
Seminaria magisterskie dla studentów I i II roku studiów regionalnych i lokalnych w EUROREG
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zbiorcze seminarium magisterskie dla studentów pierwszego roku (I semestr). Zasadniczym celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania i obrony pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci prezentują i dyskutują z opiekunem i pozostałymi uczestnikami seminarium poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej obejmujące m.in. wybór tematu pracy, koncepcję pracy, definiowanie problemu badawczego, formułowanie hipotez, pozyskiwanie danych, dobór i zastosowanie metod badawczych, dobór literatury oraz opracowanie i analiza wyników.

Literatura:

Literatura jest każdorazowo dostosowana do potrzeb tematyki prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student:

(1) potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji w kontekście studiów regionalnych i lokalnych. (K_U01)

(2) umie stosować właściwe metody i narzędzia badań z zakresu studiów regionalnych i lokalnych, w tym zaawansowane techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne, przystosowywać istniejące lub opracowywać nowe metody i narzędzia, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi. (K_U02)

(3) umie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych, planowania, konfliktów przestrzennych, polityki społecznej; ma rozszerzoną umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym. (K_U03)

(4) potrafi w sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne o charakterze naukowym, a także przygotować i przedstawiać interesujące, angażujące i spójne prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu studiów regionalnych i lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. (K_U04)

(5) potrafi odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, przede wszystkim w ramach przygotowania i prowadzenia projektów badawczych w zakresie studiów regionalnych i lokalnych. (K_U07)

(6) umie myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne; stosować zasady kontroli i ewaluacji zadań. (K_U08)

(7) umie diagnozować potrzeby nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiów regionalnych i lokalnych, a następnie zaplanować i wdrożyć własną strategię uczenia się przez całe życie. (K_U09)

W zakresie kompetencji społecznych student:

(1) jest gotów do oceny wiarygodności i przydatność teorii, metod oraz informacji służących do rozwiązywania problemów z zakresu studiów regionalnych i lokalnych. (K_K01)

(2) jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. (K_K02)

(3) jest gotów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w ramach pracy na rzecz środowiska społecznego, pełnienia funkcji publicznych oraz organizowania działalności społecznej związanej ze studiami regionalnymi i lokalnymi. (K_K03)

(4) jest gotów do wykazania inicjatywy w działaniach na rzecz interesu publicznego w dziedzinie studiów regionalnych i lokalnych. (K_K04)

(5) jest gotów do kreatywnego myślenia i działania w celu rozwiązywania problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych. (K_K05)

(6) jest gotów do podjęcia roli badacza i analityka, świadomego wyzwań i odpowiedzialności związanych z formułowaniem i przekazywaniem społeczeństwu wyników badań, informacji i opinii, rozwijaniem dorobku zawodowego, podtrzymywaniem etosu zawodowego oraz postrzeganiem i rozwijaniem zasad etyki zawodowej oraz działaniem na rzecz przestrzegania tych zasad. (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze oceniana jest szczegółowa koncepcja pracy magisterskiej, wstępna bibliografia oraz plan badawczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechnicka, Maciej Smętkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Olechnicka, Maciej Smętkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Romańczyk, Maciej Smętkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Romańczyk, Maciej Smętkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)