Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych [2200-1P006S] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych [2200-1P006S]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 38
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Paweł Borecki
Literatura:

Michał Szczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, poszerzenie i oprac. wyboru Marek Wąsowicz, Warszawa 1996,

Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyboru dokonali: M.J. Ptak i M. Kinstler, Wrocław 1996,

Jakub Sawicki, Wybór tekstów źródłowych do historii państwa i prawa, t.1-3, Warszawa 1951-1953,

Grażyna Bałtruszajtys, Jerzy Kolarzowski, Marzena Paszkowska, Karol Rajewski, Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, Warszawa 1996,

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2010,

M. Wąsowicz, Historia ustroju państwa Zachodu, Warszawa 2012.

M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1993 i nast.

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1996 i nast.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne (państwo i ustrój państwa, konstytucja i jej rodzaje, instytucje prawa, prawo cywilne i karne – podstawowe definicje i rozwój historyczny).

2. Podstawowe drogi ewolucji ustrojów państwowych w średniowieczu i wczesnej nowożytności (ustrój patrymonialny, lenny, stanowy, absolutyzm, absolutyzm oświecony).

3. Ustrojowe gwarancje praw człowieka i ich ewolucja

4. Ewolucja podstawowych zasad prawa wyborczego

5. Monarchia absolutna na przykładzie Francji (uwarunkowania historyczne, społeczne, funkcjonowanie ustroju).

6. Ustrój demokracji stanowej: Rzeczpospolita szlachecka

7. Kształtowanie i ewolucja ustroju konstytucyjnego w Anglii i Wielkiej Brytanii

8. Wprowadzenie i ewolucja ustroju konstytucyjnego w USA

9. Wprowadzenie ustroju konstytucyjnego w Polsce: konstytucja 3 Maja

10. Wprowadzenie i ewolucja ustroju konstytucyjnego we Francji .

11. Konstytucjonalizm na ziemiach polskich w XIX w.

12. Po odzyskaniu niepodległości: Polska jako przykład przejścia od ustroju demokracji parlamentarnej do rządów autorytarnych

13. Funkcjonowanie ustroju demokracji ludowej na przykładzie PRL

14. Funkcjonowanie ustroju totalitarnego: przykład Niemiec i Rosji

15. Ewolucja podstawowych zasad działania i kontroli administracji państwowej w XIX i XX w.

16. Kształtowanie się zasad kontroli konstytucyjności.

17. Od sądownictwa stanowego do powszechnego: ewolucja podstawowych zasad organizacji sądownictwa

18. Ogólna charakterystyka prawa i jego rozwój w średniowiecznej Europie.

19. Podstawowe zasady prawa prywatne w średniowieczu i czasach nowożytnych

20. Ewolucja prawa karnego w średniowieczu i czasach nowożytnych.

21. Ewolucja postępowania sądowe średniowieczu i czasach nowożytnych.

22. Ewolucja prawa anglosaskiego

23. Wpływ oświecenia i antyoświeceniowej reakcji na naukę prawa.

24. Wielkie kodyfikacje cywilne

25. Ogólna charakterystyka XIX–wiecznego prawa cywilnego

26. Kształtowanie się i ewolucja zasad prawa handlowego w XIX-XX w.

27. Ewolucja instytucji prawa karnego: kodyfikacje karne i szkoły XIX–XX wieku.

28. Ewolucja zasad postępowania sądowego w XIX-XX wieku

29. Prawo państw socjalistycznych

Metody dydaktyczne:

Klasyczne metody nauczania, dialog ze studentami, analiza tekstów prawnych, prezentacje multimedialne, ewentualnie praca zdalna za pośrednictwem internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Bez żadnych konsekwencji dopuszczalne są trzy nieobecności na zajęciach w ciągu całego roku. Większa ich liczba wymaga zaliczenia za pomocą colloquium. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć – poza szczególnymi przypadkami losowymi – powoduje brak możliwości zaliczenia ćwiczeń

Colloquium zaliczeniowe dla całej grupy – bez względu na osiągnięcia podczas semestru – na jej życzenie.

Dopuszczenie do egzaminu w terminie zerowym:

1. Obecność na ćwiczeniach i regularna aktywność na nich (ocena bieżąca).

2. Zaliczenie colloquium dopuszczającego (w drugiej połowie kwietnia) – na ocenę minimum dobrą. Jego zakres obejmuje: całość materiału przerobionego na ćwiczeniach.

Uwagi:

Celem ćwiczeń jest przekazanie pogłębionej wiedzy na temat przekształceń niektórych polskich instytucji ustrojowych i prawnych na tle powszechnym, aby student mógł lepiej zrozumieć uwarunkowania współczesnego ustroju i prawa. Jednocześnie maja one w wprowadzać pojęcia prawne, elementy rozumowania prawniczego oraz wskazywać na niezbędne w pracy prawnika wartości kultury prawnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)