Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski od podstaw, poz.3 3200-L2-KKKCR03
Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski od podstaw, poz.3 3200-L2-KKKCR03
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
każdy piątek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
każdy piątek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-10-04 11:30 : 13:00 sala
2021-10-07 09:45 : 11:15 sala
2021-10-08 08:00 : 09:30 sala
2021-10-08 13:15 : 14:45 sala
2021-10-11 11:30 : 13:00 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Maria Castelas, Małgorzata Kornacka, Włodzimierz Majewski, Janina Pietraszkiewicz, Patrycja Spytek, Magda Żelazowska-Sobczyk
Literatura:

dr Maria Castelas:

Materiały podstawowe: Anna Wrzesińska. От А до Я. Kurs języka rosyjskiego. Warszawa, 2017.

Materiały uzupełniające: materiały własne wykładowcy.

LEKSYKA

dr Patrycja Spytek

1. Е. Л. Корчагина, Н. Д. Литвинова, «Приглашение в Россию».

2. A. Gołubiewa, N. Kowalska, «Русский язык сегодня»

3. А. К. Перевозникова, «Лингвострановедение. Россия: страна и люди».

4. С. Р. Омельченко, Т. Н. Омельченко, «Учимся говорить по-русски».

PISANIE/CZYTANIE

dr Magda Żelazowska-Sobczyk

Gordon J. 2012. Wzory listów i pism rosyjskich. Wydawnictwo Kram.

Markiewicz H. 2007. Pisanie po rosyjsku. Zasady, wzory, ćwiczenia. Wydawnictwo Eremis.

Siskind J. Русский язык в бизнесе. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Stefańska E. 2016. W świecie biznesu. Język rosyjski dla biznesmenów. Wydawnictwo Poltex.

Szczęsny A. 2008. Jak pisać po rosyjsku? Listy, kartki, SMS-y, maile, ogłoszenia. Langenscheidt.

Ślusarski S., Tiereszczenko I. 1998. Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko… . WAGROS.

Zdunik M. Zwroty i wyrażenia w języku rosyjskim. Wyd. PWN.

Губиева И.Г. 2008. 50 русских текстов: Книга для чтения на русском языке для иностранцев. Рус. яз. Курсы.

Materiały własne opracowywane na podstawie portalu vesti.ru, gazeta.ru.

GRAMATYKA/PRAGMATYKA

dr Janina Pietraszkiewicz

Materiały podstawowe:

Милославский И. Г., Краткая практическая грамматика русского языка, Москва 1987.

Ресурсы интернета – грамота.ру.

Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

Materiały uzupełniające: materiały własne wykładowcy

Zakres tematów:

GRAMATYKA

Semestr zimowy

dr Janina Pietraszkiewicz

1. Rzeczownik: rodzaj i liczba.

2. Rzeczownik: odmiana.

3. Przymiotnik: odmiana.

4. Przymiotnik: stopniowanie, krótka forma, przymiotniki dzierżawcze.

5. Czasownik i przyimek: rekcja.

GRAMATYKA

Semestr letni

dr Maria Castelas

Zakres tematów:

1) Zaimki «себя», «никто», «ничто», «некого», «нечего»;

2) Czasownik: czasowniki zwrotne, odmiana czasowników typu «пойти», «перейти», «найти»; odmiana czasowników typu «устать», «уставать». Niektóre czasowniki modalne. Tryb rozkazujący. Formy trybu rozkazującego «пусть», «давай». Rekcja czasowników w języku polskim i rosyjskim;

3) Liczebnik - liczebniki główne i porządkowe, określanie daty;

4) Przysłówek - stopniowanie przysłówków;

5) Imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy;

6) Przyimki «за», «под», «из-за», «из-под»; spójniki «не только..., но и», «как..., так и...»;

7) Zdania przyczynowo-skutkowe z «потому что», «поэтому».

LEKSYKA

dr Patrycja Spytek

SEMESTR ZIMOWY

1. Gwiazdy sportu

Popularne w Rosji dyscypliny sportu. Igrzyska Olimpijskie oraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mistrzowie świata w różnych dyscyplinach sportowych. Studenci poznają leksykę związaną z dyscyplinami sportu. Uczą się stosować nowe słownictwo w kontekście.

2. Kino i teatr

Poznajemy słownictwo związane ze sztuką audiowizualną oraz teatralną. Analizujemy kontekst kulturowy. Zgłębiamy wiedzę filmową i teatralną.

3. Kulinaria

Popularne w Rosji dania. Nazwy produktów spożywczych. Zamawiamy potrawy w restauracji. Frazeologia związana z tradycjami kulinarnymi.

4. Charakter i wygląd zewnętrzny człowieka

Poznajemy leksykę dzięki której student będzie mógł opisać wygląd zewnętrzny człowieka oraz dokonać jego portretu psychologicznego. Frazeologia związana z ludzkimi przywarami.

5. Tajemnice duszy rosyjskiej

Charakter narodu rosyjskiego. Co Rosjanie myślą o sobie i innych nacjach? Odzwierciedlenie cech narodu rosyjskiego w języku.

6. Pasje

Rozmawiamy o naszych zainteresowaniach, pasjach i hobby. Sposoby spędzania czasu wolnego.

SEMESTR LETNI:

1. Świat przyrody

Omówimy strefy klimatyczne Rosji, jej florę i faunę. Nauczymy się opisywać składniki pogody. Nazywanie kierunków geograficznych. Przypomnimy sobie leksykę dotyczącą pór roku oraz nazwy miesięcy.

2. Ochrona środowiska

Sposoby ochrony środowiska naturalnego Rosji, klęski żywiołowe (ich przyczyny i skutki), parki narodowe i rezerwaty. Wpływ człowieka na środowisko naturalne.

3. Kultura

Najważniejsze symbole Rosji. Ikony świata rosyjskiej kultury: znani kompozytorzy, śpiewacy, malarze oraz twórcy literatury pięknej. Przypomnienie leksyki dotyczącej wyglądu zewnętrznego oraz cech charakteru.

4. Państwo i społeczeństwo

Stosunki międzynarodowe oraz międzyludzkie, konflikt pokoleń, akty terrorystyczne, przestępczość oraz polityka społeczna w Rosji.

5. Nauka i technika

Odkrycia naukowe i wynalazki, nazwy dyscyplin naukowych, najważniejsze ośrodki naukowe w Rosji, wybitni przedstawiciele rosyjskiego świata nauki.

6. Wizyta u znajomych

Sposoby zapraszania w gości. Co i komu można dać w prezencie. Jak się zachowywać, gdy jesteśmy w gościach u Rosjan. Jak wznieść toast. Jakich zwrotów można używać przy stole. Formy grzecznościowe (przywitania i pożegnania gości).

PISANIE/CZYTANIE

dr Magda Żelazowska-Sobczyk

Tematyka zajęć:

Semestr zimowy

1. Podstawowa korespondencja – układ, najważniejsze zwroty.

2. Formy użytkowe nieoficjalne i oficjalne – pocztówka, życzenia, wiadomość (prośba, zapytanie), notatka (nieoficjalna i służbowa), zaproszenie, przyjęcie/odmowa przyjęcia zaproszenia.

3. Ogłoszenie (kupię/sprzedam – książki, samochód, ubrania, etc., zaginął/znaleziono, wynajmę mieszkanie – ja/komuś, udzielę korepetycji/pomogę w zakupach itp.)

4. E-maile i smsy jako forma współczesnej komunikacji.

5. Czytanie oraz ćwiczenia z rozumienia tekstu pisanego.

Semestr letni

6. List nieoficjalny (np. z wakacji, ze stypendium).

7. Podstawy rozprawki (podstawowe zwroty rozpoczynające, wprowadzające argumenty za i przeciw, podsumowujące) – omawianie przykładów i przygotowywanie argumentów za i przeciw.

8. Podstawy korespondencji biznesowej (CV, życiorys – najważniejsze zwroty; prezentacja firmy – charakterystyka, sfera działalności, historia; reklama – znaczenie i rola, charakterystyka, reklamowanie produktów i usług).

9. Czytanie oraz ćwiczenia z rozumienia tekstu pisanego.

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE (semestr zimowy)

Tematyka zajęć:

1. Ćwiczenia ogólnogramatyczne (rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, liczebnik; np. sprawdzanie błędów w tekstach, uzupełnianie luk, wybór odpowiedniego wariantu itp.).

2. Ćwiczenia leksykalne (mój dzień, czas wolny, hobby; zdrowie; usługi w życiu codziennym, np. poczta, bank, sklepy).

dr Włodzimierz Majewski

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE (semestr letni)

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA.

MEDIA W ROSJI.

WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNO-POLITYCZNE ROSJI.

SZTUKA I KULTURA.

SKRZYDLATE WYRAŻENIA Z:

• Filmów,

• Najbardziej popularnych piosenek,

• Najbardziej znanych obrazów,

• Biblii.

TRADYCJE KULTURY PRAWOSŁAWNEJ.

TRANSPORT, TURYSTYKA, PODRÓŻOWANIE.

Metody dydaktyczne:

dr Maria Castelas

Metody pracy: praca w grupie / w parach / indywidualna, dyskusje, tłumaczenia, ćwiczenia leksykalne.

LEKSYKA

dr Patrycja Spytek

- komunikatywna;

- audiowizualna,

- dyskusja;

- pogadanka;

- analiza tekstu.

GRAMATYKA/PRAGMATYKA

dr Janina Pietraszkiewicz

-ćwiczenia gramatyczne;

-praca w grupie/indywidualna.

Metody i kryteria oceniania:

dr Maria Castelas

Na ocenę końcową składają się (po 33,3%):

1) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć);

2) prace domowe i inne zadania testowe na platformie Kampus - ocenianie wg skali punktowej na platformie Kampus;

3) pisemne zaliczenie końcowe, ocena za test wystawiana jest według następującej skali:

100% - 5!

90-99,99% - 5

80-89,99% - 4,5

70-79,99% - 4

60-69,99% - 3,5

50-59,99% - 3

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny co najmniej 3 (50%) z każdego z tych komponentów.

LEKSYKA

dr Patrycja Spytek

Przy ocenie końcowej brane będą pod uwagę:

- śródsemestralne prace kontrolne (min. 2);

- poprawność oraz terminowe oddawanie prac tematycznych (min. 2);

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- aktywność Studenta na zajęciach (bieżące Jego przygotowanie);

- samodzielna praca Studenta;

- bieżąca kontrola obecności na zajęciach;

- końcowe zaliczenie pisemne.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i egzaminu:

• 100% - 5!

• ponad 90% – 5

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3

60-69,99% - 3,5

50-59,99% - 3

GRAMATYKA/PRAGMATYKA

dr Janina Pietraszkiewicz

Na ocenę końcową składają się (po 33,3%):

1) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć);

2) prace domowe;

3) pisemne zaliczenie końcowe, ocena za test wystawiana jest według następującej skali:

100% - 5!

90-99,99% - 5

80-89,99% - 4,5

70-79,99% - 4

60-69,99% - 3,5

50-59,99% - 3

Uwagi:

XR0

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.