Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dla V roku studiów prawniczych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021
2200-1DVV001A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie semestru zimowego studenci pogłębią swoją wiedzę na temat podstawowych metod ADR ( mediacja i arbitraż, zapoznają się z metodami badawczymi wykorzystywanymi w czasie pisania prac magisterskich, strukturą i organizacją pracy, zajmą się poszukiwaniem źródeł oraz definiowaniem pytań badawczych. W semestrze zimowym studenci skoncentrują się także na wyborze odpowiednio zdefiniowanego tematu pracy mgr. Każdy uczestnik przygotuje takżę prezentacje dotycząca tematyki pracy, głównych pytań badawczych, zakresu pracy i planowanej metodologii badań. W semestrze letnim studenci będą przygotowywali prace pod kierunkiem prowadzącego, w ramach indywidualnych konsultacji.

Strona przedmiotu
2200-1DPP165A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, jej logicznych podstaw i wykorzystania w procesie stosowania prawa. Sama argumentacja prawnicza zostanie usytuowana na szerszym tle i omawiana z uwzględnieniem jej związków z argumentacją ogólną, retoryką, topiką, erystyką, metodologią nauk prawnych i dogmatyką prawa. Również logiką będzie ujmowana szeroko, a więc jako nauka obejmująca nie tylko logikę formalną, lecz również semiotykę i ogólną metodologię nauk. Płaszczyzną prowadzonych analiz będzie proces stosowania prawa, rozumiany jako proces decyzyjny organu władzy publicznej, zmierzający do rozpatrzenie sprawy o charakterze jednostkowym poprzez wydanie rozstrzygnięcia przybierającego postać normy indywidualno – konkretnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dowodzenie i pytania w prawie oraz na szeroko rozumianą wykładnię prawa.

Strona przedmiotu
2200-1DPP040A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium jest przygotowanie studentów V roku studiów do ustalenia tematu pracy magisterskiej (poświęconej ekonomicznej analizie prawa, wybranej koncepcji prawno-ekonomicznej albo zagadnieniu prawno-gospodarczemu) oraz jej przygotowanie.

Strona przedmiotu
2200-1DHP146A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium łączy dwa tradycyjnie odrębne przedmioty, prawo rzymskie i prawo porównawcze. W ten sposób z jednej strony prawo rzymskie jest badane na tle porównawczym, a z drugiej strony prawo porównawcze jest badane w oparciu o prawo rzymskie jako kryterium porównania (tertium comparationis).

Strona przedmiotu
2200-1DPP049A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium i seminarium magisterskie z teorii i filozofii prawa w roku akad. 2013/2014 będzie zatytułowane „Filozofia języka a filozofia prawa – wzajemne relacje”.

Zadaniem uczestników seminarium będzie:

a) identyfikacja takich elementów dorobku polskiej i światowej filozofii języka, które charakteryzują się szczególną wartością eksplikacyjną wobec zagadnień istotnych dla filozofii prawa;

oraz

b) próba aplikacji tak zidentyfikowanych filozofii języka do wybranych zagadnień filozoficzno-prawnych.

Strona przedmiotu
2200-1DPP039A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1DPC101A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium analizowane są różne rozwiązania technologiczne w kontekście problemów prawnych z nimi związanych (z zakresu prawa cywilnego). W szczególności seminarium jest poświęcone zagadnieniom dotyczącym:

1) celowości przyznania sztucznej inteligencji (w tym robotom) zdolności prawnej, ich udziałowi w obrocie cywilnoprawnym, w tym odpowiedzialności za działania lub zaniechania na podstawie przepisów o odpowiedzialności za szkodę,

2) wpływu rozwoju technologicznego na prywatność i możliwe zagrożenia w sferze innych dóbr osobistych osób fizycznych, jak również możliwości kreowania analogicznej ochrony dla sztucznej inteligencji (w tym traktowania jej jako twórcy w rozumieniu prawa autorskiego);

3) odpowiedzialność twórców, producentów, zbywców, programistów i użytkowników za korzystanie z systemów sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
2200-1DPK039A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje do pisania prac magisterskich z zakresu taktyki i techniki kryminalstycznej.

Zajęcia kształcą i doskonalą umiejętności świadomego wyboru przedmiotu i metody badań, określania i opracowywania tematu rozprawy, rozplanowania i pisania pracy magisterskiej. Kształcą i doskonalą umiejętności analizy, interpretacji i krytycznej oceny tekstów naukowych

Strona przedmiotu
2200-1DPK049A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie z kryminologii umożliwia pogłębienie wiedzy z zakresu nauk penalnych – prawa karnego, kryminologii, penologii, penitencjarystyki, wiktymologii, prawa karnego wykonawczego, praw człowieka, a także z socjologii i psychologii społecznej. To konkretne seminarum gwarantuje zainteresowanym zapoznanie sie także z najnowszymi trendami w kryminologii w tym kryminologii kulturowej, feministycznej, i kryminologii zielonej. Przygotowuje do badań empirycznych oraz pisania pracy magisterskiej.

Seminarium V roku poświęcone jest intensywnej pracy nad praca magisterska i w tych ramach skupione jest na pogłebianiu wiedzy z zakresu, który jest przedmiotem tematów prac magisterskich.

Strona przedmiotu
2200-1DPM029A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe prawo handlowe

Strona przedmiotu
2200-1DPP069A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz: informacje ogólne na temat przedmiotu: Nauka o państwie z elementami prawa konstytucyjnego porównawczego - IV rok (seminarium prowadzone jest łącznie dla IV i V roku).

Strona przedmiotu
2200-1DPA187A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1DPA182A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie jest poświęcone przede wszystkim następującym zagadnieniom:

- specyfice stosowania norm postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorców;

- postępowaniom administracyjnym szczególnym, w tym postępowaniu antymonopolowemu;

- specyfice weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych wydawanych wobec przedsiębiorców w trybie sądowym (w tym modelowi hybrydowemu);

- międzynarodowym postępowaniom administracyjnym oraz unijnemu systemowi sieci organów administracji;

- ekonomicznej analizie prawa i postępowania administracyjnego;

- prawu farmaceutycznemu

Strona przedmiotu
2200-1DPC039A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium jest postępowanie cywilne, czyli ta część prawa, która normuje sądowe procedury dochodzenia praw i interesów prawnych, a także ich obrony przez zainteresowane podmioty prawa cywilnego (osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki prawne, korzystające z podmiotowości prawa cywilnego).

Strona przedmiotu
2200-1DPK029A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem seminarium jest przygotowanie studenta do wyboru zagadnienia z zakresu szeroko pojętego postępowania karnego oraz do samodzielnego opracowania go w formie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem naukowym promotora.

Strona przedmiotu
2200-1DPA169A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego dla V roku jest nadzorowanie merytoryczne i metodologiczne pracy nad przygotowaniem pracy magisterskiej na temat ochrony praw i wolności jednostki.

Strona przedmiotu
2200-1DPA069A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia rozwijające wiedzę zdobytą przez studenta w poprzednich latach

studiów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki materialnego

prawa administracyjnego. Program zajęć jest dostosowywany przez

prowadzących we współpracy ze studentami uczestniczącymi w zajęciach. Istotnym elementem jest opieka prowadzącego w przygotowywaniu pracy magisterskiej przez studentów pod jego kierownictwem.

Strona przedmiotu
2200-1DPA183A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1DPA079A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej i przygotowanie do jej obrony.

Strona przedmiotu
2200-1DPC019A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium jest szeroko rozumiane prawo cywilne, a zatem zarówno odnosi się do norm prawnych zawartych w kodeksie cywilnym, jak i np. w kodeksie spółek handlowych.

Strona przedmiotu
2200-1DPC100A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przedmiotem seminarium jest prawo cywilne rozumiane ściśle (osobowe - w tym prawa stanu, rzeczowe - w tym obrót nieruchomościami, zobowiązania - w tym odpowiedzialność cywilna) oraz prawo medyczne w części nakierowanej na zagadnienia pokrewne z prawem cywilnym lub przekładające się na konsekwencje cywilnoprawne (m.in. prawa pacjenta, odpowiedzialność za szkody medyczne, kryteria należytej staranności)

Strona przedmiotu
2200-1DPC029A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są wybrane zagadnienia z zakresu prawa handlowego w szczególności prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restukturyzacyjnego, prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego, a także prawa umów handlowych.

Strona przedmiotu
2200-1DHP069A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest - chociaz nie wyłącznie - zagadnieniom historii ustroju i prawa polskiego ( jak również Rzeczypospolitej Obojga Narodów) w zakresach tematycznych i chronologicznych odpowiadających zainteresowaniom Uczestników. Możemy też podjąć się kierowania pracami dotyczącymi krajów europejskich od średniowiecza po wiek XX.

Strona przedmiotu
2200-1DPK019A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa karnego materialnego ale otwarte również na inne tematy głownie z szeroko rozumianego prawa penalnego

Strona przedmiotu
2200-1DPP021A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest wybranym zagadnieniom konstytucyjnym będącym przedmiotem rozważań w orzecznictwie i literaturze, a także zagadnieniom pozostającym w obszarze zainteresowań poszczególnych uczestników przygotowujących pracę magisterską.

Strona przedmiotu
2200-1DPP019A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest wybranym zagadnieniom konstytucyjnym będącym przedmiotem rozważań w orzecznictwie i literaturze, a także zagadnieniom pozostającym w obszarze zainteresowań poszczególnych uczestników przygotowujących pracę magisterską.

Strona przedmiotu
2200-1DPM019A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego – istota tej dziedziny prawa, jej źródła, kwestie podmiotowości oraz odpowiedzialności za naruszenie norm prawnych.

Strona przedmiotu
2200-1DPP0280
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony

Środowiska i jego implikacji dla krajowego porządku prawnego i praktyki państwa. W toku seminarium studenci zapoznawani są z podstawami prawnymi, instytucjonalnym funkcjonowaniem Unii Europejskiej, procesem stanowienia prawa, regulacjami sektorowymi (ochrona wód, powietrza, klimatu, przyrody, zarządzania odpadami) oraz regulacjami horyzontalnymi (dostęp do informacji, udział społeczeństwa w ochronie środowiska itd.)

Strona przedmiotu
2200-1DPK070A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem seminarium jest pogłębienie wiedzy studentów z wybranych zagadnień z zakresu prawa penitencjarnego i szerzej prawa karnego wykonawczego oraz przygotowanie (także metodologiczne) studentów do napisania pracy magisterskiej z tego zakresu.

Strona przedmiotu
2200-1DPA109A
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotowy seminarium magisterskiego obejmuje zagadnienia z zakresu polskiego oraz międzynarodowego prawa pracy. W ramach seminarium uczestnik przygotowuje pracę magisterską.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)