Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne (studia stacjonarne, filozofia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne (studia stacjonarne, filozofia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3800-BPL23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z biopolityki prezentuje całość zagadnień składających się na tę subdyscyplinę filozofii: od biopolitycznych praktyk (takich jak ochrona terytorium przez zagrożeniami zdrowotnymi: kwarantanna, izolacja, szacunek ryzyka), przez biopolityczne teorie odwołujące się do biologii jako nauki źródłowej dla nauk politycznych, po filozoficzne krytyki biopolityki (Foucault, Agamben, Hardt, Negri i inni).

Strona przedmiotu
3800-CNKT23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Transhumanizm wydaje się stać na antypodach ortodoksji chrześcijańskiej, a więc tych współczesnych doktryn, które komentując objawienie powołują się na tradycje teologiczno-filozoficzną zapoczątkowaną przez Ojców Kościoła i rozwijaną przez myślicieli średniowiecza. Po bliższym i wyzbytym schematów przyjrzeniu się tej tradycji, wypada jednak stwierdzić, że głoszący konieczność wydobycia się ludzkości z zamknięcia w tzw. prawach natury transhumaniści są w swej wizji człowieka bliżsi kierunkowi, w którym chrześcijańską antropologię rozwijali Ojcowie Kościoła niż twardo broniący tychże praw współcześni przedstawiciele teologii chrześcijańskiej.

Strona przedmiotu
3800-EKFI23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Indie były jednym z dwóch najstarszych centrów kulturowych na świecie, gdzie się pojawiła i prężnie rozwijała filozofia. Znajomość refleksji filozoficznej kultywowanej w innym kręgu kulturowym i językowym wymusza świeże spojrzenie na filozoficzną tradycję Zachodu. W Indiach do podobnych problemów podchodzono niekiedy z innej perspektywy, stawiano czasem inne pytania, które nigdy nie pojawiały się na Zachodzie, albo też kwestie, wydawałoby się oczywiste dla filozofa zachodniego, nigdy nie były w Indiach poruszane. Wykład skupi się na wybranych zagadnieniach – epistemologii – kluczowych dla klasycznej filozofii indyjskiej (do XII w.). Zagadnienia epistemologiczne (a także powiązana z nimi filozofia języka) będą omawiane z punktu widzenia głównych szkół filozoficznych w Indiach, m.in. z perspektywy szkoły analizy epistemologiczno-logicznej (njaja), refleksji mistycznej (joga), różnych nurtów buddyzmu dżinizmu oraz materialistów i sceptyków.

Strona przedmiotu
3800-EST23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w podstawowe pojęcia, kierunki, metody i zagadnienia estetyki filozoficznej jako jednej z ważnych dziedzin filozofii. Wprawdzie estetyka jako systematyczna refleksja filozoficzna jest stosunkowo młoda, niemniej szeroko pojęta refleksja estetyczna towarzyszy filozofii od samych, presokratejskich początków. Z tej racji zagadnienia kluczowe dla współczesnej problematyki estetycznej oraz współczesnej kultury, zostaną opatrzone również historycznym tłem. W ten sposób zaprezentowane zostaną także etapy usamodzielniania się estetyki w obrębie najważniejszych filozoficznych paradygmatów. W trakcie zajęć zostanie podjęta problematyka sztuki, twórczości artystycznej, relacji między zmysłowością a uczuciowością, doświadczenia estetycznego, oraz omówione zostaną klasyczne pojęcia estetyczne, jak naśladowanie, reprezentacja, piękno, forma, tragizm czy wzniosłość, które ujęte zostaną w kontekście współczesności.

Strona przedmiotu
3800-FD23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę współczesnej filozofii działania – zarysowanie zarówno podstawowych podejść teoretycznych jak i zagadnień podejmowanych przez filozofów działania. Zajęcia skupiają się wokół problemu natury działania.

Strona przedmiotu
3800-FJ23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze zagadnienia składni (zasada kompozycjonalności, gramatyka kategorialna (Husserl, Frege, Geach, Montague), semantyki (m.in. znaczenie a odniesienie, nazwy i deskrypcje, klasyczne koncepcje znaczenia zdań, internalizm a eksternalizm, wyrażenia okazjonalne) i pragmatyki (czynności mowy, implikatury, presupozycje, minimalizm semantyczny a kontekstualizm).

Strona przedmiotu
3800-FK23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomyślany jest jako systematyczne wprowadzenie w specyfikę filozoficznej refleksji nad kulturą. Punktem wyjścia będzie przekonanie, że kulturę można zrozumieć jedynie jako nierozerwalnie splecioną z człowiekiem i na odwrót – człowiek może być rozumiany i rozumieć siebie samego jedynie w horyzoncie uwikłania w kulturę, w jej aksjologiczne, symboliczne, wyobrażeniowe wymiary. Człowiek dany jest sobie jedynie poprzez kulturowo uwarunkowane sposoby przeżywania i doświadczania swojego bycia-w-świecie. Kluczową kategorią będzie dla nas kategoria doświadczenia kulturowego a wyróżnioną perspektywą badawczą antropologiczna filozofia kultury poszukująca właśnie związków między pojmowaniem człowieka i kultury. Szczególny akcent położony będzie na dynamiczny, polifoniczny, wielowymiarowy oraz oparty na fundamentalnych napięciach charakter kultury.

Strona przedmiotu
3800-FN23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświecony jest wprowadzeniu do podstawowych problemów filozofii nauki i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: metodologiczne konteksty odkrycia, uzasadnienia i badania, teorie racjonalności naukowej a historia nauki, pojęcie nauki, problem indukcji, kryterium demarkacji, baza empiryczna nauki, język obserwacyjny a język teoretyczny, neopozytywizm, falsyfikacjonizm, teoria naukowych programów badawczych, teorie racjonalności naukowej L. Laudana, filozofia nauki T. S. Kuhna, spór realistów z antyrealistami, status bytów teoretycznych według W. V. O. Quine’a, empiryzm konstruktywny B. van Fraassena, twierdzenie o niezdeterminowaniu teorii przez dane, holizm, czynniki pragmatyczne a wartości poznawcze, fallibilizm, konwencjonalizm, paradoksy potwierdzania, nowa zagadka indukcji N. Goodmana, interpretacje prawdopodobieństwa (teoria matematyczna, interpretacja klasyczna, logiczna, subiektywistyczna i częstościowa), rola prawdopodobieństwa w nauce, modele wyjaśniania.

Strona przedmiotu
3800-FP23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z filozofii polityki prezentuje całość zagadnień składających się na tę subdyscyplinę filozofii: od teologii politycznej, poprzez główne zagadnienia filozofii polityki takie jak wolność, rozum teoretyczny, praktyczny, ustrój wspólnoty politycznej, własność – dominium, imperium, prawa człowieka, samostanowienie indywidualne i zbiorowe; filozoficzne stanowiska wobec historii (teoria wiecznego powrotu, linearny czas polityczny, postęp w polityce, kategoria rewolucji, konserwatyzm) do filozoficznych podstaw nauk politycznych (racja stanu, biopolityka).

Strona przedmiotu
3800-FR23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Zagadnienia wstępne: przedmiot i zakres filozofii religii; różnorodność jej uprawiania; filozofia religii a dyscypliny i jakości pokrewne (religia, religioznawstwo, teologia); kwestie etymologiczne; kształtowanie się, rozwój, względna odrębność filozofii religii w ramach filozofii,

- Koncepcje istoty i źródeł religii: redukcjonizm psychologiczny (Freud, Jung, Fromm); redukcjonizm socjologiczny (Marks, Durkheim, Weber); fenomenologia religii (Otto, Scheler, van der Leeuw, Eliade); religia jako inspiracja dla filozofii (neotomizm, rosyjska filozofia religijna, teologia protestancka, filozofia dialogu).

Strona przedmiotu
3800-FSP23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja klasycznych i współczesnych koncepcji filozofii społecznej. W pierwszej części rekonstrukcji poddane zostaną problemy związane z klasyczną filozofią społeczną przedstawione w porządku historycznym – od starożytności do nowożytności. W drugiej części wykładu przeanalizowane zostaną kluczowe problemy filozofii społecznej jako wprowadzenia do nowożytności czy nowoczesności (w sensie Neuzeit). Odwołując się do pojęcia „legitymizacji nowożytności” (Blumenberg) analizie poddane zostaną m.in. pojęcia pracy, intersubiektywności, modernizacji społecznej, ideologii, wolności, a następnie wprowadzone zostaną teorie, które analizują trajektorie rozwoju nowoczesności jako projektu filozoficznego.

Strona przedmiotu
3800-FST23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się na problemowej prezentacji historii filozofii, przez co student zyskuje możliwość nowego spojrzenia na kształtowanie się kluczowych zagadnień filozofii (problemów etycznych, ontologicznych i kosmologicznych, relacji duszy i ciała, myśli i języka do rzeczywistości) oraz pojęć filozoficznych z dziedziny filozofii starożytnej (takich jak filozofia, piękno, dobro, byt, Bóg, idea, wola, intelekt, cnota, twórczość, natura, czas). Ponadto, z perspektywy problemowej przedstawione zostanie formowanie się i wzajemne oddziaływanie szkół i nurtów filozoficznych. Istotnym wątkiem kursu jest ukazanie specyfiki poszczególnych epok w historii filozofii starożytnej, zwłaszcza tych mniej znanych, takich jak filozofia hellenistyczna oraz filozofia późnej starożytności.

Strona przedmiotu
3800-FSR23-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z filozofii średniowiecznej jest rozwinięciem i pogłębieniem problematyki wykładanej w ramach zajęć kursowych z historii filozofii średniowiecznej. Zajęcia są prezentacją dziejów filozofii w układzie problemowym, dzięki czemu student zyskuje możliwość nowego spojrzenia na kształtowanie się w średniowieczu ogólnego zagadnienia relacji filozofii i teologii i wyłaniającej się na tym tle szczegółowszej problematyki filozoficzno-językowej, metafizycznej, psychologicznej, kosmologicznej i teoriopoznawczej.

Strona przedmiotu
3800-FU23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi pojęciami i teoriami współczesnej analitycznej filozofii umysłu. Zakresem analiz objęte zostaną zarówno metafizyczne, epistemologicznie, semantyczne, jak i metodologiczne zagadnienia rozpatrywane w odnośnej subdyscyplinie filozoficznej.

Strona przedmiotu
3800-HFN123-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć będzie nowożytna antropologia filozoficzna ujęta w ścisłym powiązaniu z kulturowymi, ekonomicznymi i społecznymi procesami historycznymi. Wychodzimy z założenia, że antropologia filozoficzna może być zarazem teorią rozpatrywalną pod kątem jej adekwatności do opisu zasad świata społecznego, jak i praktyką ustanawiającą nowe sposoby jego rozumienia, a także jego instytucje i wartości. Będziemy kładli szczególny nacisk na ów „performatywny” aspekt antropologii filozoficznej. Chcemy także sproblematyzować dwa kluczowe zagadnienia. Po pierwsze wyłonienie się nowoczesnych nauk o człowieku jako autonomicznej dziedziny wiedzy. Po drugie granice i sens pojęcia nowoczesności (sens ten pozostaje związany z procesem autonomizacji domeny świata społecznego). Będziemy sięgali do teorii klasycznych myślicieli epoki nowożytnej od Machiavellego do Milla, a rozważając je posługiwać się będziemy współczesnymi diagnozami nowoczesności (Marcuse, Weber, Foucault).

Strona przedmiotu
3800-HFN223-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów przedstawione zostanie tło historyczne filozofii wczesnonowożytnej, kontekst rewolucji naukowej XVI-XVIII wieku, zmian społecznych, kulturalnych i religijnych oraz ich wpływ na filozofię, ewolucja kluczowych pojęć filozoficznych w tym okresie.

Strona przedmiotu
3800-HFP123-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej od średniowiecza do czasów pozytywizmu włącznie.

Strona przedmiotu
3800-HFP223-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej okresu przełomu antypozytywistycznego oraz XX wieku.

Strona przedmiotu
3800-IPFE23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main goal of the lecture is to provide a general overview of various philosophical traditions in Asia and to show that the very idea of philosophy is not exclusively a Western notion. We will focus on Indian, Chinese, and Buddhist philosophies and discuss their key concepts, ideas and characteristics. Buddhist thought will be presented both in its original Indian context as well as in its later developments in East Asia.

Strona przedmiotu
3800-LNF23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest (1) omówienie założeń filozoficznych metodologii niefregowskiej; (2) przedstawienie różnych logik niefregowskich (standardowych, niestandardowych, dewiacyjnych), w tym ich semantyki i dedukcji; (3) analiza własności formalnych rozważanych logik oraz zależności logicznych pomiędzy omawianymi logikami; (4) omówienie możliwych zastosowań ujęcia niefregowskiego w analizie problemów z obszaru filozofii i innych nauk kognitywnych.

Strona przedmiotu
3800-OKFI23-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Indie były jednym z dwóch najstarszych centrów kulturowych na świecie, gdzie się pojawiła i prężnie rozwijała filozofia. Znajomość refleksji filozoficznej kultywowanej w innym kręgu kulturowym i językowym wymusza świeże spojrzenie na filozoficzną tradycję Zachodu. W Indiach do podobnych problemów podchodzono niekiedy z innej perspektywy, stawiano czasem inne pytania, które nigdy nie pojawiały się na Zachodzie, albo też kwestie, wydawałoby się oczywiste dla filozofa zachodniego, nigdy nie były w Indiach poruszane. Wykład skupi się na wybranych zagadnieniach – ontologii – kluczowych dla klasycznej filozofii indyjskiej (do XII w.). Zagadnienia ontologiczne będą omawiane z punktu widzenia głównych szkół filozoficznych w Indiach, m.in. z perspektywy tzw. szkoły filozofii przyrody (wajsieszika), dualistycznego nurtu ewolucyjnego (sankhja), szkoły metafizycznego idealizmu i monizmu (wedanta), różnych nurtów buddyzmu, dżinizmu i materialistów.

Strona przedmiotu
3800-PPB23-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z bioetyką – czym jest, jak powstała, jakie zagadnienia obejmuje swoim zakresem, jakich metod używa.

Strona przedmiotu
3800-RLAI23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Can chatbots talk about religion in a way that it really makes sense? Are they helpful in the logical analysis of religious arguments and religious discourse? What about their own discourse on religious issues?

The course “Religion, Logic and Artificial Intelligence” is aimed at providing participants with basic knowledge about tools useful for analyzing religious discourse and about machine learning and training AI models.

The main goal of the course is making participants ready to: assess effectiveness and possible use of chatbots in the analysis of religious discourse, and analyze chatbots’ statements on religious topics.

The course will be unified by philosophical questions about: the development of AI and its rationality, the role of logic in the context of AI, the nature of thinking, the status of discourse and the future of religious discourse.

Strona przedmiotu
3800-RMA23-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This is an advanced course in Research Methods and Analysis in Philosophy that introduces students to scientific methods in philosophy studies.

Strona przedmiotu
3800-SZNR23-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie najistotniejszych historycznych i doktrynalnych kwestii związanych ze starożytnym stoicyzmem. Ukazana zostanie geneza szkoły stoickiej i jej rozwój w kontekście innych szkół filozoficznych, jak również literatury i retoryki, zaprezentowane będą również wybrane przykłady recepcji stoicyzmu przez późniejszych myślicieli.

Strona przedmiotu
3800-SFW23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu najważniejszych systemów filozoficznych Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ich związki z religią, najważniejsze kwestie poruszane w systemach filozoficznych, od kosmogonii, kosmologii, bóstwa (bóstw), jego charakteru i relacji ze światem stworzonym. W poszczególnych blokach zostaną omówione kwestie ontologiczne, metafizyczne, epistemologiczne. Wprowadzeniem do wykładu będą początki myślenia filozoficzno-religijnego na Starożytnym Wschodzie. W kolejnych blokach zostaną omówione: filozofia indyjska, filozofia buddyjska, filozofia japońska, filozofia chińska, filozofia żydowska, filozofia muzułmańska oraz współczesna myśl perska.

Strona przedmiotu
3800-AFFD23-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najpierw podjęty zostanie temat relacji między filozofią a literaturą (zwłaszcza powieściową), a następnie różne sposoby interpretowania twórczości Dostojewskiego – zarówno klasyczne, jak i najbardziej współczesne kontynuacje czy odpowiedniki.

Strona przedmiotu
3800-WF23-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem do filozofii fenomenologicznej. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe założenia i pojęcia fenomenologii, a także główne obszary badań fenomenologicznych (np. intencjonalność świadomości, intersubiektywność, ucieleśnienie świadomości). Głównym punktem odniesienia będą prace Edmunda Husserla aczkolwiek nie zabraknie odwołań do tekstów Heideggera i Marleau-Ponty’ego i innych współczesnych fenomenologów.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)