Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia obowiązkowe, sem. zimowy - 2 rok (lic.) - kierunek GEOGRAFIA 1900-2023Z-lic-GF-2r

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
1900-1-GEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadzający do ekologii krajobrazu, jako interdyscyplinarnej dziedziny łączącej nauki przyrodnicze i społeczne. Obejmuje przegląd koncepcji teoretycznych leżących u podstaw geoekologii oraz wybranych metod i technik analiz relacji między komponentami środowiska. Ważnym elementem kursu jest ukazanie badawczego i aplikacyjnego wymiaru dziedziny (m. in. w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu zasobami środowiska, czynnej ochronie przyrody).

Strona przedmiotu
1900-1-GRO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy przedmiotu, zakresu tematycznego i najważniejszych problemów badawczych w geografii rozwoju. Stanowi przegląd najważniejszych zagadnień poruszanych dziś w geografii rozwoju – polaryzacji społecznej, niedorozwoju, ubóstwa, cech demograficznych, gospodarczych i społecznych różnicujących kraje i regiony, wpływu procesów globalizacji na rozwój.

Strona przedmiotu
1900-1-GTiR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osią przewodnią wykładu będzie spojrzenie na turystykę jako zjawisko globalne, w którym jak w soczewce odbijają się zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Opowiadamy o tym, jak globalne przemiany ekonomiczne i społeczne wpływają na turystykę, ale też o tym, jak turystyka wpływa na świat. Przedstawiamy turystykę jako system, i pokażemy, jak ten system działa w różnych miejscach na świecie.

Strona przedmiotu
1900-1-KPB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium prezentuje główne koncepcje geograficzne i wybrane problemy badawcze geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej.

Strona przedmiotu
1900-1-MBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z:

- podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii społeczno-ekonomicznej

- sposobem przygotowywania badań ankietowych,

- z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej, oraz

- pozyskiwaniem danych zastanych

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Strona przedmiotu
1900-1-PGI2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Druga część, ćwiczeniowa, zajęć z podstaw geoinformatyki obejmuje:

1. Nabycie umiejętności wprowadzenia, porządkowania, przekształcania danych ilościowych i jakościowych w powiązaniu z oprogramowaniem GIS.

2. Tworzenie baz danych, prace z bazą danych (raporty, Kwerendy), 3. Formaty danych przestrzennych.

Strona przedmiotu
1900-1-RGS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Region, region społeczno-gospodarczy – główne zasady i kryteria delimitacyjne, polityczna mapa świata. Przyczyny i skutki społeczno-gospodarcze globalnych i regionalnych procesów demograficznych. Współczesne procesy integracyjne i dezintegracyjne o zasięgu regionalnym. Globalizacja życia społeczno-gospodarczego i jej przyczyny. Charakterystyki regionów świata - ich wewnętrzna spójność i zróżnicowanie oraz wyzwania rozwojowe.

Strona przedmiotu
1900-1-TS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację metod i technik zdalnego pozyskania informacji o środowisku i ich praktycznego zastosowania. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami oraz podstawowymi pojęciami, rodzajami fotografii i zobrazowań wielospektralnych, metodyką interpretacji zdjęć lotniczych. Omówiony zostanie rys historyczny badań satelitarnych. Duża część zajęć poświęcona jest metodom przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej tryb prowadzenia zajęć będzie dostosowany do zaleceń władz UW (wykłady i ćwiczenia mogą być prowadzone w sposób zdalny (online), hybrydowy lub też w sali ćwiczeniowej i wykładowej).

Strona przedmiotu
1900-1-ZMS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia użyteczność metod matematycznych i statystycznych w badaniach geograficznych. Szczegółowo prezentowane są wybrane metody przydatne do prezentacji danych, zwłaszcza ilościowych, pozyskiwanych w ramach badań różnych dyscyplin geograficznych, możliwości i ograniczenia ich stosowania oraz zasady interpretacji uzyskiwanych wyników. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie wykładu i obejmują stosowanie na konkretnych przykładach geograficznych metod prezentowanych podczas wykładów. Dodatkowo obejmują również podstawowe zagadnienia z zakresu analizy funkcji oraz geometrii sferycznej w odniesieniu do sfery jako modelu kuli ziemskiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)