Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ethics of new technologies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-ENT20-S-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ethics of new technologies
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie
seminaria monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium na temat etycznych aspektów nowych technologii ma za zadanie zapoznać studentów z problematyką etyczną związaną ze współczesnym stadium rozwoju techniki, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu techniki na biologię i medycynę. Problematyka ogólnoetyczna dotyczyć będzie kwestii relacji między techniką a sferą aksjologiczną oraz kwestii odpowiedzialności w kontekście rozumowania instrumentalnego i działania technicznego. Problematyka specjalistyczna koncentrować się będzie na konkretnych sposobach oddziaływania techniki na życie człowieka (problemy moralne i społeczne) w odniesieniu zarówno do tych form techniki, które mają wpływ na kwestie związane z życiem i leczeniem (biologia i medycyna), jak i innych współczesnych rodzajów techniki.

Pełny opis:

Seminarium na temat etycznych aspektów nowych technologii ma za zadanie zapoznać studentów z problematyką etyczną związaną ze współczesnym stadium rozwoju techniki, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu techniki na biologię i medycynę. Program realizowany będzie zasadniczo w dwóch blokach, z których jeden będzie miał charakter bardziej ogólny, z podniesieniem kwestii ogólnofilozoficznych i metodologicznych, podczas gdy drugi będzie stanowił przegląd kwestii i stanowisk dotyczących konkretnych problemów moralnych. Problematyka ogólna dotyczyć będzie kwestii relacji między techniką a sferą aksjologiczną (pytanie o aksjologiczną neutralność techniki), odpowiedzialności i jej zakresu w kontekście rozumowania instrumentalnego i działania technicznego oraz postaw, jakie można zaobserwować w chwili obecnej wobec techniki (entuzjastycznych lub sceptycznych). Problematyka specjalistyczna koncentrować się będzie na konkretnych sposobach oddziaływania techniki na życie człowieka (problemy moralne i społeczne) w odniesieniu do różnych form techniki, w tym tych, które mają wpływ na kwestie związane z życiem i leczeniem (biologia i medycyna). Problemy te dotyczą: kwestii prywatności, odpowiedzialności zawodowej w profesjach technicznych, moralnych problemów techniki komputerowej, nanoetyki, neuroetyki, roboetyki, techniki autonomicznej (w tym wojskowej), techniki w kosmosie (w tym terraformacji) oraz idei transhumanizmu. Oprócz wiedzy student powinien w trakcie zajęć rozwijać umiejętności argumentacyjne związane z omawianymi tematami oraz zdobyć ogólny pogląd odnośnie wagi roli techniki we współczesnym świecie i jej wielorakiego wpływu na indywidualne i społeczne życie współczesnych ludzi.

Literatura:

Neil Postman, “Technopoly”, ch. 2 i 3.

Hans Jonas, „Technology as a Subject for Ethics”, “Social Research” Vol. 49, No. 4 (Winter 1982), pp. 891-898.

Hans Jonas, “Principle of responsibility”, ch. 1

Michael Davies, “Thinking Like an Engineer: Studies in the Ethics of a Profession”, ch. 4, „Code of Ethics and the Challenger”

J. Angelo Corlett, „The Nature and Value of the Moral Right to Privacy”, “Public Affairs Quarterly”, Vol. 16, No. 4 (Oct., 2002), pp. 329-350

Charles Nesson, „Threats to Privacy”, “Social Research”, Vol. 68, No. 1 (Spring 2001)

Anita L. Allen, „Privacy”, in: “The Oxford Handbook of Practical Ethics”, ed. H. LaFollette, part 4

Walter Maner „Is Computer Ethics Unique?”

F. Kraemer, K. van Overveld, M. Peterson, „Is there an ethics of algorithms?”

Neil M. Richards, Jonathan H. King, “Big Data Ethics”, “Wake Forest Law Review”, 2014, Vol. 49, pp. 393-432

Patrick Lin, Fritz Allhoff, “Nanoscience and Nanoethics: Defining the Disciplines”

James Moor, John Weckert, “Nanoethics: Assessing the Nanoscale from an Ethical Point of View”

M. Williamson, “Space ethics and protection of the space environment”, “Space Policy” 19 (2003).

Peter M. Asaro: „What Should We Want from a Robot Ethic?”

John P. Sullins: „When Is a Robot a Moral Agent?”

Jean-François Bonnefon, Azim Shariff, and Iyad Rahwan, “The social dilemma of autonomous vehicles” “Science” 2016

Maria Radziejowska, „Remote and Autonomous: From Dro¬nes to 'Killer Robots'”, Strategic Life, No. 24 (60), October 2014

Bradley Jay Strawser, “Moral Predators: The Duty to Employ Uninhabited Aerial Vehicles”

George R . Lucas Jr . “Engineering, Ethics, and Industry: The Moral Challenges of Lethal Autonomy”, w: Bradley Jay Strawser (red.) “Killing by Remote Control. The Ethics of an Unmanned Military”

Martha J. Farah „Emerging Ethical Issues in Neuroscience”

Françoise Baylis, „'I Am Who I Am': On the Perceived Threats to Personal Identity from Deep Brain Stimulation”

Nick Bostrom, „Transhumanist Ethics”, http://www.nickbostrom.com/ethics/transhumanist.pdf

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

K_W02 absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę bioetyki w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk, w szczególności w odniesieniu do postępu technicznego i technologicznego;

K_W03 absolwent zna i rozumie zaawansowaną terminologię bioetyczną w języku polskim oraz w języku angielskim, który jest podstawowym językiem tej dyscypliny;

K_W09 absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony, prowadzący do specjalizacji, zagadnienia, problemy oraz bieżący stan dyskusji i badań z zakresu etyki nowych technologii

Nabyte umiejętności:

K_U01 absolwent potrafi identyfikować problemy i konflikty etyczne występujące w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk oraz w praktyce życia codziennego i społecznego, w szczególności te powstające w ramach rozwoju technicznego i technologicznego;

K_U02 absolwent potrafi krytycznie analizować wypowiedzi ustne i pisemne innych autorów z zakresu etyki i bioetyki – rekonstruować tezy, identyfikować założenia faktyczne oraz normatywne,

krytycznie oceniać poprawność i siłę argumentacji;

K_U13 absolwent potrafi przygotować pracę pisemną, w szczególności z zakresu bioetyki lub powiązanych z nią dyscyplin i subdyscyplin nauki, zgodnie z zasadami techniki pisania prac danego rodzaju – poprawnie językowo i redakcyjne sformułować wypowiedź na piśmie, opracować

bibliografię i odsyłacze;

K_U14 absolwent potrafi przygotować i wygłosić wystąpienie ustne (referat) z zakresu etyki nowych technologii;

K_U15 absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ ESOKJ oraz specjalistyczną terminologią z zakresu bioetyki i powiązanych z nią dyscyplin i subdyscyplin nauki, w szczególności z zakresu etycznych problemów rozwoju technicznego i technologicznego

Nabyte kompetencje społeczne:

K_K01 absolwent jest gotów do krytycznego oceniania posiadanej wiedzy, pozyskiwanych informacji i odbieranych treści;

K_K02 absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu etyki i bioetyki oraz edukacji bioetycznej w rozwiązywaniu problemów, jakie rodzi praktyka i rozwój nauk biomedycznych i innych bionauk, oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym

rozwiązywaniem tych problemów;

K_K06 absolwent jest gotów do rzetelnego i odpowiedzialnego rozwijania dorobku bioetyki jako dziedziny teoretycznej i praktyki społecznej;

K_K07 absolwent jest gotów do dostrzegania problemów i wyzwań etycznych związanych z własną pracą badawczą i zawodową, w szczególności przestrzegania, rozwijania i promowania etycznych standardów pracy dla konsultantów klinicznych, członków komisji bioetycznych/etycznych

oraz edukatorów etyki i bioetyki

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w seminarium, w tym praca w grupie (Akt), referat – wprowadzenie do lektury (Ref), Esej – case study na temat etycznych aspektów nowoczesnych technologii (E).

Procentowy udział w ocenie (Impact on final grade):

Akt – 50 % (w tym praca w grupie – including groupwork 10 %)

Ref – 25 %

E – 25 %

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)