Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od Homera do komputera. Hipertekst na papierze i w środowisku elektronicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KON122-CLASS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Od Homera do komputera. Hipertekst na papierze i w środowisku elektronicznym
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie wspólne poszukiwanie wśród różnych kultur i na różnych etapach dziejów takich form wyrazu, które odpowiadają współczesnej definicji hipertekstu, i których funkcjonowanie w środowisku elektronicznym jest najpełniejszym z dotychczas istniejących sposobów prezentacji

Pełny opis:

Wychodząc od roboczej, współczesnej definicji hipertekstu będziemy poszukiwali różnych realizacji, które mniej lub bardziej realizują różne aspekty formy hipertekstu. Poszukiwania rozpoczną się w starożytności, od umieszczonego w tytule zajęć dzieła Homera, poprzez Biblię, Księgi Przemian I Ching, Mszał rzymski… Po wstępnym zapoznaniu się z istotą tej formy, słuchacze mogą – powinni zgłaszać swoje propozycje zjawisk z kregu literatury, czy szerzej, kultury, których hipertekstowa struktura skłania do reinterpretacji ich znaczenia. W kręgu zainteresowań znajdzie się na pewno twórczość Laurence Oliviera (Tristram Shandy), Honoriusza Balzaca (Komedia ludzka), Julio Cortazara (Gra w klasy). Z dziedziny zjawisk kulturowych zajęcia będą odnosiły się do XVIII i XIX-wiecznej kultury salonów, zjawisko grup literackich i inne. Ten historyczny rekonesans będzie służył do tego, aby zapoznając się z hipertekstem w przestrzeni elektronicznej potrafić rozpoznać nie tylko istotę tego zjawiska ale także ocenić to, co jest w nim nowe od tego, co jest pewnym odrębnym sposobem widzenia i interpretacji świata i rzeczywistości. Punktem dojścia będzie próba określenia, czy hipertekst (w stosunku do tekstu) generuje jakąś „hiperideę”(w stosunku do idei), czyli jaka jest prawdziwa wartość przekazu hipertekstowego, i czy zawiera on nowe przesłanie, niemożliwe do wyrażeniabardziej tradycyjna drogą testu linearnego.

Literatura:

echsty. Literatura i nowe media” - http://techsty.art.pl/hipertekst/definicje.htm

Christian Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury

Homer, Iliada

Biblia

Laurence Sterne, Dzieje i myśli JWP Tristrama Shandy

Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, edycja książkowa i hipertekstowa (elektroniczna)

Julio Cortazar, Gra w klasy

Vladimir Nabokov, Blady ogień

James Joyce, Ulisses

Robert Arellano - Sunshine '69 - www.sunshine69.com

Michael Joyce - afternoon, a story www.eastgate.com/catalog/Afternoon.html

Shelley Jackson - Patchwork Girl

http://www.eastgate.com/catalog/PatchworkGirl.html

Stuart Moulthrop, Victory Garden, fragmenty w wersji internetowej:www.eastgate.com/VG/VGStart.html

oraz inne teksty według zainteresowań słuchaczy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

- zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

Umiejętności:

- potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych -

- potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

Kompetencji

- rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani będą na podstawie aktywności na zajęciach i udziału w dyskusjach. Szczególnie ważna jest umiejętność identyfikacji i interpretacji hipertekstów wskazanych w bibliografii, lub tak sklasyfikowanych podczas wspólnych dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.