Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia terenowa M

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114EKOT-M Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia terenowa M
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

45 godz. ćwiczeń (6 dni) w dowolnie wybranym z trzech niżej wymienionych Zakładów. Zajęcia w całości prowadzone są w terenie

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Urwitałcie (Mazury). Studenci otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają nad jez. Roś (Mazury). Tematyka ćwiczeń obejmuje rozmaite aspekty ekologii organizmów wodnych, w tym wpływ czynników środowiskowych na zagęszczenie, strukturę i rozmieszczenie makrofitów, bezkręgowców, planktonu oraz ryb w jeziorze.

3. Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. Zajęcia odbywają się na terenie Puszczy Białowieskiej i poświęcone są analizie bogactwa gatunkowego, struktury i dynamiki zbiorowisk leśnych pierwotnego pochodzenia, ich związków z siedliskiem i miejsca w krajobrazie.

Pełny opis:

45 godz. ćwiczeń (6 dni) w jednym, dowolnie wybranym Zakładzie.

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Stacji Terenowej Instytutu Zoologii UW im. Prof. Kazimierza Dobrowolskiego w Urwitałcie k. Mikołajek (Mazury). Studenci podzieleni na zespoły (od 2 do 6 osób), otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce. Tematyka ćwiczeń obejmuje między innymi następujące zagadnienia: organizacja przestrzenna i socjalna populacji, aktywność dobowa wybranych gatunków, wpływ czynników środowiska na kształtowanie się zgrupowań wielogatunkowych, niektóre aspekty oddziaływań międzygatunkowych. Studenci samodzielnie opracowują wybrane zagadnienia (tj. gromadzą materiał w terenie, dokonują jego analizy i opracowują wyniki), a następnie prezentują opracowania w czasie sesji plakatowej. Prezentacja wyników i kolokwium pisemne stanowią podstawę zaliczenia zajęć.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają się na Mazurach w Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii UW w Pilchach nad jeziorem Roś (www.hydro.biol.uw.edu.pl/pilchy). Tematyka ćwiczeń obejmuje rozmaite aspekty ekologii organizmów wodnych, w tym wpływ abiotycznych i biotycznych (zasobów, konsumentów lub konkurentów) czynników środowiskowych na strukturę i rozmieszczenie makrofitów, bezkręgowców, fito- i zooplanktonu oraz ryb w zbiornikach słodkowodnych. Studenci opracowują wybrane zagadnienia w kilkuosobowych grupach (tj. gromadzą materiał w terenie, dokonują jego analizy), a następnie prezentują wyniki w czasie kończącego zajęcia seminarium. Prezentacja lub sprawdzian wiadomości stanowi podstawę zaliczenia zajęć. Więcej informacji o zajęciach można znaleźć na stronie:

http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pl/ekologia-terenowa.html

3. Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. Zajęcia odbywają się w Puszczy Białowieskiej, a bazę stanowi Białowieska Stacja Geobotaniczna Instytutu Botaniki UW w Białowieży. Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii naturalnych, zrównoważonych zbiorowisk leśnych, a w szczególności wpływ czynników środowiska (jak zasobność i wilgotność gleby, rzeźba terenu) na skład gatunkowy i strukturę głównych typów lasu; rozkład przestrzenny gatunków w fitocenozie w aspekcie oddziaływań międzygatunkowych i modyfikacji warunków świetlnych przez drzewostan; strategie odnowienia drzew lasotwórczych; sekwencje przestrzenne zbiorowisk leśnych w naturalnym krajobrazie. Studenci w zespołach 2-3 osobowych samodzielnie zbierają dane w terenie, a następnie na podstawie zebranych materiałów opracowują wybrany temat i prezentują wyniki na końcowym seminarium w formie plakatu. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie przedstawionej prezentacji i dodatkowego sprawdzianu wiadomości.

Literatura:

Krebs Ch. J. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN. 1997, 2001

Mackenzie A. i in. Krótkie wykłady – ekologia. PWN 2000, 2003

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- Rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące na poziomie osobnika, populacji i ekosystemu

- Zna podstawowe techniki i narzędzia stosowane w eksperymentach i badaniach terenowych z zakresu biologii i ochrony środowiska

UMIEJĘTNOŚCI

- Wykorzystuje podstawowe metody i techniki stosowane w pracy terenowej w środowisku przyrodniczym

- Umie analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej nauk matematyczno-przyrodniczych

- Wykazuje umiejętność pracy w zespole i jest otwarty na nowe idee

Metody i kryteria oceniania:

Projekt, sprawdzian pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Gruszczyńska, Alicja Gryczyńska, Bogdan Jaroszewicz, Anna Kwiatkowska-Falińska, Mirosław Ślusarczyk
Prowadzący grup: Alicja Gryczyńska, Bogdan Jaroszewicz, Anna Kwiatkowska-Falińska, Antoni Mikoszewski, Barbara Pietrzak, Mirosław Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.