Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia i ekologia roślin wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225BERW Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia i ekologia roślin wodnych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W takcie zajęć studenci zapoznają się z funkcjonowaniem ekosystemów mokradłowych (bagien, rzek i ich dolin) ze szczególnym uwzględnieniem ich szaty roślinnej także w kontekście ekosystemotwórczej roli roślin naczyniowych i mszaków.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

TERMIN I MIEJSCE: Zajęcia odbywają się we wrześniu i kończą się egzaminem w październiku. Obejmują 7 dni w stacji terenowej UW w Pilchach i w jej okolicach oraz 1 dzień w Warszawie (aluwia Wisły). W ramach pobytu w Pilchach ma miejsce jednodniowy wyjazd na mokradła Puszczy Piskiej.

LICZBA STUDENTÓW: 20

ZAPISY: W związku koniecznością wcześniejszego opłacenia noclegów w stacji terenowej, rejestracja dokonana w USOS musi zostać potwierdzona wpłatą dokonaną w sekretariacie Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska (patrz niżej w opisie dotyczącym konkretnej tury przedmiotu).

Pełny opis:

Studenci poznają gatunki roślin, ich biologię, ekologię, zbiorowiska roślinne oraz zachodzące procesy ekologiczne. W trakcie zajęć nacisk położony jest na bezpośrednie zdobywanie informacji w terenie oraz ich późniejsze poszerzenie i utrwalanie podczas ćwiczeń w pracowni.

TEMATYKA:

(1) Morfologiczne i anatomiczne przystosowania wybranych roślin nasiennych, paprotników i mszaków do życia w środowisku wodnym i bagiennym. Biologia roślin wodnych i nadwodnych - formy życiowe, zimowanie, rozmnażanie generatywne i wegetatywne (sposoby zapylania, typy diaspor i ich rozprzestrzenianie).

(2) Zjawisko mięsożerności u roślin a żyzność siedliska; rodzime i obce gatunki mięsożerne - różnorodność przystosowań.

(3) Szata roślinna i warunki siedliskowe (właściwości fizyczno-chemiczne podłoża i wody) w różnych ekosystemach wodnych (jeziornych, rzecznych) i torfowiskowych. Rozwój zbiorników wodnych - ich wypływanie i zarastanie. Rola poszczególnych gatunków i zbiorowisk roślinnych w sukcesja roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. Kryteria i systemy klasyfikacji roślinności mokradeł (jezior, torfowisk) Polski.

(4) Typy i stratygrafia torfowisk. Bioindykacyjne właściwości mchów. Doliny małych i wielkich rzek - specyfika pasowego układu roślinności. Specyfika rzek o cechach podgórskich w krajobrazie młodoglacjalnym.

(5) Antropopresja a rozwój ekosystemów wodnych i torfowiskowych. Rośliny mokradeł w "Polskiej czerwonej księdze roślin". Przyczyny i tempo zanikania gatunków torfowiskowych. Wodne i nadwodne gatunki inwazyjne na świecie i w Polsce - ich pochodzenie, historia rozprzestrzeniania, biologia, ekologia, metody zwalczania, monitoring i możliwości prognozowania zmian zasięgu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Stacji Terenowej UW w Pilchach oraz w jej okolicach; organizujemy także jednodniowy wyjazd autokarowy na najciekawsze obiekty mokradłowe Puszczy Piskiej chronione w rezerwatach przyrody oraz w ramach Europejskiej sieci NATURA 2000. Po powrocie do Warszawy odbywają się jednodniowe zajęcia na aluwiach w dolinie Wisły.

Literatura:

Casper S.J., Krausch H.D. 1980-1981. Pteridophyta und Anthophyta. Teil 1,2.Ettl H., Gerolff J., Heynig H. (eds) Sußwasserflora von Mitteleuropa. G. Fischer Verl., Jena.

Joosten, H., Tanneberger, F., Moen, A. (Eds.), 2017. Mires and peatlands of Europe. Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart, Germany.

Kłosowski S., Kłosowski G. 2001. Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Matuszkiewicz W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mühlenberg H., 1980. Das grosse Buch der Wasserpflanzen, Edition, Leipzig.

Podbielkowski W., Tomaszewicz H. 1996. Zarys hydrobotaniki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M., 1992. Przystosowania roślin do środowiska. WSiP, Warszawa.

Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. 2003. Rośliny mięsożerne zwane też owadożenmymi. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Sculthorpe C.D. 1967. The biology of aquatic vascular plants. Edward Arnold Ltd., London.

Rydin, H., Jeglum, J.K., Hooijer, A., 2006. The biology of peatlands, The biology of habitats. Oxford University Press, Oxford ; New York.

Szmeja J. 2006. Przewodnik do badań roślinności wodnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Tobolski K., 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. Vademecum Geobotanicum. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia:

Na zakończenie zajęć student będzie rozpoznawał podstawowe typy mokradeł, będzie znał związane z nimi ważne gatunki roślin oraz będzie rozumiał ich genezę i aktualne funkcjonowanie. Student będzie też umiał rozpoznawać podstawowe grupy ekologiczne roślin wodnych i bagiennych (w tym mszaków) oraz będzie znał ich wymagania środowiskowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bazuje na wynikach pisemnego egzaminu końcowego przeprowadzanego po zakończeniu zajęć (w październiku).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.