Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226APSR Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE do wyboru na st. I stopnia, kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA
Przedmioty specjalizacyjne, OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu botaniki i ochrony przyrody.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przejawy i mechanizmy synantropizacji szaty roślinnej - ubożenie rodzimej flory i roślinności, inwazje roślinne, specyfika szaty roślinnej miasta (czasowe i przestrzenne aspekty przemian we florze miasta, flora i roślinność specyficznych siedlisk miejskich). Związek historii i funkcji miasta z warunkami przyrodniczymi (na przykładzie Warszawy i Kazimierza Dolnego), rozwój rolnictwa a kształtowanie się szaty roślinnej (rośliny uprawne i towarzyszące im chwasty - zmiany w czasie i przestrzeni), miejsce roślin w rozwoju duchowej i materialnej kultury człowieka.

Fotogaleria na stronie Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska: http://www.zerios.uw.edu.pl/galerie/75-antropogeniczne-przeksztalcenia-szaty-roslinnej

Pełny opis:

Przejawy i mechanizmy synantropizacji szaty roślinnej:

- ubożenie rodzimej flory i roślinności. Migracje roślin stymulowane przez człowieka;

- specyfika przestrzenna struktury szaty roślinnej miasta;

- rozwój rolnictwa a kształtowanie się szaty roślinnej, historia rolnictwa, centra pochodzenia roślin uprawnych, zmiany w zestawie roślin uprawnych, czasowa i przestrzenna dynamika flory synantropijnej.

Rośliny w krajobrazie kulturowym:

- związek historii i funkcji miasta z warunkami przyrodniczymi (na przykładzie Warszawy i Kazimierza Dolnego),

- specyfika flory i roślinności siedlisk segetalnych, zmiany zasad doboru roślin w założeniach ogrodowych na przestrzeni wieków,

- motywy roślinne w architekturze (znaczenie symboliczne roślin w różnych epokach, stylizacja jako czynnik utrudniający identyfikację gatunków).

Literatura:

Literatura uzupełniająca (dla zainteresowanych):

1. Faliński J.B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16. Seminarium Geobotanicum 10: 3-31.

2. Jackowiak B. 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11. Seminarium Geobotanicum 6: 4-20.

3. Sudnik-Wójcikowska B. 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory. Wydaw. Uniw. Warsz., Warszawa.

4. Sudnik-Wójcikowska B., Koźniewska B. 1988. Słownik terminów z zakresu synantropizacji szaty roślinnej. Wydaw. Uniw. Warsz, Warszawa.

5. Celka Z. 2005. Relikty dawnych upraw we współczesnej florze Polski. W: Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A. Roślinne ślady człowieka. Botanical Guidebooks 28: 281-296.

6. Lityńska-Zając M. 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Inst. Archeologii i Etnologii PAN, Kraków.

7. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych. Wydaw. Sorus, Poznań.

8. Wasilewski M. 2005. Udomowienie roślin w Nowym Świecie. Wiad. Bot. 49, 1-2: 19-37.

9. Zohary D., Hopf M. 2004. Domestication of plants in the Old World. Oxford Univ. Press, New York.

10. Falkowski J., Ostrowicki J. 2001. Geografia rolnictwa świata. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.

11. Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa.

12. Majdecki L., Majdecka-Strzeżek A. 2008. Historia ogrodów, t. 1-2. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.

13. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. 2003. Słownik roślin użytkowych. PWRiL, Warszawa.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student posługuje się podstawową terminologią z zakresu synantropizacji szaty roślinnej.

Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi.

Zna globalne problemy ochrony środowiska oraz zagadnienia dotyczące antropogenicznych zmian w szacie roślinnej.

Opisuje aktualne problemy cywilizacyjne związane z koniecznością godzenia rozwoju gospodarczego z wymogami ochrony środowiska.

UMIEJĘTNOŚCI

Analizuje przyczyny zagrożeń środowiska i różnorodności biologicznej oraz potrafi ocenić skuteczność różnych działań zaradczych.

Potrafi rozpoznać i wyjaśnić podstawowe problemy związane z gospodarowaniem zasobami naturalnymi.

Potrafi opracować i zaprezentować zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz wykorzystuje język naukowy w dyskusjach i pracach pisemnych.

Potrafi samodzielnie studiować poleconą literaturę i korzystać z zasobów internetowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy o środowisku oraz krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu, zestawia je z danymi z literatury fachowej i wyciąga odpowiednie wnioski.

Rozumie konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym i w gospodarce oraz odczuwa potrzebę respektowania tych zasad.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- frekwencja na zajęciach - co najmniej 85%;

- aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozwalające na pozytywną ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, opisanych w sylabusie jako przedmiotowe efekty kształcenia.

Szczegółowe warunki zaliczenia zajęć - ocena na podstawie pisemnego opracowania (50%) i ustnej prezentacji (50%) na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Galera
Prowadzący grup: Halina Galera, Barbara Sudnik-Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

2017-09-25

Liczba studentów zapisanych na tegoroczną edycję przedmiotu Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej jest na tyle duża, że zajęcia "ruszą".

Prosimy o dokonywanie wpłat należności za nocleg.

Zapraszamy na zajęcia 5 października!

Warunki zapisu:

Przedmiot do wyboru, polecany dla studentów Wydziału Biologii, MSOŚ i MiSMAP

Rezerwacja miejsca na zajęciach odbywa się na podstawie rejestracji w USOS oraz wpłaty 40 zł, stanowiącej koszt 1 noclegu w Kazimierzu Dolnym w godz. 10.00-14.30 w Sekretariacie Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska - pokój 3.155 w budynku CNBCh („Cent 3”).

Rozpoczęcie zajęć dnia 5 października 2017 o godz. 9.00 w sali 1.126 w budynku CNBCh („Cent 3”). Wyjazd terenowy do Kazimierza Dolnego w terminie 7-8 października 2017. Pozostałe wyjścia w teren będą się odbywać w godzinach zajęć: Ogród Botaniczny w Powsinie, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski w Warszawie. Studenci opłacają wejścia do muzeów i we własnym zakresie organizują powrót z zajęć w Kazimierzu.

Przewidywane zakończenie zajęć - 14 grudnia 2017 r.

Zapraszamy!

Halina Galera

Uniwersytet Warszawski

Wydział Biologii

Zaklad Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Galera
Prowadzący grup: Halina Galera, Barbara Sudnik-Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Komunikat koordynatora:

Termin rozpoczęcia zajęć: 4 października 2018. Zajęcia 1 raz w tygodniu + weekendowy wyjazd terenowy do Kazimierza Dolnego w dniach 20-21.10.2018.

Rejestracja w USOSWEB oraz zapisy w Sekretariacie Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska - pokój 3.155 w budynku CNBCh na podstawie wpłaty 40 zł za nocleg w Kazimierzu – na wizytę w Sekretariacie proszę umówić się telefonicznie: 22-55 26 539.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.