Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek i środowisko - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1ACS-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Człowiek i środowisko - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów wpływu środowiska na działalność człowieka oraz wpływu działalności człowieka na środowisko. Niektóre z omawianych zagadnień dotyczą czasów historycznych, inne – współczesnych, w niektórych wypadkach uwzględniane są także prognozy na najbliższe dekady.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia:

1. Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie społeczeństw oraz wpływ pogody na niektóre wydarzenia historyczne.

2. Współczesne i prognozowane zmiany klimatu oraz ich skutki w przyrodzie i gospodarce.

3. Rola warunków środowiska w kształtowaniu sieci osadniczej w czasach historycznych. Wpływ warunków hydrologicznych oraz rzeźby terenu na lokalizację miast i ich dalszy rozwój. Zmiany warunków funkcjonowania miast w zależności od zmian środowiska.

4. Przekształcenia środowiska w starożytnym Rzymie.

5. Przyczyny oszczędzania lub ochrony tworów przyrody w czasach historycznych. Wybrane problemy związane ze współczesną ochroną środowiska.

6. Wybrane bieżące problemy związane z przekształcaniem środowiska przez człowieka (zagrożenia mórz i oceanów, wpływ wielkich inwestycji hydroenergetycznych na środowisko). Przykłady zawinionych przez człowieka zdarzeń o szczególnie silnym negatywnym wpływie na stan środowiska.

7. Zmiany systemu energetycznego w ostatnich 300 latach; wpływ różnych rodzajów energetyki na środowisko, możliwości utrzymania się obecnego systemu w przyszłości.

8. Wpływ trzęsień ziemi na rozwój sejsmologii i lepsze przygotowanie do życia na obszarach aktywnych sejsmicznie.

Literatura:

1. Brown L., 2003, Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi. Książka i Wiedza, Warszawa.

2. Brown L., Flavin C., French H., 2000, Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, Ksiązka i Wiedza, Warszawa.

3. Cameron R., 1999, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Ksiązka i Wiedza, Warszawa.

4. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 1997, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

5. Kundzewicz Z. W., 2000, Gdyby mała wody miarka ..., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Lean G., Hinrichsen D., 1992, Atlas of the Environment, Helicon Publishing Ltd.

7. Mannion A.M., 1992, Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Ostrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw-skiej. Warszawa.

9. Schőnwiese C. D., 1997, Klimat i człowiek, Prószyński i S-ka, Warszawa.

10. Wiąckowski S. K., 2000, Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, Stanisław K. Wiąckowski, Kielce.

11. Wiąckowski S., Wiąckowska I., 1999, Globalne zagrożenia środowiska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska WSP, Kielce.

Efekty kształcenia:

Efekty uczenia

Podstawowe, przedmiotowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna wybrane aspekty uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku w czasach historycznych oraz współcześnie.

Student rozumie wybrane współczesne globalne problemy środowiskowe.

Student zna wybrane prognozy dotyczące związków człowiek – środowisko w najbliższych dekadach i rozumie ich uwarunkowania.

Umiejętności:

Student potrafi zauważyć konkretne przykłady wpływu warunków środowiskowych na działalność człowieka.

Student potrafi zauważyć konkretne przykłady wpływu działalności człowieka na środowisko.

Postawy:

Student docenia rolę środowiska w funkcjonowaniu człowieka.

Student zauważa wpływ człowieka na środowisko.

Student rozumie potrzebę ochrony środowiska i umiejętnego jego wykorzystywania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne. Test złożony z zadań zamkniętych (w każdym zadaniu są podane cztery odpowiedzi, wśród których należy wskazać jedną prawdziwą) oraz zadań otwartych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.