Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GIS - funkcjonalność i zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-GISFZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GIS - funkcjonalność i zastosowania
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uczestnik zajęć powinien posiadać umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i oprogramowaniem w środowisku Windows (włączanie aplikacji, porządkowanie zbiorów, korzystanie z pomocy dołączonej do oprogramowania, praca z wieloma uruchomionymi aplikacjami).


Dla szybkiego opanowania treści przedmiotu korzystne jest posiadanie umiejętności z zakresu: podstaw obróbki graficznej (powiększanie, zmniejszanie, kopiowanie, wstawianie obiektów itd.); podstaw kartografii (odwzorowania kartograficzne); podstaw pracy z bazami danych (struktura bazy danych, uzupełnianie bazy).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs składa się z serii ćwiczeń umożliwiających opanowanie podstawowych, a jednocześnie najważniejszych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Dotyczy to pozyskiwania danych przestrzennych, zarzadzania danymi oraz ich analizy i prezentacji. Studenci uzyskają wiedzę na temat zasobów danych przestrzennych, modeli danych, formatów plików i narzędzi wykorzystywanych w GIS.

Pełny opis:

Zakres kursu i jego forma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Główny akcent jest w nim położony na zapoznanie słuchacza z praktycznymi technikami i metodami przetwarzania danych, przy założeniu dużego zróżnicowania poziomu wiedzy informatycznej i metodologicznej, a także różnych możliwości wykorzystania opanowanych umiejętności.

Głównym celem zajęć jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi GIS do analizy zjawisk przestrzennych. Zaznajomienie z zasadami i metodami tworzenia projektów GIS, w tym z analizą danych przyrodniczych, gospodarczych i społecznych oraz informacjami czasoprzestrzennymi. Przekazanie podstawowych umiejętności prezentacji i danych. Wykorzystane oprogramowanie to pakiet ArcGIS Desktop firmy ESRI.

Tematyka zajęć:

1. Wprowadzenie do środowiska pracy GIS, organizacja i zarzadzanie danymi, funkcjonalność narzędzi,

2. Wektorowy model danych,

3. Rastrowy model danych,

4. Projekt GIS oraz organizacja danych w formie geobazy,

5. Systemy georeferencji używane w GIS,

6. Metody prezentacji danych przestrzennych,

7. Kompozycja mapy cyfrowej,

8. Zaawansowane przetwarzanie danych wektorowych,

9. Rozszerzenia 3D Analyst i Spatial Analyst w pakiecie ArcGIS Desktop,

10. Zaawansowane przetwarzanie danych rastrowych,

11. Działania na bazach danych,

12. Elementy geoprzetwarzania i geostatystyki,

13. Przykłady zastosowań GIS w praktyce.

Poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na więcej niż jednych zajęciach.

Literatura:

1. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2008, GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa.

2. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006, GIS, teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia:

WIEDZA: zna ideę Systemów Informacji Przestrzennej, podstawowe metody prezentacji kartograficznej oraz najważniejsze zastosowania programu ArcGIS – ArcCatalog, ArcMap

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi samodzielnie wykonywać umiarkowanie skomplikowane czynności z zakresu pozyskania i przetwarzania danych przestrzennych. Potrafi edytować dane wektorowe i rastrowe, zarządzać danymi, wykonywać podstawowe analizy statystyczne i przestrzenne z użyciem ArcGIS. Umie przygotować mapy do wydruku i publikacji.

POSTAWY: wybiera najkorzystniejsze metody pracy z oprogramowaniem. Dobiera odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemów analitycznych. Krytycznie ocenia wyniki własnej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe – postępy w pracy podczas zajęć, wykonanie ćwiczeń wg instrukcji. Przygotowanie na ostatnich zajęciach projektu na zaliczenie. Składowe oceny: ocena bieżąca - 50 %, projekt końcowy - 50%.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jerzy Lechnio, Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jerzy Lechnio, Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Izabela Karsznia, Jerzy Lechnio, Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.